نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

4 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به ‌بررسی زمین‌ساخت فعال نسبی حوضه مردق‌چای بر پایه شاخص‌های زمین‌ریختی به ‌وسیله نرم‌افزار  Global Mapper پرداخته شده است.  شاخص‌‌های محاسبه شده عبارتند از شاخص طول- شیب رودخانه(SL)، انتگرال فرازسنجی (Hi)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs)   و پیچ‌و‌خم پیشانی کوه (Smf)، نبود تقارن حوضه زهکشی  (Af)و شاخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضه (T) و در پایان بررسی این ویژگی‌‌ها با هم به‌ عنوان شاخص زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat)  محاسبه شد که ترکیبی از شاخص‌های بالا است، حوضه مردق‌چای از دید سطح فعالیت نسبی زمین‌ساختی به دو رده تقسیم می‌شود. منطقه دهانه آتشفشانی سهند (بخش بالایی زیرحوضه 1)، دره گشایش (بخش بالایی زیرحوضه 3) سطح فعالیت نسبی بالا،  منطقه بالادست گسل مراغه تا روستای کرده ده (زیرحوضه 1 و 2) و منطقه ورودی رودخانه مردق‌چای به دشت ملکان (از روستای اکیس تا روستای شیخ‌اسلام) (بخش مرکزی و زیرین زیرحوضه 3) و بخش جنوبی قله‌های آتشفشانی سهند (بخش پایین‌دستی زیرحوضه 1) سطح فعالیت نسبی متوسط را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها