نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش برپایه زاویه میان برگوارگی‌ها با لبه پهنه گسلی، مقدار کرنش برشی shear strain)) برای پهنه  گسلی کوچ تعیین شد. پهنه گسلی کوچ  با راستای شمالی- جنوبی در شمال خاوری بیرجند و در بخش شمال باختری پهنه‌ ساختاری سیستان قرار دارد. در درون پهنه‌ گسلی کوچ  برپایه برگوار‌گی‌های موجود که بیشتر از نوع رخ شکستگی هستند مقدار کرنش برشی (γ) محاسبه شد. کرنش برشی در بخش مرکزی پهنه گسل کوچ به بیشترین مقدار خود یعنی4  درجه می‌رسد. در بخش جنوبی و شمالی گسل کوچ مقدار کرنش برشی به 2 درجه می‌رسد. مقدار کرنش برشی از بخش مرکزی گسل کوچ به‌سوی بخش‌های شمالی و جنوبی، کاهش می‌یابد که  این موضوع گویای رشد این گسل از مرکز به‌سوی شمال و جنوب است.

کلیدواژه‌ها