نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با مطالعه ریزساختار و ترمومتری میانبارهای سیال در رگه‌های کلسیتی از پهنه گسل مشا شرایط دگرشکلی این پهنه گسلی به‌ویژه طی میوسن میانی -  پایانی بررسی شده است. بر پایه  دگرشکلی درون بلوری دانه‌های کوارتز، ماکل مکانیکی کلسیت و اطلاعات حاصل از ترمومتری میانبارهای سیال اولیه در رگه‌های کلسیتی موجود در پهنه گسل مشا، بیشینه دمای دگرریختی پهنه گسل طی ترشیری 350 درجه سانتی‌گراد برآورد می‌شود. برآورد فشار با استفاده از داده‌های میانبار سیال به‌دست آمده از رگه‌های کلسیتی در پهنه گسل با توجه به تشکیل رگه‌ها در مراحل آخر دگرریختی برآوردهای کمتر از واقع به‌دست می‌دهد. با فرض گرادیان زمین‌گرمایی بین 25- 35 درجه بر کیلومتر با توجه به شرایط زمین‌ساختی جنوب البرز مرکزی بین ائوسن تا میوسن پایانی، در شرایط آدیاباتیک بیشینه دمای 350 درجه دگرریختی نماینده ژرفایی بین 10 تا 14 کیلومتر و فشاری بین 5/2 تا 4 کیلوبار برای پهنه ترشیری گسل مشا بوده که این برآورد با داده‌های اخیر لرزه‌ای از گسل مشا که بیشترین فعالیت گسل را در ژرفای 10 تا 15 کیلومتر نشان می‌دهند، همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها