نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اکتشاف معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترا، دانشکده اکتشاف معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 شناسایی و تفسیر ناهمگنی‌های زیرسطحی به‌ویژه رخساره‌های سنگی، همواره نقشی اساسی در ارزیابی و مدیریت منابع هیدروکربوری دارد. روش‌های گوناگونی برای مدل‌سازی ویژگی‌های گسسته مخازن هیدروکربوری،  مانند رخساره‌های سنگی، ارائه شده‌اند که در بیشتر موارد به مدل‌سازی درون چاهی پرداخته‌ و در مدل‌سازی دو یا سه بعدی در فضای میان‌چاه‌ها کاربرد ندارند. از این‌رو، ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخساره‌های مخزنی داشته باشد، همواره مورد توجه است و می‌تواند در کاهش ریسک تصمیم‌گیری مؤثر باشد. امروزه زنجیره مارکوف به‌عنوان روشی قدرتمند برای مدل‌سازی رخساره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و برمبنای احتمالات شرطی و ارائه ماتریس انتقال حالات است. مطالعه حاضر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب  باختر ایران صورت گرفته که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدروکربور را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش زنجیره مارکوف مدل‌سازی سه بخش اصلی سازند آسماری و پوش‌سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلومتر و ستبرای 110 متر انجام شده است. بهترین نتیجه مدل‌سازی با استفاده از اطلاعات نه چاه و چهار افق لرزه‌ای بوده که به‌طور میانگین دقت  88 درصد را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها