نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در خاور شهرستان اقلید، حد فاصل شمال خاور گسل آباده و جنوب باختر گسل اصلی زاگرس واقع شده است و شامل سنگ‌های به شدت دگرشکل شده‌ای است که آشکارا در یک منطقۀ خردشدۀ زمین‌ساختی جای گرفته است. بررسی‌های حرکتی انجام شده در این منطقه برای تعیین جهت تنش‌های دیرین و تعیین تاریخ تغییرشکل صورت پذیرفته است. بر این اساس ویژگی‌های هندسی ساختارهای شکنندۀ صفحۀ گسل- منطقۀ گسلی و دیگر نشانگرهای حرکتی بر پایۀ اندازه‌گیری‌های میدانی و روش     "واژگون آنالیز داده‌ها" و همچنین مدل‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از مدارک زمین‌شناسی زمان تشکیل ساختارهای گسلی بررسی شده بر پایۀ مقیاس زمان نسبی مورد توجه قرار گرفت. بر طبق نتایج به‌دست آمده، سه رویداد گسلش مختلف در تکوین ساختار‌های بررسی شده در این منطقه مؤثر بوده است. طی این رویدادها، سه سیستم گسلی معکوس به ترتیب توسعه یافته است که عبارتند از سیستم بادبزن‌های هم‌آغوش، دوپلکس با شیب به سمت پس‌خشکی و گسل‌های نرمال با فعالیت دوباره معکوس.

کلیدواژه‌ها