نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

اطلاع از تغییرات تنش در منطقه زاگرس، واقع در جنوب باختری ایران برای مطالعه دگرشکلی ناشی از برخورد مایل بین صفحات اوراسیا و عربستان و برای درک زمین‌ساخت پیچیده حاکم بر منطقه لازم است. در این مطالعه، سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌ها برای به‌دست آوردن حالت تنش در 12 گروه از داده‌ها شامل رویدادهای دورلرزه‌ای و محلی در منطقه زاگرس مورد استفاده قرار گرفته‌اند. محورهای تنش تغییرات قابل توجهی در منطقه زاگرس به‌ویژه در اطراف خط عمان نشان دادند. تفاوت زاویه‌ای بین محورهای تنش بیشینه افقی به‌دست آمده و بردارهای حرکت صفحات زمین‌ساختی حاصل از مدل‌های جهانی از جنوب خاوری به شمال باختری در زاگرس افزایش می‌یابد. افراز دگرشکلی با توجه به گسل‌ها و شکستگی‌های از قبل موجود و معرفی یک منطقه ضعیف در بخش شمال باختری زاگرس تحت تأثیر فعالیت گسل اصلی عهد حاضر می‌تواند این افزایش را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها