نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحلیل سبک چین‌خوردگی تاقدیس‌ها از اولین مطالعات ساختار مخازن هیدروکربوری تاقدیسی است. تاقدیس نادر در باختر زیرپهنه خاوری کپه‌داغ و بر روی فرادیواره گسل معکوس کپه‌داغ شمالی در شمال‌خاور شهر کلات نادری قرار دارد. تحلیل ساختاری این تاقدیس بر اساس داده‌های برداشت شده از هشت پیمایش ساختاری عمود بر روند اثرسطح محوری آن انجام شده است. نتایج به دست آمده از بررسی این پیمایش‌ها نشان داد که تاقدیس نادر دارای دو کوهان با آرایش پلکانی نسبت بهم است. این کوهان‌ها و دیگر چین‌های منطقه توسط دو سری گسل عرضی با روند عمومی شمال‌باختر و شمالی- جنوبی قطع شده‌اند. تحلیل هندسی تاقدیس نادر، هندسه چین‌خوردگی گسترش گسلی را برای کوهان اول و هندسه چین‌خوردگی جدایشی را برای کوهان دوم نشان می‌دهد. از آنجا که یال شمالی کوهان اول توسط گسل پنهان نادر بریده شده است هندسه این کوهان به صورت چین جدایشی گسل‌خورده نیز تحلیل شده است. گسل‌های منطقه عمدتاً روندهای متفاوت ولی سازوکار غالب راستالغز یا دارای مؤلفه کوچک‌تر راستالغز هستند تحلیل هندسی و جنبشی این گسل‌ها نشان داد که تعدادی از گسل‌های منطقه با پهنه تغییرشکل اصلی با روند شمال‌باختر، در حالی که دیگر گسل‌ها با دیگر پهنه تغییرشکل اصلی با روند شمالی-‌ جنوبی، همخوانی دارند. چنین توسعه‌ای از گسل‌های راستالغز به همراه آرایش پلکانی کوهان‌های تاقدیس نادر با یکدیگر و با سایر چین‌های منطقه، نشان دهنده تکامل ساختارهای منطقه در یک سامانه ترافشارش راست‌بر با روند عمومی شمال‌باختر ناشی از فعالیت پهنه گسلی معکوس کپه‌داغ شمالی تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها