نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

عملکرد رویداد سیمرین میانی در کوه‌های بینالود خاوری، نواحی باختر و جنوب باختر مشهد تا شمال خاوری نیشابور در فیلیت‌های مشهد و نیز در ناحیه آق‌دربند قابل پیگیری و بررسی است. در ناحیه‌ بینالود، این رویداد دگرگونی در شرایط رخساره پرهنیت- پومپله‌ایت تا زیرین شیست سبز، رسوبات تخریبی شیلی و ماسه‌سنگی معادل گروه شمشک را که به‌ صورت مولاس‌های پس از کوهزاد سیمرین پیشین در یک حوضه پشت کمانی به سن رتین- لیاس در جنوب باختری مجموعه سنگ‌های دگرگون مشهد رسوب کرده‌اند، تحت تأثیر قرار داده و آنها را به اسلیت، فیلیت و ماسه‌سنگ‌های کم دگرگون تبدیل کرده است. چین‌خوردگی‌های تنگ تا باز به‌همراه برگوارگی سطح محوری و همچنین ریزچین‌ها، در اثر دگرشکلی مرتبط با این رویداد شکل گرفته‌اند. روند اصلی این ساختارها شمال باختری- جنوب خاوری هستند. رویداد سیمرین میانی به دلیل درجه دگرگونی و دگرشکلی به نسبت پایین‌تر، تأثیر قابل توجهی روی سنگ‌های دگرگون و دگرشکل شده پیشین (رویداد سیمرین پیشین) نگذاشته است. بالا آمدگی و فرسایش سنگ‌های متأثر از رویدادهای سیمرین پیشین و میانی، تشکیل حوضه‌های میان کوهی در بخش درونی کوه‌های بینالود را به دنبال داشته است. در ناحیه آق‌دربند نیز سنگ‌های سازند سینا از گروه آق‌دربند توسط رویداد سیمرین میانی دچار چین‌خوردگی شده و به‌ صورت دگرشیب توسط سازند کشف‌رود پوشیده شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها