نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دپارتمان ژئوفیزیک، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور معرفی توانایی روش وارون‌سازیSIS (Straigthforward Inversion Scheme)  برای مدل‎سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک انجام می‌گیرد. برای اعمال این روش ابتدا مسئله غیرخطی به مسئله‎ای خطی تبدیل و سپس مسئله با استفاده از نرم کمینه غیر تکراری حل می‌شود. این روش که یک مدل هموار ارائه می‌دهد، ایستایی زیادی حتی در حضور نوفه دارد. با توجه به اینکه مهم‎ترین کاربرد داده‎های مگنتوتلوریک در بررسی لایه‎های رسانا و منابع زمین‌گرمایی است، در این مقاله به بررسی وجود لایه‌های رسانا در ساختارهای زیر سطحی شمال خاور استان گلستان به منظور بررسی لایه‎های رسانای دارای ید، پرداخته می‌شود. نتیجه مدل‌سازی‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده وجود لایه آب شور در ژرفای تقریبی 700 متری منطقه مورد بررسی است. همچنین نتایج به‌دست آمده از این روش با اطلاعات زمین‌شناسی موجود همخوانی داده شده‌اند تا درستی نتایج به‌دست آمده از این روش با اطلاعات واقعی مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها