نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران؛ شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

چکیده

مطالعه بر روی میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس انجام شده است مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد این میدان نفتی در امتداد دامنه شمالی سپر عربستان قرار گرفته است که شکل ساختمانی توسط توده نمکی به وجود آمده است. مخزن اصلی نفتی این میدان، سازند فهلیان می‌باشد. به منظور انجام تعبیر و تفسیر در این میدان ابتدا با استفاده از نمودارهای صوتی و چگالی، موجک مصنوعی تهیه و با موج حاصل از  لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در نرم‌افزار مقایسه ‌شد. سپس سر سازندها مشخص شده و نقشه‌های زمانی و عمقی تهیه گردید. پس از آن،  به وسیله نمودار پاگیری صوتی شبه حجمی با روش وارون لرزه‌ای تهیه شد. لازم به ذکر است نشانگرهای لرزه‌ای کمک شایانی در جهت برآورد خواص مخزنی سازندهای مورد مطالعه می‌نماید. در نتیجه علاوه بر آن با استفاده از نشانگرها، ساختارهای چینه‌ای (کانال) و شکستگی‌ها در این مطالعه تشخیص داده شد که برای توسعه این میدان و کاهش هزینه حفاری حائز اهمیت می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها