نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

گسترش انرژی‌های نو از مهم‌ترین مسایلی است که در تمام کشورها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این زمینه هستند. یکی از عظیم‌‌ترین منابع انرژی در جهان، اقیانوس‌ها هستند  و جزرومد نیز از مؤلفه‌های اصلی جریان‌های اقیانوسی است. حرکت توده آب اقیانوس‌ها بر اثر جزرومد، بالقوه دارای انرژی بسیار زیادی است. در این پژ‍وهش انرژی پتانسیل در ایستگاه چابهار با استفاده از داده‌های 18 ساله (2007-1990) میانگین اختلاف دامنه جزرومدی روزانه، ماهانه و سالانه به‌دست آمد. سپس میانگین انرژی و همچنین توان قابل استحصال از ارتفاع جزرومدی محاسبه شد. میانگین اختلاف دامنه جزرومدی مربوط به 18 سال برابر با 09/2 متر و میانگین انرژی به میزان 5/5 وات ساعت بر متر مربع و میانگین توان قابل استحصال 44/. وات بر متر مربع برآورد شد. براساس نتایج این پژ‍وهش انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار بسیار ضعیف است و از دید اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

کلیدواژه‌ها