نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور مطالعه سازند سورگاه در جنوب باختر ایلام یک برش چینه‌شناسی در تاقدیس کوه شاه‌نخجیر انتخاب و نمونه‌برداری شد. ستبرای سازند سورگاه در این برش 161 متر و سنگ‌شناسی آن به طور عمده شامل شیل و شیل‌های مارنی سبز خاکستری و سبز زیتونی با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌آهک‌های شیلی است. مرز زیرین و بالایی این سازند به ترتیب با سازندهای سروک و ایلام به صورت هم‌شیب، همراه با گسستگی سنگ‌شناختی و گرهک‌های آهن فراوان است. در این مطالعات افزون‌بر تشخیص 52 گونه متعلق به 28 جنس از روزن‌بران، 3 زیست‌زون در سازند سورگاه معرفی شده است. بر پایه روزن‌بران پلانکتونی و زیست‌زون‌های شناسایی شده، سن سازند سورگاه آخرین افق‌های تورونین انتهایی تا اولین افق‌های سانتونین پسین تعیین شده است. زیست‌زون‌های شناسایی شده در برش مورد مطالعه را می‌توان با برش نمونه در تنگ گراب مقایسه کرد که تنها تفاوت‌های اندکی در ستبرا با یکدیگر نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها