نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

محدوده مورد مطالعه در 25 کیلومتری جنوب خاوری و در چهارگوش کازرون و در پهنه زاگرس چین‌خورده قرار دارد. لایه‎های فسفات‌دار نیز در هسته تاقدیس سربالش- بزنک با  روند شمال باختری- جنوب خاوری نهشته شده‌اند. از دید چینه‌شناسی در این محدوده سازندهای گورپی، پابده، آسماری، گچساران و بختیاری رخنمون دارند. مطالعات سنگ‌نگاری نشان می‌دهد که ترکیب کانی‌شناسی لایه فسفات شامل کلسیت، فسفات، گلوکونیت و اکسید آهن است که بافت آنها از Wackestone تا Packstone تغییر می‌کند. مطالعه میکرو فسیل‌ها گویای سن الیگوسن برای لایه‎های فسفات‌دار است. بررسی نتایج تجزیه‌های XRF و XRD نشان می‌دهد که کانی فسفات‌دار، فلوئورآپاتیت با فرمول Ca(PO4)3F است .فسفات رسوبی منطقه مورد مطالعه در شرایط محیط پر انرژی، آب‌های اشباع از فسفات و در مرز پهنه اکسیداسیون- احیا تشکیل شده است. 

کلیدواژه‌ها