نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 دکترا، پژوهشگر گروه پاسارگاد، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کاربرد اصلی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی، تخمین نوع سنگ، تخلخل و اشباع است. روابط بسیاری برای این نوع تخمین‌ها ارائه شده‌اند و البته نواقص روابط یادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله نواقص کلی روابط موجود از دید ویژگی‌های تخمین مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور معمول مقادیر حاصل از تخمین نسبت به مقادیر ورودی تخمین تغییرپذیری کمتری دارند. دلیل این موضوع الگوریتم‌های مبتنی بر هموارسازی تخمین است. از آنجا که چاه‌نمودارهای نوع سنگ، تخلخل و اشباع از تخمین ترکیبی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی به‌دست می‌آیند، انتظار می‌رود که این چاه‌نمودارها نیز نسبت به چاه‌نمودارهای اولیه تغییرپذیری کمتری داشته باشند. بنابراین اگر تبدیل فوریه چاه‌نمودارهای اولیه و تخمین ‌زده ‌شده گرفته شود، باید انرژی (اطلاعات) چاه‌نمودارهای ثانویه نسبت به اولیه، بیشتر در باندهای بسامد پایین نهفته باشد. در این نوشتار ضمن مطالعه چاه‌نمودارهای اولیه و تخمین‌ زده ‌شده بیش از 100 چاه از میادین نفتی جنوب و جنوب‌ باختر کشور، ثابت شد که اتفاقاً واقعیت برخلاف انتظار است که می‌تواند نشان‌دهنده وجود نقص در روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی باشد.

کلیدواژه‌ها