نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

سازند ایلام که در کوهستان زاگرس رخنمون دارد، در برش نمونه شامل195 متر سنگ‌آهک کرم‌رنگ است. مرز پایینی آن با سازند سورگاه و مرز بالایی آن با سازند گورپی به صورت پیوسته است. مطالعات انجام شده بر روی روزن‌بران در این برش به شناسایی 35 گونه متعلق به 17 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک انجامید. بر مبنای روزن‌بران پلانکتونیک، سازند ایلام به 4 زیست‌زون جهانی تقسیم شد که این زیست‌زون‌ها از قدیم به جدید عبارتند از: زیست‌زون شماره1 :primitiva zone Marginotruncanasigali–Dicarinella ؛ زیست‌زون شماره 2:Dicarinella concavatazone؛ زیست‌زون شماره 3:Dicarinella asymetrica zone؛  زیست‌زون شماره 4:  Globotruncanita elevata zone. بر پایه این روزن‌بران پلانکتونیک، سازند ایلام در منطقه مورد مطالعه رسوبات انتهای تورونین میانی - کامپانین پیشین را در بر می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها