نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

کانسار رگه‌ای چاه‌مسی در کمربند مس پورفیری کرمان و در جنوب باختری کانسار مس پورفیری میدوک قرار دارد. در این محدوده مجموعه سنگ‌های آتشفشانی ائوسن با ترکیب حدواسط تا بازی رخنمون یافته است. تحلیل داده‌های ساختاری در محدوده پیرامون کانسار و  مقایسه ساختار در بیرون و درون کانسار نشان می‌دهد که جایگیری رگه اصلی کانسار چاه‌مسی در کنترل ساختاری گسل‌های کششی رخ داده است و رگه‌های فرعی در ارتباط با گسلش‌های کششی-  برشی پس از  فاز گسلش اصلی جایگیری کرده‌اند. گسل‌های کششی-  برشی در جایگیری رگه اصلی نقشی نداشته و تنها سبب جابه‌جایی بر روی سطوح شکستگی‌های پیشین شده‌اند و این نوع گسل‌ها از نوع درزه‌های گسل‌خورده هستند. در ارتباط با گسلش اصلی مسبب کانه‌زایی رگه‌ای ساختاری مانند ساخت باقلایی، گسل سنگ‌های چسبیده و غیر چسبیده در پهنه خرد‌شدگی گسلش به‌همراه نشانه‌های مرتبط با مؤلفه‌های جنبشی، نقش گسلش عادی را در جایگیری کانسار چاه‌مسی نشان می‌دهند. نقشه ارزیابی مقاومت ویژه نشان می‌دهد که جایگیری این کانسار در  یک پهنه گسلی رخ داده است. نتایج تحلیل ساختاری در این کانسار نشان می‌دهد که حفاری اکتشافی باید بر پایه تحلیل ساختاری شکستگی‌ها و گسل‌ها و رگه‌ها طراحی شود.

کلیدواژه‌ها