نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ا‌رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

4 کارشناسی ا‌رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

روانگرایی فرایندی است که در آن خاک به‌‌طور ناگهانی مقاومت خود را از دست می‌دهد. این پدیده بیشتر ناشی از لرزش زمین در  هنگام زمین‌لرزه‌های بزرگ یا دیگر انواع بارگذاری سرعتی است. هدف این مقاله تهیه  و گسترش نرم‌افزاری ژئوتکنیک پایه برای تحلیل غیرخطی پاسخ ساختگاه است که به کمک آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی به‌همراه ترکیب چند نرم‌افزار روشی جدید را برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه می‌دهد. به منظور تایید روش ارائه شده، زمین‌لرزه 1381 آوج- چنگوره روی سد خاکی کرزان در استان همدان اعمال و برای تعیین دقت، روش پیشنهادی با چندین روش شناخته‌شده نیز مقایسه شد. نتایج نشان داد که پاسخ روش پیشنهادی سازگاری خوب و مناسبی با روش‌های شناخته‌شده دارد.  

کلیدواژه‌ها