نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 دکترا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

کمربند چین‌خورده کپه‌داغ در شمال خاور ایران قرار گرفته است. نیمه جنوبی این کمربند در ایران و نیمه شمالی آن در ترکمنستان قرار دارد. این کمربند از دیدگاه هیدروکربوری به عنوان دومین حوضه مهم ایران به شمار می‌آید. رسوب‌گذاری در این پهنه ساختاری با پیشروی دریای ژوراسیک‌ میانی و شکل‌گیری کافت درون قاره‌ای آغاز و روی رسوبات پالئوزوییک و تریاس به صورت دگرشیب قرار می‌گیرد. این پژوهش با استفاده از گزارش‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های زمین‌شناسی، اطلاعات ژئوفیزیکی موجود و همچنین برداشت اطلاعات در عملیات صحرایی، انجام شده است. در این مطالعه الگوی هندسی چین‌خوردگی در ناحیه بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد دگرشکلی ستبر پوسته (Thick Skin) پس از وارونگی زمین‌ساختی  طی فاز کوهزایی پاسادنین و کوتاه‌شدگی در حد 5 درصد است.  

کلیدواژه‌ها