نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

چکیده

گسل‌های فعالی که شهر تهران روی آنها گسترش یافته است باید در تهیه طرح‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرند. دقت کم نقشه‌های گسلی شهر تهران  از یک سو و کامل نبودن و نبود مستندات فنی ضوابط موجود که اجرای آن را دچار مشکل می‌کرد، از سوی دیگر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ‌را به تدقیق نقشه‌ پهنه‌های گسلی شهر و همزمان تهیه ضوابط ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی واداشت. به این منظور "مقررات پهنه‌‌بندی گسل‌ها" با نام مقررات آلکویست-پریولو (آ- پ) و نیز مجموعه گزارش‌های مربوط به مطالعه گسل‌های کالیفرنیا است، به منظور نتیجه‌گیری در مورد امکان به‌کار بستن تدابیر مشابه برای شهر تهران، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها