نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

گرانیت- گرانودیوریت‌های میلونیتی پهنه برشی نوغان در سنگ‌های دگرگونی جنوب‌ باختر گلپایگان با روند شمال ‌باختر- جنوب ‌خاور گسترش دارند. رخنمون‌های مختلفی از این توده میلونیتی به منظور بررسی منشأ سنگ‌های گرانیتوییدی پهنه برشی نوغان و تعیین جایگاه زمین‌ساختی آنها در پهنه‌ دگرگونی سنندج- سیرجان مطالعه شد. شواهد صحرایی، کانی‌شناسی و شیمیایی نشان می‌دهند که این گرانیتوییدهای میلونیتی، به شدت پرآلومین و از نوع S بوده و از دید جایگاه زمین‌ساختی، از نوع گرانیت‌های برخوردی هستند و ویژگی‌های همزمان تا پس از برخورد را نمایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها