نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

حوضه سنوزوییک ماهنشان‌‌‌- میانه، در جنوب باختری پایانه جنوبی گسل تبریز، میان دو قلمرو زمین‌ساختی شمال‌ باختر و شمال ایران جای دارد که متأثر از دو رژیم زمین‌ساختی و وضعیت تنش متفاوت هستند. از این رو، شناخت وضعیت تنش در گستره ماهنشان- ‌میانه، یک روش کلیدی برای تعیین مرز گذار میان این دو قلمرو زمین‌ساختی است. در این پژوهش وضعیت تنش کواترنری گستره با استفاد‌ه از روش وارون‌سازی داده‌های جنبشی گسل‌ها (صفحه گسل و بردار لغزش آن)، برداشت شده در 25 ایستگاه در گستره حوضه رسوبی سنوزوییک ماهنشان‌- ‌میانه، بررسی شده‌است. نتایج، راستای محور بیشینه فشارش افقی کواترنری را در بخش‌های مختلف گستره، شمال‌خاور- جنوب باختر (~N049) و رژیم تنش حاکم بر منطقه را فشارشی و هماهنگ با تنش ناشی از همگرایی عربی‌- اوراسیا نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها