نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه مکران حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی صفحه عربستان به زیر صفحه اوراسیاست که در حاشیه جنوب خاوری ایران و جنوب پاکستان جای گرفته است. از دید رفتار لرزه‌ای قطعه‌بندی مشخصی میان بخش‌های خاوری و باختری این پهنه فرورانش وجود دارد. در بخش باختری مکران هیچ زمین‌لرزه بزرگی تا کنون ثبت نشده است. در حالی که بخش خاوری زمین‌لرزه‌های بزرگ و متوسط بسیاری را تجربه کرده است. از دیگر تفاوت‌های آشکاری که میان بخش باختری و خاوری مکران دیده می‌شود دور افت بیشتر آتشفشان‌های کواترنری از پیش‌کمان خود در بخش خاوری نسبت به بخش باختری است. درک رفتارهای غیر عادی این زون فرورانش همواره از چالش‌های بزرگ در لرزه‌زمین‌ساخت این منطقه بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود که با استفاده از روش نوفه لرزه‌ای محیطی، تصاویر دقیق‌تری از ساختار سرعتی پوسته و گوشته بالایی در پهنه فرورانش مکران به دست آید. برای این منظور، مجموعه بزرگی از داده‌ها در راستای تعیین تصاویر توموگرافی در این منطقه فراهم شده است. توابع گرین فواصل میان ایستگاهی امواج لاو با استفاده از داده‌های نوفه ثبت شده استخراج شده و با استفاده از آن منحنی‌های پاشش سرعت گروه امواج لاو برای انجام فرایند توموگرافی دو بعدی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها