نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش ماسه‌سنگ های سازند رازک در رخنمون های فینو و هندون و میدان سرخون در شمال منطقه بندرعباس، از دید سنگ‌نگاری و ژئوشیمیایی به منظور مطالعه خاستگاه در تعیین جایگاه زمین ساختی، بررسی سنگ مادر و هوازدگی دیرینه مطالعه و همچنین با ماسه‌سنگ های اهواز از سازند آسماری مقایسه شده‌اند. نهشته های سازند رازک بیشتر شامل مارن، ماسه‌سنگ، کنگلومرا و سنگ‌آهک ماسه ای است. نتایج حاصل از بررسی  ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی نشان از رسوب گذاری این سازند در حاشیه فعال قاره ای دارد. تحلیل خاستگاه سنگ های سیلیسی آواری سازند رازک نشان‌دهنده سنگ های مادر از جنس آذرین مافیک و حدواسط، سنگ های دگرگونی درجه پایین تا بالا و سنگ های رسوبی برای این سازند است. بررسی اندیس هوازدگی شیمیایی نیز نشان داد که رسوبات در ناحیه منشأ دچار هوازدگی متوسط شده اند که بیانگر آب‌وهوای خشک در ناحیه منشأ است. به نظر می رسد رسوبات سازند رازک حاصل فرسایش مخلوطی از سنگ های آذرین- افیولیتی پوسته اقیانوسی نوتتیس، سنگ های دگرگونی و دیگر توالی های رسوبی نهشته شده در حوضه رسوبی زاگرس در طی تکامل حوضه پیش‌بومی بوده است. تغییر ستبرای گوه ای سازند رازک از مناطق بالادست حوضه رسوبی زاگرس به سوی نواحی پایین دست و در پایان محو شدن آن در بخش فارس ساحلی و حضور کنگلومرای پلی‌میکتیک، ماسه‌سنگ های دانه‌درشت و غنی از خرده‌سنگ از دیگر شواهد منشأ گرفتن سازند رازک از پهنه رورانده زاگرس هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آزادبخت، ر.، وزیری‌مقدم، ح.، طاهری، ع. و امیری‌بختیار، ح.، 1389- زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند رازک در جنوب شرقی جهرم (برش الگو)، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، 14، صص. 101 تا 115.
فخاری، م.، 1374- نقشه زمین‎شناسی چهار گوشه بندرعباس، 1:250000، شماره 13-1، شرکت ملی نفت ایران.
فراهانی، ف.، 1393- رخساره­ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند رازک در شمال بندرعباس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 117 ص.
مطیعی، ه.، 1382- زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، چاپ دوم، 583 ص.
معلمی، س. ع.، 1393- محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی ناحیه­ای و ارزیابی مخزنی سازندهای جهرم/آسماری، رازک (گچساران) و میشان در ناحیه بندرعباس و شرق فارس ساحلی، پژوهشگاه صنعت نفت، 550 ص.
 
 
Adabi, M. H., Sadeghi, A., Hosseini, M., Moalemi, A., Lotfpour, A., Khatibi Mehr, M., Salehi, M. A., Zohdi, A. and Jafarzadeh, M., 2009- Reservoir characterization and tectonic settings of Ahwaz Sandstone Member of the Asmari Formation in the Zagros Mountain, sw of Iran. Europian Geoscience Unioin (EGU), 11, EGU2009-3645-3.
Akarish, A. I. M. and El-Gohary, A. M., 2008- Petrography and geochemistry of Lower Paleozoic sandstones, East Sinai, Egypt: Implications for provenance and tectonic setting. Journal of African Earth Sciences, v. 52, p. 43–54.
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, v. 304, p. 1–20.
Alessandretti, L., Philipp, R. P., Chemale Jr, F., Brückmann, M. P., Zvirtes, G., Matté, V. and Ramos, V. A., 2013- Provenance, volcanic record, and tectonic setting of the Paleozoic Ventania Fold Belt and the Claromecó Foreland Basin: Implications on sedimentation and volcanism along the southwestern Gondwana margin. Journal of South American Earth Sciences, v. 47, p. 12–31.
Armstrong-Altrin, J. S. and Verma, S. P., 2005- Critical evaluation of six tectonic setting discrimination diagrams using geochemical data of Neogene sediments from known tectonic settings. Sedimentary Geology, v. 177, p. 115–129.
Armstrong-Altrin, J. S., Lee, Y. I., Verma, S. P. and Ramasamy, S., 2004- Geochemistry of sandstones from the Upper Miocene Kudankulam Formation, southern India: Implications for provenance, weathering, and tectonic setting. Journal of Sedimentary Research, v. 74, p. 285–297.
Armstrong-Altrin, J. S., Nagarajan, R., Balaram, V. and Natalhy-Pineda, O., 2015- Petrography and geochemistry of sands from the Chachalacas and Veracruz beach areas, western Gulf of Mexico, Mexico: Constraints on provenance and tectonic setting. Journal of South American Earth Sciences, v. 64(Part 1), p. 199–216.
Arribas, J., Critelli, S. and Johnsson, M. J., 2007 (Eds)- Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. Geological Society of America, Special Paper, v. 420, 396 pp.
Asiedu, D. K., Suzuki, S. and Shibata, T., 2000- Provenance of sandstones from the Lower Cretaceous Sasayama Group, Inner Zone of Southwest Japan. Sedimentary Geology, v. 131, p. 9–24.
Avarjani, S., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R. and Amiri-Bakhtiar, H., 2014- Provenance, tectonic setting and geochemistry of Ahwaz Sandstone Member (Asmari Formation, Oligo-Miocene), Marun Oilfield, Zagros Basin, sw Iran. Acta Geologica Sinica - English Edition, v. 88(3), p. 931–948.
Basu, A., Young, S., Suttner, L., James, W. and Mack, G. H., 1975- Re-evaluation of the use of undulatory extinction and crystallinity in detrital quartz for provenance interpretation. Journal of Sedimentary Petrology, v. 45, p. 873–882.
Bauluz, B., Mayayo, M. J., Fernandez-Nieto, C. and Gonzalez Lopez, J. M., 2000- Geochemistry of Precambrian and Paleozoic siliciclastic rocks from the Iberian Range (NE Spain): Implications for source-area weathering, sorting, provenance, and tectonic setting. Chemical Geology, v. 168, p. 135–150.
Bhatia, M. R. and Crook, K. A. W., 1986- Trace element characteristics of greywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 92, p. 181–193.
Bhatia, M. R., 1983- Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. The Journal of Geology, v. 91, 611–627.
Blatt, H., 1967- Provenance determinations and recycling of sediments. Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 1311–1320.
Bracciali, L., Marroni, M., Pandolfi, L. and Rocchi, S., 2007- Geochemistry and petrography of Western Tethys Cretaceous sedimentary covers (Corsica and Northern Apennines): from source areas to configuration of margins. In: Arribas, J., Critelli, S., Johnsson, M. J. (Eds.), Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. Geological Society of American Special Paper, v. 420, pp. 73–93.
Corcoran, P. L., 2005- Recycling and chemical weathering in tectonically controlled Mesozoic–Cenozoic basins of New Zealand. Sedimentology, v. 52, p. 757–774.
Cox, R., Lowe, D. R. and Cullers, R. L., 1995- The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 59, p. 2919–2940.
Cullers, R. L., 1988- Mineralogical and chemical changes of soil and stream sediment formed by intense weathering of the Danburg granite, Georgia, U.S.A. Lithos, v. 21, p. 301–314.
Cullers, R. L., 2000- The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian–Permian age, Colorado, USA: Implications for provenance and metamorphic studies. Lithos, v. 51, p. 181–203.
Cullers, R. L., 2002- Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA. Chemical Geology, v. 191(4), p. 305–327.
Das, B. K., Al-Mikhlafi, A. S. and Kaur, P., 2006- Geochemistry of Mansar Lake sediments, Jammu, India: Implication for source-area weathering, provenance, and tectonic setting. Journal of Asian Earth Sciences, v. 26, p. 649–668.
Dickinson, W. R. and Suczek, D. R., 1979- Plate tectonics and sandstone compositions. American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Bulletin, v. 63, p. 2164–2182.
Dickinson, W. R., 1970- Interpreting detrital modes of graywacke and arkose. Journal of Sedimentary Petrology, v. 40, p. 695–707.
Dickinson, W. R., 1985- Interpreting provenance relation from detrital modes of sandstones. In: Zuffa, G. G. (Ed.), Provenance of Arenites. Reidel Publishing Company, Dordrecht, pp. 333–363.
Dickinson, W. R., Beard, L. S., Brakenridge, G. R., Erjavec, J. L., R. C., F., Inman, K. F., Knepp, R. A., Lindberg, F. A. and Ryberg, P. T., 1983- Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of America Bulletin, v. 94, p. 222–235.
Fedo, C. M., Wayne Nesbitt, H. and Young, G. M., 1995- Unraveling the effects of potassium metasomatism in sedimentary rocks and paleosols, with implications for paleoweathering conditions and provenance. Geology, v. 23, p. 921–924.
Floyd, P. A. and Leveridge, B. E., 1987- Tectonic environment of the Devonian Gramscatho Basin, south Cornwall: framework mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones. Journal of the Geological Society London, v. 144, p. 531–542.
Folk, R. L., 1980- Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Co., Austin, Texas, 182 pp.
Galan, E. and Singer, A., 2011 (Eds)- Developments in Palygorskite-Sepiolite Research. A New Outlook on these Nanomaterials. Developments in Clay Science, v. 3, 520 pp.
Garzanti, E. and Vezzoli, G., 2003- A Classification of metamorphic grains in sands based on their composition and grade. Journal of Sedimentary Reseach, v. 73, p. 830–837.
Garzanti, E., Doglioni, C., Vezzoli, G. and Andò, S., 2007- Orogenic belts and orogenic sediment provenance. The Journal of Geology, v. 115, p. 315–334.
Garzanti, E., Vermeesch, P., Andò, S., Vezzoli, G., Valagussa, M., Allen, K., Kadi, K. A. and Al-Juboury, A. I. A., 2013- Provenance and recycling of Arabian desert sand. Earth-Science Reviews, v. 120, p. 1–19.
Gu, X. X., Liu, J. M., Zheng, M. H., Tang, J. X. and Qi, L., 2002- Provenance and tectonic setting of the proterozoic turbidites in Hunan, South China: geochemical evidence. Journal of Sedimentary Research, v. 72, p. 393–407
Herron, M. M., 1988- Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Petrology, v. 58, p. 820–829.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. and Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold-thrust belt, Zagros Mountains. Journal of the Geological Society of London, v. 158, p. 969–981.
Ibbeken, H. and Schleyer, R., 1991- Source and Sediment. Springer, Berlin, 286 pp.
Jafarzadeh, M. and Hosseini-Barzi, M., 2008- Petrography and geochemistry of Ahwaz Sandstone Member of Asmari Formation, Zagros, Iran: Implications on provenance and tectonic setting. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 25, p. 247–260.
Jafarzadeh, M., Harami, R. M., Friis, H., Amini, A., Mahboubi, A. and Lenaz, D., 2014- Provenance of the Oligocene–Miocene Zivah Formation, NW Iran, assessed using heavy mineral assemblage and detrital clinopyroxene and detrital apatite analyses. Journal of African Earth Sciences, v. 89, p. 56–71.
Jahani, S., Callot, J. P., Letouzey, J. and de Lamotte, D. F., 2009- The eastern termination of the Zagros Foldand-Thrust Belt, Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting. Tectonics, v. 28, p. 1–22
Khadivi, S., Mouthereau, F., Larrasoaña, J. C., Vergés, J., Lacombe, O., Khademi, E., Beamud, E., Melinte-Dobrinescu, M. and Suc, J. P., 2010- Magnetochronology of synorogenic Miocene foreland sediments in the Fars arc of the Zagros Folded Belt (SW Iran). Basin Research, v. 22, p. 918–932.
Kroonenberg, S. B., 1994- Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fluvial sands from different tectonic and climatic environments. 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, pp. 69–81.
McLennan, S. M., Hemming, S., McDaniel, D. K. and Hanson, G. N., 1993- Geochemical approaches to sedimentation, provenance and tectonics, In: Johnsson, M. J., Basu, A. (Eds.), Processes Controlling the Composition of Clastic Sediments. Geological Society of American Special Paper, pp. 21–40.
McLennan, S. M., Taylor, S. R. and Kröner, A., 1983- Geochemical evolution of Archean shales from South Africa. I. The Swaziland and Pongola Supergroups. Precambrian Research, v. 22, p. 93–124.
McLennan, S. M., Taylor, S. R., McCulloch, M. T. and Maynard, J. B., 1990- Geochemical and Nd/Sr isotopic composition of deep-sea turbidites: Crustal evolution and plate tectonic associations. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 54, p. 2015–2050.
Nagarajan, R., Madhavaraju, J., Nagendra, R., Armstrong-Altrin, J. S. and Moutte, J., 2007- Geochemistry of Neoproterozoic shales of the Rabanpalli Formation, Bhima Basin, Northern Karnataka, southern India: Implications for provenance and paleoredox conditions. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 24, p. 150–160.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1982- Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature, v. 299, p. 715–717.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1984- Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 48, p. 1523–1534.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1989- Formation and diagenesis of weathering profiles. The Journal of Geology, v. 97, p. 129–147.
Pettijohn, F. J., Potter, P. E. and Siever, R., 1987- Sand and Sandstone (2nd ed.). Springer, Berlin, 553 pp.
Pirouz, M., Simpson, G. and Chiaradia, M., 2015- Constraint on foreland basin migration in the Zagros mountain belt using Sr isotope stratigraphy. Basin Research, v. 27(6), p. 714–728.
Roser, B. P. and Korsch, R. J., 1986- Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio. Journal of Geology, v. 94, p. 635–650.
Roser, B. P. and Korsch, R. J., 1988- Provenance signatures of sandstone-mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chemical Geology, v. 67, p. 119–139.
Salehi, M. A., Moussavi-Harami, S. R., Mahboubi, A., Wilmsen, M. and Heubeck, C., 2014- Tectonic and paleogeographic implications of compositional variations within the siliciclastic Ab-Haji Formation (Lower Jurassic, east-central Iran). Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, v. 271, p. 21–48.
Smyth, H. R., Morton, A., Richardson, N. and Scott, R. A., 2014- Sediment provenance studies in hydrocarbon exploration and production: an introduction. Geological Society, London, Special Publications, v. 386(1), p. 1–6.
Stoneley, R. 1975- On the origin of ophiolite complexes in the southern Tethys region. Tectonophysics, v. 25, p. 303–322.
Suttner, L. J. and Dutta, P. K., 1986- Alluvial sandstone composition and paleoclimate; I, Framework mineralogy. Journal of Sedimentary Petrology, v. 56, p. 329–345.
Suttner, L. J., Basu, A. and Mack, G. H., 1981- Climate and the origin of quartz arenites. Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1235–1246.
Tao, H., Wang, Q., Yang, X. and Jiang, L., 2013- Provenance and tectonic setting of Late Carboniferous clastic rocks in West Junggar, Xinjiang, China: A case from the Hala-alat Mountains. Journal of Asian Earth Sciences, v. 64, p. 210–222.
Taylor, S. R. and McLennan, S. M., 1985- The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Blackwell Scientific Publications. 312 pp.
Tortosa, A., Palomares, M. and Arribas, J., 1991- Quartz grain types in Holocene deposits from the Spanish Central System: some problems in provenance analysis, In: Morton, A. C., Todd, S. P., Huaghton, P. D. W. (Eds.), Development in Sedimentary Provenance Studies. Geological Society of London, Special Publication, v. 57, p. 47–54.
Tyrrell, S., Leleu, S., Souders, A. K., Haughton, P. D. W. and Daly, J. S., 2009- K-feldspar sand-grain provenance in the Triassic, west of Shetland: distinguishing first-cycle and recycled sediment sources? Geological Journal, v. 44, p. 692–710.
Von Eynatten, H., Barceló-Vidal, C. and Pawlowsky-Glahn, V., 2003a- Modelling compositional change: the example of chemical weathering of granitoid rocks. Mathematical Geology, v. 35, p. 231–251.
Von Eynatten, H., Barceló-Vidal, C. and Pawlowsky-Glahn, V., 2003b- Composition and discrimination of sandstones: A statistical evaluation of different analytical methods. Journal of Sedimentary Research, v. 73, p. 47–57.
Wronkiewicz, D. J. and Condie, K. C., 1987- Geochemistry of Archean shales from the Witwatersrand Supergroup, South Africa: Source-area weathering and provenance. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 51, p. 2401–2416.
Yan, Z., Wang, Z., Yan, Q., Wang, T. and Guo, X., 2012- Geochemical constraints on the provenance and depositional setting of the Devonian Liuling Group, East Qinling Mountains, Central China: Implications for the tectonic evolution of the Qinling Orogenic Belt. Journal of Sedimentary Research, v. 82, p. 9–24.
Zohdi, A., Moallemi, S. A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Richter, D. K., Geske, A., Nickandish, A. A. and Immenhauser, A., 2014- Shallow burial dolomitization of an Eocene carbonate platform, southeast Zagros Basin, Iran. GeoArabia, v. 19, p. 17–54.
Zohdi, A., Moussavi-Harami, R., Moallemi, S. A., Mahboubi, A. and Immenhauser, A., 2013- Evolution, paleoecology and sequence architecture of an Eocene carbonate ramp, southeast Zagros Basin, Iran. GeoArabia, v. 18, p. 49–80.