نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

از آنجا که فعالیت‌های معدنی بر روی کانسارهای فلزی به‌عنوان یکی از راه‌های رهاسازی و ورود عناصر خطرناکی همچون آرسنیک به محیط  زیست شناخته می‌شوند؛ پرداختن به مسائل آلودگی در خاک و رسوبات آبراهه ای در پیرامون کارگاه‌های معدنی حائز اهمیت است. برای درک توزیع فضایی آلودگی آرسنیک در منطقه ساردوییه و بافت در استان کرمان، به مساحت تقریباً 5000 کیلومترمربع، 1804 نمونه رسوبات آبراهه ای برداشت شد و آنالیز ژئوشیمیایی برای این نمونه‌ها انجام گرفت و در نهایت غلظت عناصر مختلف از جمله آرسنیک در این نمونه‌ها به دست آمد. حد مجاز توصیه ‌شده توسط استانداردها در خاک برای آرسنیک ppm 20 می‌باشد. در نتیجه نمونه‌هایی که مقدار آرسنیک در آنها از این مقدار بیشتر است؛ مناطق آلوده هستند که نیاز به بهسازی زمین دارند. اما از آنجا که تعداد نمونه‌های برداشت‌ شده محدود است، برای تشخیص ریسک آلوده بودن مناطق از روش کریجینگ شاخص استفاده شد. در منطقه مورد مطالعه 32 اندیس شناخته ‌شده مس وجود دارد؛ از این‌ رو به‌ منظور بررسی پتانسیل آلودگی آرسنیک حاصل از فعالیت های معدنی، با توجه به نقشه نهایی حاصل از به کارگیری روش کریجینگ شاخص بر روی غلظت آرسنیک موجود در داده‎های رسوبات آبراهه ای، مشخص شد که در بخش شمال و شمال باختری منطقه آلودگی آرسنیک ممکن است در نتیجه فعالیت های معدنی مس پورفیری باشد اما در بخش خاوری منطقه اگر چه تراکم این اندیس ها بالاست؛ اما آلودگی خاصی دیده نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حسنی­ پاک، ع. ا. و شرف­ الدین، م.، 1390- تحلیل داده­های اکتشافی، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم، 987 ص.
شریعتی، ش.، آقانباتی، ع.، موسوی حرمی، ر.، مدبری، س. و آدابی، م. ح.، 1390- بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 81، صص. 45 تا 54.
فتحی هفشجانی، ز.، لطفی، م. و سیاره، ع.، 1390- بررسی آلودگی آرسنیک در خاک‌های پهنه باختری بیجار. مجموعه مقالات سی­امین گردهمایی علوم زمین.
 
References
Antunes, I. M. H. R and Albuquerque, M. T. D., 2013- Using indicator kriging for the evaluation of arsenic potential contamination in an abandoned mining area (Portugal). Science of the Total Environment 442. 545–552.
Boomeri, M., Nakashima, K. and Lentz, D. R., 2009- The Miduk porphyry Cu deposit, Kerman, Iran: a geochemical analysis of the potassic zone including halogen element systematics related to Cu mineralization processes. Journal of Geochemical Exploration 103, 17–29.
Budrikaite, L., 2005- Modeling of zonal anisotropic variograms. Liet. matem. rink,45, spec. nr., 339-342.
Butcher, D. J., 2007- Environmental Applications of Arsenic Speciation Using Atomic Spectrometry Detection. Applied Spectroscopy Reviews 42, p.1–22.
Castrignano, A., Goovaerts, P., Lulli, L. and Bragato, G., 2000- A geostatistical approach to estimate probability of occurrence of Tuber melanosporum in relation to some soil properties. Geoderma 98, 95–113.
Chica-Olmo, M., Luque-Espinar, J. A., Rodriguez-Galiano, V., Pardo-Igúzquiza, E. and Chica-Rivas., 2014- Categorical Indicator Kriging for assessing the risk of groundwater nitrate pollution: The case of Vega de Granada aquifer (SE Spain). Science of the Total Environment 470–471. 229–239.
Duan, L., Song, J., Yuan, H., Li, X. and Li, N., 2013- Spatio-temporal distribution and environmental risk of arsenic in sediments of the East China Sea, Chemical Geology 340. 21-31.
Goovaerts, P., 2009- AUTO-IK: A 2D indicator kriging program for the automated non-parametric modeling of local uncertainty in earth sciences. Computers and Geosciences 35, 1255–1270.
Goovaerts, P., AvRuskin, G., Meliker, J., Slotnick, M., Jacquez, G. M. and Nriagu, J., 2005- Geostatistical modeling of the spatial variability of arsenic in groundwater of Southeast Michigan. Water Resour Res, 41(7). [W07013 10.1029].
Hassan, M. M. and Atkins, P. J., 2011- Application of geostatistics with indicator kriging for analyzing spatial variability of groundwater arsenic concentrations in Southwest Bangladesh. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 46, 1185–1196.
Juang, K. W. and Lee, D. Y., 1998- Simple indicator kriging for estimating the probability of incorrectly delineating hazardous areas in a contaminated site. Environmental Science and Technology 32, 2487–2493.
Lee, J. J., Liu, C. W., Jang, C. S. and Liang, C. P., 2008- Zonal management of multi-purpose use of water from arsenic affected aquifers by using a multi-variable indicator kriging approach. J Hydrol 359, 260–273.
Liu, C. W., Jang, C. S. and Liao, C. M., 2004- Evaluation of arsenic contamination potential using indicator kriging in the Yun-Lin aquifer (Taiwan), Science of the Total Environment 321, 173–188.
Liu, J. C. S., Lu, C. W. and Lin, K. L., 2007- Delimitation of arsenic-contaminated groundwater using risk-based indicator approaches around blackfoot disease hyperendemic areas of southern Taiwan. Environ Monit Assess 134, 293–304.
Lloyd, C. D. and Atkinson, P. M., 2001- Assessing uncertainty in estimates with ordinary and indicator kriging. Computers and Geosciences 27, 929–937.
Mousavifazl, H., Alizadh, A. and Ghahraman, B., 2013- Application of Geostatistical Methods for determining nitrate concentrations in Groundwater (case study of Mashhad plain, Iran). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5, 318-328.
Nriagu, J. O., Bhattacharya, P., Mukherjee, A. B., Bundschuh, J., Zevenhoven, R. and Loeppert, R. H., 2007- Arsenic in soil and groundwater: an overview, Trace Metals and other Contaminants in the Environment, Volume 9, 3-60.
Pais, I. and Jones, J. B., 2000- The Hand Book of Trace Elements. St. Lucie press.
Ranjbar, H., Honarmand, M. and Moezifar, Z., 2004- Application of the Crosta technique for porphyry copper alteration mapping, using ETM data in the southern part of the Iranian volcanic sedimentary belt. Journal of Asian Earth Sciences 24, 237–243.
Ungaro, F., Ragazzi, F., Cappellin, R. and Giandon, P., 2008- Arsenic concentration in the soils of the Brenta Plain (Northern Italy): Mapping the probability of exceeding contamination thresholds, Journal of Geochemical Exploration 96. 117–131.
Van Meirvenne, M. and Goovaerts, P., 2001- Evaluating the probability of exceeding a site-specific soil cadmium contamination threshold. Geoderma 102, 75–100.
Yousefi, M., Kamkar-Rouhani, A. and Carranza, E. J. M., 2012- Geochemical mineralization probability index (GMPI): A new approach to generate enhanced stream sediment geochemical evidential map for increasing probability of success in mineral potential mapping. Journal of Geochemical Exploration 115. 24–35.
Zoraghein, H., Alesheikh, A. A., Alimohammadi, A. and Vahidnia, M. H., 2012- The utilization of soft transformation and genetic algorithm to model two sources of uncertainty of Indicator Kriging, Computers, Environment and Urban Systems 36 (2012) 592–598.