نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دکترا، گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشجوی دکترا، گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توده­های گرانیتوییدی جنوب ­باختر­ میامی (60 کیلومتری خاور ­شاهرود) در شمالی­ترین بخش پهنه­ ساختاری ایران­ مرکزی، دارای ترکیب­ کلی گرانیتی و ماهیت کالک­آلکالن و پرآلومین ضعیف هستند. اگر چه این گرانیتوییدها توسط توالی ستبری از سنگ­های رسوبی به سن اواخر تریاس- اوایل ژوراسیک پوشیده شده­اند؛ ولی در مناطق بسیار کم­وسعتی، سنگ­های­میزبان گنیسی آنها به سن نئوپرتروزوییک رخنمون دارند. این گرانیتوییدها با دو سری دایک دیابازی به سن اواخر نئوپرتروزوییک و ژوراسیک میانی قطع شده­اند. اگر چه پیش‍تر سن­های پس از لیاس- پیش از دوگر، جوان­تر از ژوراسیک و کهن­تر از کرتاسه به گرانیتوییدهای مورد مطالعه نسبت داده شده است؛ ولی سن­سنجی U-Pb که برای اولین بار روی زیرکن­های استخراج شده از آنها صورت گرفته است، بیانگر آن است که این سنگ­ها سن اواخر نئوپروتروزوییک (اواخر ادیاکارن) دارند (10±545 میلیون­سال) و جزو سرزمین­های کهن و پی­سنگی ایران به شمار می­روند و با توده­های گرانیتوییدی بندهزارچاه، سفید سنگ، دلبر، شترکوه، رضاآباد و دوچاه قابل ­مقایسه هستند. گرانیتوییدهای مورد نظر حاصل ذوب­بخشی سنگ­های مادر متاپلیتی و متاگریوکی هستند و به گرانیتوییدهای نوع S تعلق دارند. توده­های گرانیتوییدی جنوب باختر میامی در اواخر نئوپروتروزوییک، در یک محیط زمین‌ساختی از نوع برخوردی و در ارتباط با بسته شدن حوضه پشت کمانی درون قاره ای و سپس دگرگونی سنگ های وابسته از رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت و به ندرت گرانولیت، که در نهایت با گرانیت زایی از نوع s  همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابتهاج، م.، 1393 - زمین­شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی دایک­های دیابازی موجود در منطقه بند هزارچاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.  
اصغرزاده، ز.، 1392 - زمین­شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی دایک­های دیابازی موجود در منطقه دلبر، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
امینی چهرق، م. ر.، (نامعلوم)- نقشه زمین­شناسی 100000 : 1 میامی، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
بخشی­زاد، ف.، 1394 - ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی سنگ­های دگرگونی منطقه زنجان- تخت سلیمان، پایان‎نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه دامغان، 99 ص.  
بلاغی اینالو، ز.، 1393 - پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه دگرگونی- آذرین دلبر، بیارجمند (جنوب­ خاور شاهرود)، رساله دکترا، دانشکده علوم­ زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.  
بلاغی اینالو، ز.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1390- شواهد میگماتیت­زایی در مجموعه دگرگونی دلبر، بیارجمند (جنوب­ خاور شاهرود)، پانزدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.
بلاغی اینالو، ز.، صادقیان، م.، ژای. م.، قاسمی، ح. و محجل، م.، 1393- کانی­شناسی، زمین­شیمی و سن پرتوسنجی دایک­های مافیک موجود در مجموعه دگرگونی دلبر، بیارجمند (جنوب­ خاور شاهرود)، مجله بلورشناسی و کانی­شناسی، سال بیست و دوم، شماره سوم، صص. 471 تا 484.
بلاغی اینالو، ز.، صادقیان، م.، قاسمی، ح. و علیمحمدیان، ح.، 1392- کاربرد شیمی کانی­ها در دما- فشارسنجی سنگ­های متاپلیتی مجموعه دگرگونی دلبر، بیارجمند (جنوب ­خاور شاهرود)، اولین همایش زمین­شیمی کاربردی، دانشگاه دامغان.  
بلاغی اینالو، ز.، صادقیان، م.، قاسمی، ح.، محجل، م. و عمرانی، ه.، 1394- پترولوژی، ترموبارومتری و سن­سنجی U-Pb سنگ­های متاپلیتی مجموعه دگرگونی دلبر، منطقه بیارجمند (جنوب ­خاور شاهرود)، مجله پترولوژی، جلد ۶، شماره بیست و یک، صص. 55 تا ۸۲.  
چکنی مقدم، م.، 1391 - بررسی سازوکار توزیع مذاب در دایک­های مافیک قطع کننده مجموعه دگرگونی آذرین دلبر (خاور بیارجمند) بوسیله روش AMS و تعیین موقعیت دیرینه مغناطیس آنها. پایان‎نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 
حاجی‌حسینی، ع. و  قاسمی، ا.، 1382 - نقشه زمین­شناسی 1:100000  بسطام، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
حسینی، س. ح.، 1374- پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت بند هزارچاه بیارجمند، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تهران.
حسینی، س. ح.، 1394 - پترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی توده گرانیتوییدی بند هزارچاه بیارجمند (جنوب­ خاور شاهرود)، رساله دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
حسینی، س. ح.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1392الف- اهمیت کنگلومرای سرشار از قطعات گرانیتی به سن اواخر تریاس- اوایل ژوراسیک در تعیین جایگاه چینه­شناسی توده­های گرانیتوییدی بند هزارچاه بیارجمند، هفدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران،  دانشگاه شهید بهشتی. 
حسینی، س. ح.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1392ب- پترولوژی و ژئوشیمی اجتماعات دایک دیابازی قطع کننده توده گرانیتوییدی بند هزار چاه (جنوب ­خاور شاهرود)، اولین همایش زمین­شیمی کاربردی ایران، دانشگاه دامغان. 
حسینی، س. ح.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1392ج- پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه چینه­شناسی اجتماعات دایکی دیابازی قطع کننده توده گرانیتوییدی بندهزارچاه (جنوب­خاور شاهرود) شاهدی بر ماگماتیسم سیمرین میانی، مجله ژئوشیمی (دانشگاه آزاد اسلامی زرند)، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1393، صص. 310 تا 318.
حسینی، س. ح.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1393 - جایگاه تکتونیکی متابازیت­های همراه با توده گرانیتوییدی بند هزارچاه (بیارجمند)، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین.  
حسینی، س. ح.، صادقیان، م.، جای، م. و قاسمی، ح.،  1395الف- شیمی ­کانی، دما- فشارسنجی و پتروژنز فوج دایک بازیک بندهزارچاه (جنوب ­خاور شاهرود)، مجله پترولوژی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صص. 81 تا 96.
حسینی، س. ح.، صادقیان، م.، جای، م. و قاسمی، ح.،  1395ب- شیمی­ کانی، جایگاه زمین­ساختی و سنگ­زایی توده گرانیتوییدی بندهزارچاه (جنوب­ خاور شاهرود) ، مجله بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، سال بیست و چهارم، شماره دوم، تابستان 95، صص. 259 تا 272.
خبره، د.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1395- بررسی شواهد میگماتیت­زایی و میلونیت­زایی در مجموعه دگرگونی رضاآباد (خارتوران) جنوب ­خاور شاهرود، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران (6 و 7 بهمن ماه)، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، صص. 250 تا 257.
خلعتبری، م.، (نامعلوم) - نقشه زمین­شناسی 1:100000 عباس­آباد. انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
رجب­قیطاقی، ا.، 1393- ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوییدی هزاردره (جنوب­ خاور شاهرود)، پایان­نامه کارشناسی­ ارشد،  دانشکده علوم­زمین، دانشگاه دامغان.
رحمتی ­ایلخچی، م.، 1382- نقشه زمین­شناسی 1:100000رزوه، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
سامانی، ب.، ژویی، چ.، تائو، گ. و تائو، ک.، 1372- زمین­شناسی پر­کامبرین در ایران مرکزی: از دیدگاه چینه­شناسی، ماگماتیسم و دگرگونی، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین، سال سوم، شماره دهم: صفحات 40 تا 63، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 
سلامتی، ر.، 1378- نقشه زمین­شناسی 1:100000 احمد آباد، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
شکاری، س.، صادقیان، م.، جای، م.، قاسمی، ح.، 1395 - اولین گزارش سن­سنجی از گابرودیوریت­های مجموعه دگرگونی- آذرین شترکوه (جنوب ­خاور شاهرود)، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران (6 و 7 بهمن ماه)، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، صص. 278 تا 284.
شهرابی، م.، 1369- نقشه زمین­شناسی 1:250000 چهارگوش گرگان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صادقیان، م.، 1395- ویژگی­های زمین­شناسی بارز سرزمین­های گندوانایی ایران به سن پروتروزوئیک­پایانی- کامبرین­زیرین به عنوان شاخص­هایی برای شناخت بهتر و سریع­تر آنها، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران (6 و 7 بهمن ماه)، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، صص. 70 تا 77.
عابدی، ز.، 1388- پترولوژی و ژئوشیمی توده­گرانیتوییدی میامی (خاور شاهرود)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
عزیزی، م.، 1391- پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی سفیدسنگ و سنگ­های­دگرگونی میزبان آن (جنوب بیارجمند)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­ زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.  
علوی نائینی، م. و هوشمندزاده، ع.،  1355-  نقشه زمین­شناسی 1:250000 طرود، سازمان زمین­شناسی کشور.
فتحعلیان، ن.، 1393- ژئوشیمی گرانیتوییدهای ­باختر بیارجمند و مقایسه آنها با گرانیتوییدهای میامی، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
قاسمی، ا. و حاجی­حسینی،ع.، 1383- نقشه زمین شناسی 1:100000 دره دایی. سازمان زمین­شناسی کشور.
قاسمی، ح. و آسیابانها، ع.،  1385- معرفی و تفکیک رخدادهای دگرگونی منطقه دلبر، جنوب­ خاور بیارجمند، ایران­مرکزی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. صص. 231 تا 247.  
کاظمی، ­ک.، 1390- پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی جنوب کی­کی، جنوب­باختر بیارجمند، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه تهران.
کرمی، م.، 1382- پتروژنز مجموعه دگرگونی دلبر (جنوب ­خاور بیارجمند)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
ملک­پور علمداری، ا،. 1384- مطالعه پتروفابریک و سن سنگ­های دگرگونی ناحیه­­ای درکوه­های علاءالدین و ملحدو، جنوب­خاور شاهرود، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­ زمین، دانشگاه تهران.  
ناظر، ن. خ.، 1371- نقشه زمین­شناسی 1:250000 جاجرم. انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
نواب مطلق، ا.، 1383- نقشه زمین­شناسی 1:100000 ابریشم‌رود، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
نوایی، ا.، صالحی‌راد، م. و مجیدی، ب.، 1365- نقشه زمین­شناسی 1:250000 خارتوران، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
ویس­کرمی، م.، صادقیان، م.، شکاری، س.، 1395- ژئوکرونولوژی گرانیتوییدهای پروتروزوییک پایانی شمال آغل­کندو (جنوب دوچاه- جنوب­ خاور شاهرود)، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران (6 و 7 بهمن ماه)، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، صص. 392 تا 398.
همتی، ع.، 1392 - پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی­ میامی (جنوب ­باختر میامی)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
هوشمندزاده، ع.، علوی نائینی، م.، حقی‎پور، ع،. 1357- تحول پدیده­های زمین­شناسی ناحیه طرود (از پرکامبرین تا عهد حاضر)، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 138 ص.
یوسفی، ف.، صادقیان، م.، ساداتی جمالی، س. ز.، منصوری مقدم، ب. و قاسمی، ح.، 1395الف- پتروژنز گنبد‎های آداکیتی کم سیلیس سهل (جنوب شاهرود)، مجله پترولوژی، سال هفتم، شماره بیست و هشتم، صص. 95 تا 108.
یوسفی، ف.، صادقیان، م.، سمیاری، س. و قاسمی، ح.، 1395ب- ژئوشیمی و جایگاه زمین­ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب­ خاور شاهرود)، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال بیست و پنجم، شماره 100، صص. 291 تا 298. 
 
References
Abd-Allah, A. M. A., Ahmed, A. H., El-Fakharani, A., El-Sawy, E. K. and Ali, K. A., 2014- Fatima suture: A new amalgamation zone in the western Arabian Shield, Saudi Arabi, Precambrian Research 249, 57– 78.
Altherr, R., Holl, A., Henger, E., Langer, C. and Kreuzer, H., 2000- High potassium, calc alkaline I-type plutonism in the European Variscides: Northern Vosges (France) and Northern Schwarzwald (Germany). Lithos, 50: 51-73.
Bagheri, S. and Stampfli, G. M., 2008- The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics 451: 123–155.
Balaghi, Z., Sadeghian, M., Ghasemi, H., Zhai, M. G. and Mohajjel, M., 2014- Zircon U–Pb ages, Hf isotopes and geochemistry of the schists, gneisses and granites in Delbar Metamorphic-Igneous Complex, SE of Shahrood (Iran): implications for Neoproterozoic geodynamic evolutions of central Iran. J. Asian Earth Sci.
Batchelor, R. A. and Bowden, P., 1985- Petrologic interpretation of granitoid rocks series using multicationic parameters. Chemical Geology 48, pp: 43- 55.
Boynton, W. V., 1984- Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson, P. (Ed), Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Amsterdam: 63-114.
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 1992- I-type and S-type granites in the Lachlan Fold Belt". Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 83: 1–26.
Fritz, H., Abdelsalam, M., Ali, K. A., Bingen, B., Collins, A. S., Fowler, A. R., Ghebreab, W., Hauzenberger C. A., Johnson, P. R., Kusky, T. M., Macey, P., Muhongo, S., Stern, R. J. and Viola, G., 2013- Orogen styles in the East African Orogen: A review of the Neoproterozoic to Cambrian tectonic evolution, Journal of African Earth Sciences 86, 65–106.
Frost, B. R., Barnes, C. G., Collins, W. J., Arculus, R. J., Fllis, D. J. and Frost, C. D., 2001- A Geochemical Classification for Granitic Rocks. Journal of Petrology, 42: 2033-2048
Haghipour, A., 1974- Etude geologique de la region de Biabanak-Bafq (Iran Central); petrologie et tectonique du socle Precambrien et de sa couverture: These, Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, France, 403 p.
Harker, A., 1909- The natural history of igneous rocks. Methuen and co. London.
Harris, N., Ayres, M. and Massey, J., 1995- Geochemistry of granitic melts produced during the incongruent melting of muscovite implications for the extraction of Himalayan leucogranite magmas. Journal of Geophysical Research 100: 15767-15777.
Hassanzadeh, J., Stockli, D., Horton, B., Axen, G., Stockli, L., Grove, M., Shmitt, A. and Walker, D., 2008- U-Pb zircon geochronology of late Neoprotrozoic –Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement. Tectonophysics 451: 71- 96.
Horton, B. K., Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Axen, G. J., Gillis, R. J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M. D., Zamanzadeh, S. M. and Grove, M., 2008- Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics. Tectonophysics 451: 97-122.
Hosseini, S. H., Sadeghian, M., Zhai M. and Ghasemi H., 2015- Petrology, geochemistry and zircon U–Pb dating of Band-e-Hezarchah metabasites (NE Iran): An evidence for back-arc magmatism along the northern active margin of Gondwana, Chemie der Erde 75, 207–218.
Hushmandzadeh, A., 1969- Metamorphisme et granitisation du massif Chapedony (Iran Central): These, Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, France, 242p.
Irvine, T. N. and Baragar, W. R. A., 1971- A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. Can. J. Sci. 8: 523-548.
Jamshidi Badr, M., Collins, A. S., Masoudi, F., Cox, G. and Mohajjel, M., 2013- The U–Pb age, geochemistry and tectonic significance of granitoids in the Soursat Complex, Northwest Iran. Turkish Journal of Earth Sciences 22, 1– 31.
Jamshidi Badr, M., Collins, A. and Masoudi Fariborz, S., 2010- The age of metasedimentary rocks and their regional metamorphism in the Soursat Complex, NW IRAN: U.Pb dating of zircon and monazite, using LA.ICP-MS., The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 26-28.
Karimpourm, M. H., Lang Farmer, G., Stern, C. R. and Salati, E., 2011- U-Pb zircon geochronology and Sr-Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic Bornaward granitoids (Taknar zone exotic block), Iran, Iranian journal of crystallography and mineralogy, 19 year, No 1. PP: 1-18.
Linnemann, U., Romer, R. L., Gerdes, A., Jeffries, T. E., Drost, K. and Ulrich, J., 2010- The Cadomian orogeny in the Saxo-Thuringian zone. In: Linnemann, U., Romer, R. L. (Eds.), Pre-Mesozoic Geology of Saxo-Thuringia – From the Cadomian Active Margin to the Variscan Orogen. Schweizerbart, Stuttgart, pp.37–58.
Maniar, P. D. and Picooli, P. M., 1989- Tectonic discrimination of granitoid, Geo. Sco. Of Am. Bull., 101:635-643.
Middlemost, E. A. K., 1985- Magma and magmatic rocks, an introduction to igneous petrology. Longman Group U.K.: 73-86.
Moghadam, H. S., Li, X., Stern, R. J., Santos, J. F., Ghorbani, G. and Pourmohsen, M., 2016- Age and nature of 560–520 Ma calc-alkaline granitoids of Biarjmand, northeast Iran: insights into Cadomian arc magmatism in northern Gondwana, International Geology Review.
Monazzami Bagherzadeh. R., Karimpour, M. H., Lang Farmer, G., Stern. C. R., Santos, J. F., Rahimi, B. and Heidarian Shahri, M. R., 2015- U–Pb zircon geochronology, petrochemical and Sr–Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic granitoid of the Bornaward Complex (Bardaskan-NE Iran), Journal of Asian Earth Sciences 111: 54 –71.
Pearce J. A. and Cann J. R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis. Earth and Planetary Science Letter 19: 290-300.
Pearce, J. A., Harris, B. W. and Ttindle, A. G., 1984- Trace element of discriminant diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology 25: 956-983.
Peccerillo, R. and Taylor, S. R., 1976- Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contrib. Mineral. Petrol. 58: 63-81.
Rahmati-Ilkhchi, M., Faryad, S. W., Holub, F. V., Koˇsler, J. and Frank, W., 2011- Magmatic and metamorphic evolution of the Shotur Kuh metamorphic complex (central Iran). Int. J. Earth.  Sci. 100: 45–62.
Rahmati-Ilkhchi, M., Jera´bek, P., Faryad, S. W. and Kosler, J., 2008- Tectonometamorphic evolution of the Shotur Kuh metamorphic core complex in the Central Iranian block. In: 6th Meeting of the Central European Tectonic Group, Upohlav Slovakia SlovTec.
Rahmati-Ilkhchi, M., Jerabek, P., Faryad, S. W. and Koyi, H. A., 2010- Mid-Cimmerian, Early Alpine and Late Cenozoic orogenic events in the Shotor Kuh Metamorphic complex, Great Kavir Block, NE Iran. Tectonophysics 494: 101 – 117.
Ramezani, J. and Tucker, R. D., 2003- The Saghand Region, Central Iran: U-Pb geochronology, petrogenesis and implications for Gondwana tectonics. American Journal of Science 303: 622-665.
Ramezani, J., 1997 - Regional geology, geochronology and geochemistry of the igneous and metamorphic rock suites of the Saghand area, central Iran: Ph.D. thesis, Washington University, St. Louis, Missouri, 416 p.
Rossetti, F., Nozaem R., Lucci F., Vignaroli  G., Gerdes A., Nasrabadi, M. and Theye T., 2014- Tectonic setting and geochronology of the Cadomian (Ediacaran-Cambrian) magmatism in Central Iran, Kuh-e-Sarhangi region (NW Lut Block), Journal of Asian Earth Sciences, v. 102, p. 24–44.
Saki, A., 2010- Proto-Tethyan remnants in northwest Iran: geochemistry of the gneisses and metapelitic rocks. Gondwana Res. 17: 704–714.
Samani, B. A., 1988- Metallogeny of the Precambrian in Iran: Precambrian Research, (39): 85–106.10. 10.1016/0301-9268(88)90053-8
Schandle, E. S., and Gorton M. P., 2002- Application of high field strength elements to discriminate tectonic setting in VMS environments. Economic Geology 97: 629–642. 10.2113/gsecongeo.97.3.629 Published on May 2002, First Published on May 01, 2002.
Shafaii Moghadam, H., Khademi, M., Hu, H., Stern, R. J., Santos, J. F. and Wu, Y., 2013- Cadomian (Ediacaran Cambrian) arc magmatism in the Chah Jam–Biarjmand Metamorphic Complex (Iran): magmatism along the northern active margin of Gondwana. Gondwana Res.
Shafaii Moghadam, H., Li, H. X., Stern, R. J., Ghorbani, G. and Bakhshizad, F., 2016- Zircon U–Pb ages and Hf–O isotopic composition of migmatites from the Zanjan- Takab complex, NW Iran: Constraints on partial melting of metasediments, Lithos (240 –243): 34–48.
Shand, S. J., 1943- Eruptive rocks. Their genesis, composition, classification and their relation to deposits. Thomas and Murby Co, London. 488p.
Stern, R. J., Ali, K. A., Ren, M., Jarrar. G. H., Romere, R. L., Leybourne, M. I., Whitehouse, M. J. and Ibrahim, K. M., 2016-  Cadomian (~560 Ma) crust buried beneath the northern Arabian Peninsula: Mineral, chemical, geochronological, and isotopic constraints from NE Jordan xenoliths, Earth and Planetary Science Letters 436, 31–42.
Taylor, S. R. and McLennan, S. M., 1981- The composition and evolution of the continental crust: rare earth element evidence from sedimentary rocks. Phil. Trans. R. Soc. A (301): 381-399.
Thomas, R. J. and Ellison, R. A., Goodenough, K. M., Roberts, N. M. W., All, P. A., 2015- Salt domes of the UAE and Oman: probing eastern Arabia. Precambrian Res.256, 1–16.
Verdel, C., Wernicke, B. P., Ramezani, J., Hassanzadeh, J., Renne, P. R., Spell, T. L., 2007- Geology and thermochronology of Tertiary Cordilleran-style metamorphic core complexes in the Saghand region of central Iran. Geological Society of America Bulletin 119 (7 – 8): 961– 977.
Zhang, J., Zhao, G., Li, S., Sum, M., Shen, W. and Luic, S., 2012- Structural pattern of the Wuati complex and it’s constrains on the tectonic framework of the Trans – North China orogeny. Precambrian research. 222–223, pp: 212-219.