نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5 دکترا، مدیریت اکتشاف، اداره زمین‎شناسی سطح الارضی، شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده

توالی‌های کربناته سازند شتری به سن تریاس میانی با ستبرای 308 متر در ناحیه کلمرد شهرستان طبس در حوضه ایران مرکزی نهشته شده است. در این ناحیه مرز پایینی سازند شتری به‎طور تدریجی و همشیب روی سازند سرخ شیل و مرز بالایی آن توسط گسل قطع شده است و به‎طور عمده شامل دولومیت‌ با ستبرای کل 250 متر به‎صورت متوسط تا ستبرلایه همرا ه با میان‌لایه‌های نازک آهکی و ماسه‌سنگی است. سازند شتری به‎طور چیره شامل دولومیت‎های ریز تا درشت‌بلور است. بر پایه شواهد سنگ‎نگاری (اندازه دانه و فابریک) و ژئوشیمیایی (تجزیه‌‌های عنصری Ca, Mg, Na, Sr, Fe, Mn)5 نوع مختلف دولومیت در سازند شتری تشخیص داده شده است. دلیل گوناگونی دولومیت‌ها، تأثیر فرایندهای دیاژنزی اولیه و تأخیری است که سبب تغییر ترکیب سیال‎های دولومیت‎ساز و در نتیجه تشکیل انواع دولومیت‌ها شده است. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می‎دهد که دولومیت‌های سازند شتری بیشتر در شرایط احیأ و تحت تأثیر دیاژنز متائوریکی تشکیل شده‎اند. مکانیسم دولومیتی شدن برای دولومیت نوع اول مدل سبخا، دولومیت‌های نوع دوم و سوم مدل پهنه مخلوط و برای دولومیت‌های نوع چهارم و پنجم مدل تدفینی در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آدابی، م. ح.، 1390- ژئوشیمی رسوبی، انتشارات آرین زمین، چاپ دوم، 504 ص.
اژدری، ع.، 1378- نقشه زمین‎شناسی رباط خان، مقیاس 1000000/1، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
رحیمی، ا.،  1395- محیط‎های رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی، دیاژنز و ژئوشیمی سنگ های تریاس زیرین- میانی در بلوک کلمرد (ایران مرکزی) رساله دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد واحدتهران شمال، 303 ص.
 
References
Adabi, M. H., 1996- Sedimentology and geochemistry of carbonates from Iran and Tasmania, Ph.D. thesis (Unpublished). University of Tasmania. Australia, 470 p.
Adabi, M. H., 2009- Multistage dolomitization of upper Jurassic Muzduran Formation, Kopet-Dagh basin, N.E. Iran: Crab. Eva., v.24, p. 16-32.
Amthor, J. E. and Friedman, G. M., 1992- Early to late diagenetic Dolomitization of platform carbonates: Lower Ordovician Ellen burger Group, Permian Basin, West Texas. Journal of Sedimentary. Research., v. 62, p. 131-144.
Anderson, J. H., 1985- Depositional facies and carbonate diagenesis of the downslope reefs in the Nisku Formation (U. Devonian), central Alberta, Canada. Dissertation. The University of Texas/ Austin, Texas, 393 p.
Badiozamani, K., 1973- The Dorag dolomitization model application to the middle Ordovician of Wisconsin. Journal of Sedimentary Research., v. 423, p. 965-984.
Dickson, J. A. D., 1965- A modified staining teqnique for carbonate in the thin section. Nature, p. 205-587.
Dunham, R. J., 1962- Classification of carbonate rocks according to depositional texture. American Association of Petroleum Geologists., p. 108-121.
Flugel, E., 2004- Microfacies analysis of limestone: Analysis, Interpretation and Application: Springer Verlag, Berlin, 976 p.
Folk, R. L., 1974- The natural history of crystalline calcium carbonate: effect of magnesium content and salinity. Jour. Sed. Petrol., v. 44/1, p. 40-53.
Folk, R. L., 1959- Practical petrographic classification of limestones. American Association of Petroleum Geologists. Bulletin., v. 3/1, p. 1-38, 41.
Folk, R. L., 1965- Some aspects of recrystallization in ancient limestones. In: Pray, L.C. and Murray, R.C. (eds.): Dolomitization and limestone diagenesis. Society of Economic Paleontologist and Mineralogists. Spec. Publ., v. 13, p. 14-48.
Friedman, G. M. and Sanders, J. E., 1967- Origin and Occurrence of Dolostones. In: Chilingar, G.V., Bissell, H.J. and Fairbridge, R.W., Eds., Carbonate Rocks , Origin , Occurrence , and Classification., p. 267-348.
Friedman, G. M., 1965- Terminology of crystallization textures and fabrics in sedimentary rocks. Journal of Sedimentary Research., v. 35, p. 643-655.
Gregg, J. M. and Shelton, K. L., 1990- Dolomitization and Dolomite Neomorphism in the Back Reef Facies of the Bonneterre and Davis Formations (Cambrian), Southeastern Missouri. Journal of Sedimentary Research., v. 60, p. 549-562.
Gregg, J. M. and Sibley, D. F., 1984- Epigenetic Dolomitization and the Origin of Xenotopic Dolomite Texture. Journal of Sedimentary Research., v. 54, p. 908-931.
Hanshow, B. B., Back, W. E. and Deike, R. G., 1971- A geochemical hypothesis for dolomitization by groundwater: Economic. Geology., v. 66, p. 710-724.
Hardie, L., 1987- Dolomitization: A Critical View of Some Current Views. Journal of Sedimentary Research.,v. 57, p. 166-183.
Humphrey, J. D., 1988- Late Pleistocene mixing zone dolomitization, south-eastern Barbados, West Indies. Sedimentology., v. 35, p. 327-348.
Land, L. S., 1980- The Isotopic and Trace Element Geochemistry of Dolomite: The State of the Art. In: Zenger, D.H., Dunham, J.B. and Ethington, R.L., Eds., Concepts and Models of Dolomitization., v 28, Society for Sedimentary Geology, p. 87-110.
Land, L. S., 1983- Dolomitization. AAPG Education Course Note Series 24, p. 1-20.
Land, L. S., 1985- The origin of massive dolomite: summary and suggestion. Journal of Geological Education., v. 33, p. 112-125.
Land, L. S., 1986- Environments of limestone and dolomite diagenesis: some geochemical considerations. Colorado School Mines Quart. v. 81, p. 26-41.
Land, L.S. and Hoops, G. H., 1973- Sodium in carbonate sediments and rocks: a possible index to the salinity of diagenetic solutions. Journal of Sedimentary Research., v. 43, p. 614-617.
Lee, Y. I. and Friedman, G. M., 1987- Deep-burial dolomitization in the Lower Ordovician Ellen Burger Group carbonates in west Texas and south-eastern New Mexico. Journal of Sedimentary Research., v. 57, p. 544-557.
Machel, H. G. and Mountjoy, E. W., 1986- Chemistry and environments of dolomitization - a reappraisal, Earth Science Reviews, v. 23, p. 175- 222.
Mattes, B. W. and Mountjoy, E. W., 1980- Burial dolomitization of the Upper Devonian Miette Buildup, Jasper National Park, Alberta. In: Zenger, D.H., Dunham, J.B. and Ethington, R.L. (eds.): Concepts and models of dolomitization. Society for Sedimentary Geology., v. 28, p. 259-297.
Mazzullo, S. J., 1992- Geochemical and neomorphic alteration of dolomite: a review: Carbonates and Evaporites., v. 7, p. 21-37.
Mazzullo, S. J., 2000- Organogenic Dolomitization in Peritidal to Deep-Sea Sediments. Journal of Sedimentary Research., v. 70, p. 10-23.
Moore, C. H., 1989- Carbonate Diagenesis and Porosity.In: Developments. in Sedimentology.,v. 46, 338 p.
Morrow, D. W., 1982- Diagenesis II. Dolomite-part II: dolomitization models and ancient dolostones: Geoscience Canada, v. 9, p.95-107.
Murray, R. C., 1960- Origin of porosity in carbonate rocks. Journal of Sedimentary. Research., v. 30, p. 59-84.
Pingitore, N. E., 1978- The Behaviour of Zn2+ and Mn2+ during Carbonate Diagenesis: Theory and Applications. Journal of Sedimentary. Research., v. 48, p. 799-814.
Radke, B. M. and Mathis, R. L., 1980- On the formation and occurrence of saddle dolomite. Journal of Sedimentary. Research., v. 50/4, p. 1149-1168.
Rahimi, A. and Adabi, M. H., 2010- The effect of original carbonate mineralogy on diagenetic and porosity evolution in the Kangan, South Pars Field, Persian Gulf. The First international, Applied Geological Congress, Mashhad, Iran. v. 2, p. 2095- 2003.
Rahimi, A. and Adabi, M. H., 2016- The effect of original carbonate mineralogy on diagenetic and porosity evolution in the Early Triassic, Central Iran. The Second international, Applied Geological Congress, Tehran, Iran, v. 1, p. 300-307.
Rahimi, A., Adabi, M. H., Aghanabati, A., Majidifard, M. R. and Jamali, A. M., 2016- Dolomitization mechanism based on petrography and geochemistry in the Shotori Formation (Middle Triassic), Central Iran. Open Journal of Geology, v. 6, p 1149-1168.
Rao, C. P., 1996- Modern Carbonates, Tropical, Temperate, Poolar: Introduction to Sedimentology and Geochemistry. 206 p.
Sass, E. and Bein, A., 1988- Dolomites and salinity: a comparative geochemical study. In: Shukla, V., and Baker, P.A. (eds.): Sedimentology and geochemistry of dolostones. Society for Sedimentary Geology., v. 43, p. 223-233.
Shukla, V. and Baker, P. A. eds., 1988- Sedimentology and geochemistry of dolostones. Society for Sedimentary Geology., v. 43, p. 266.
Sibley, D. F., 1980- Climatic control of dolomitization, Seroe Domi Formation (Pliocene), Bonaire, N.A. In: Zenger, D.H., Dunham, J.B. and Ethington, R.L. (eds.): Concepts and models of dolomitization. Soc. Econ. Paleont. Miner., Spec. Publ., v. 28,      p. 247-258
Sibley, D. F. and Gregg, J. M., 1987- Classification of dolomite rock textures. Journal of. Sedimentary. Research., v. 57/5, p. 967-975.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: a review. The American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, Tulsa., v. 52, p. 1229-1258.
Tucker, M. E. and Wright, V. P., 1990- Carbonate Sedimentology. 482 p., Oxford (Blackwell).
Vahrenkamp, V. C. and Swart, P. K., 1990- New distribution coefficient for the incorporation of strontium into dolomite and its implications for the formation of ancient dolomites. Geology., v. 18, p. 387-391.
Veizer, J., 1978- Secular Variations in the Composition of Sedimentary Carbonate Rocks, II. Fe, Mn, Ca, Mg, Sr and Minor Constituents. Precambrian Research.,v. 6, p. 381-413.
Veizer, J., 1983- Trace elements and stable isotopes in sedimentary carbonates. In: Reeder, R.J. (ed.): Carbonates: Mineralogy and Chemistry. Reviews in Mineralogy., v. 11, p. 265-299.
Warren, J. K., 2000- Dolomite: occurrence, evolution and economically important association: Earth Sci Reviews., v. 52, p. 1-81.
Warren, J. K., 2006- Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Springer, Berlin, 1036 p.
Ye, Q. and Mazzullo, S. J., 1993- Dolomitization of Lower Permian platform facies, Wichita Formation, North Platform, Middle Basin, Texas: Carbonates and Evaporites., v. 8, p. 55-70.
Zenger, D. H., Dunham, J. B., and Ethington R. L., 1980- Concepts and Models of Dolomitization. Vol. 28, Society for Sedimentary Geology, Special Publications, 320 p.