نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تراز آب دریاچه ارومیه از حدود بیست سال پیش، با افت شدیدی رو‌ به رو شده است. به همراه تغییرات کمی، کیفیت آب دریاچه نیز تغییرات زیادی یافته است. در این نوشتار تلاش شده است تا با شناخت رابطه میان کیفیت و کمیت آب، شناخت بیشتری از روند تغییرات کمی دریاچه در گذشته زمین­شناسی آن به دست آید تا بر این اساس، عوامل مؤثر و نقش آنها در خشک شدن دریاچه با دقت بیشتری شناسایی شود. پیرو این شناخت می‌توان برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب‌تری در راستای احیا این دریاچه ارائه و یا با اطمینان بیشتری طرح‌های پیشنهادی را ارزیابی کرد. بر پایه نتایج این پژوهش، در تراز بیش از 1286 متر، آب دریاچه از حالت شور خارج می‌شود و در رده آب‌های لب شور تا شیرین قرار می‌گیرد. بنابراین، در پلیوستوسن پایانی که تراز آب دریاچه از 1297 متر بیشتر بوده است، به نظر می‌رسد که آب دریاچه شیرین بوده باشد. در تراز پایین‌تر از 1273 متر، دریاچه به پلایا تبدیل می‌شود. در حال حاضر که تراز آب دریاچه ارومیه حدود 1270 متر است، محیطی پلایایی بر آن حاکم است. در این محیط، افزایش بارندگی‌ها و جریان‌های ورودی با افزایش سریع حجم مخزن و در برابر آن، کاهش یا قطع بارندگی‌ها و جریان‌های ورودی و افزایش دما و تبخیر، با کاهش سریع حجم مخزن همراه خواهد بود. این بررسی نشان می‌دهد که برای احیای دریاچه ارومیه لازم است که بیش از 5/9 میلیارد متر مکعب آب به آن وارد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغری‌مقدم، ا. و محمودی، ن.، 1387 - تأثیر پسابهای شهرک صنعتی مراغه بر آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت مراغه - بناب،  مجله محیط شناسی، شماره 45، 15-22
حسین‌پور، ل.، 1390- مطالعات شیمی فیزیکی دریاچه ارومیه (VIII): محاسبه پارامترهای شیمی فیزیکی: مقدار و سرعت ته‌نشینی نمک از شورابه دریاچه ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه.
 
References
Abich, H., 1856- Vergleichende chemische Untersuchungen des Wassers des Kaspischen Meers, des Urmia und Wansees. Petersburg
Adarangi, M., 1941- Chemical analysis on the water of Urmia Lake, Thesis of Pharmacy, Tehran University, Iran. 
Anonymous, 982- The Limits of the World from the East to the West, 39 pp.
Amiri, V, Nahkaei, M, Lak, R. and Kholghi, M. 2015- Assessment of seasonal groundwater quality and potential saltwater intrusion: a study case in Urmia coastal aquifer (NW Iran) using the groundwater quality index (GQI) and hydrochemical facies evolution diagram (HFE-D), Stoch Environ Res Risk Assess, Published online: 14 June 2015.
Asem, A. and Mahmoudi, A., 2013- One and a half centuries of physicochemical data of Urmia Lake, Iran: 1852-2008; International Journal of Science and Knowledge, Vol. 2 (1), 57-72.
Asghari Moghaddam, A. and Mahmoudi, N., 2008- The effect of industrial area sewage on groundwater pollution of Maragheh-Bonab plain.
Azami-Oskoei F., 1975- The study of Urmia Lake water in Heydar Abad region. PhD Thesis. University of Tabriz, Iran.
Chander, A., 2012- The drying of Iran's Lake Urmia and itsenvironmental consequences. Environ. Dev. 2(2): 128137.
Comin, F. A, Julia, R., Comin, M. P and Plana, F., 1990- Hydrogeochemistry of lake Gallocanta (Aragon, NE Spain), Hydrobiologia, 197: 51-66.
Daneshvar, N., and Ashasi-Sorkhabi, H., 1997- Physico-chemical Characterization of Urmia Lake water, Mohit Shenasi, 17: 34-41. 
Daneshgar, M., 1975- The study of Urmia Lake water in Sharaf Khaneh region. PhD Thesis. University of Tabriz, Iran. 
Djonidi, M., 1970- Mineral Spring waters of Iran. Vol. 1, Tabriz University, Iran.
Emamali-Sabzi, R., 1993- Separation of some salts from urmia lake by crystallization. MSc Thesis. Tarbiat Moddares University.
Esmaeili-Dahesht, L., Negarestan, H., Eimanifar, A., Mohebbi, F. and Ahmadi, R., 2010- The fluctuations of physicochemical factors and phytoplankton populations of Urmia Lake, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 9 (3): 361-381.   
Günther, R. T. and Manley, J. J., 1899- On the water of the Salt Lake of Urmi, Proceeding of the Royal Society of Londen, 65, 312-318.
Hunt, R., 1868- Supplement Ure's dictionary of arts, manufactures and mines, New York.
Jabbari, H, Samenejad, Z. and Fataei, A., 2014- Physico-chemical quality of water in urmia Lake, National and the 1st International Geosciences Congress, Iran, February 16-19, 2014.
Jamshidi, N., 2002- Study of chemical characters of Urmia Lake in Rashakan region. Conference of Urmia Lake Bridge and Environmental, 11-12 Dec. 2002, Tehran University, 84-88. 
Javanbakht, S., 1975- The study of Urmia Lake water in Golman Khaneh region. PhD Thesis. University of Tabriz, Iran.
Karbassi, A., Nabi Bidhendi, G., Pejman, A. and Esmaeili Bidhendi, M., 2010- Environmental Impacts of Desalination on the Ecology of Lake Urmia, Journal of Great Lakes Research 36(3):419-424. 
Kargarnejad, E., 1986- Faculty of Pharmacology; 1996. The study of Urmia lake Water in Rahmanlu region. PhD Thesis. University of Tabriz, Iran. 
Kelts, K. and Shahrabi, M., 1986- Holocene sedimentology of hypersaline Lake Urmia, northwestern Iran. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 54, 105-130.  
Khlopin, V. G., 1923- Materialy Urmiiskoi Ekspeditsii 1916 Goda. Borno- kislyye Istochniki Karsskoi Oblasti i SZ Persii v Fiziko-Khimi- chcskom Otnoshenii (Materials of Lake Urmia expedition of 1916. Boric acid springs of the Kara district and southwestern Persia from thephysicochemical point of view). Tr. nauchno- tekhn. izd.
Moller, P., Rosenthal, E., Geyer, S. and Flexer, A., 2007- Chemical evolution of saline waters in the Jovdan- Dead sea transform and in adjoining areas, Int J Earth Sci(Geol Rundsch), 96: 541-566.
Saberi, A., 1978- A survey on the physical, chemical, biological and pharmaceutical characteristics of Urmia Lake water and mud, PhD thesis. Tehran University. Iran.
Salehipour Milani, A., Darvishi Khatoun, J., Tajic, R. and Dehghan Chenari, A., 2015- Study of Urmia lake coastline in quaternary based on geomorphology of lake terrace,  Geological survey of Iran.
Sharpe, S. E., Cablk, E. C. and Thomas, J. M., 2008- The walker basin, Nevada and California:Physical environment, hydrology and biology, Desert research institute
Sima, S. and Tajrishy, M., 2013- Using satellite data to extract volume-area- elevation relationships for Urmia lake, Iran; Journal of Great lakes research, Vol 39: 90-99.
Tamaddon, M., 1971- The situation of Iran in first war (History of Rezaiyeh). Page 444 in: Tamaddon Publications, Urmia, Iran.
Touloie, j. Kabiri Badr, M. and ghazban, F., 1997- Hydrogeochemistry of Urmia Lake,The First Iranian Conference of Marine Geology, 74-83.
Van Afferden, M. and Hansen, M. A., 2004- Forecast of lake volume and salt concentration in lake Chapala, Mexico, Aquat.Sci, 66: 257-265.