نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 مربی، ‌گروه نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،‌ تهران، ایران

چکیده

مطالعات ژئوفیزیک مخزن در سال‌های گذشته نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی داشته‎اند. این روش‎ها بیشتر در صدد شناسایی سنگ و سیال مخزن  با تحلیل داده‌های پیش از برانبارش هستند. کارکرد اصلی این روش‌ها عموماً روی مخازن ماسه‌ای است و وجود هر چه بیشتر نگاره‌های سرعت برشی، سطح کیفی نتایج این مطالعات را در حد چشمگیری بالا می‌برد. در این مطالعه، یکی از مخازن ماسه‌سنگی در خلیج فارس مورد تجزیه و تحلیل تغییرات دامنه بر پایه دورافت قرار گرفته است. روش استفاده شده در این مطالعه بر پایه مطالعات فیزیک سنگی با هدف شناخت رفتار مخزن در اثر اشباع‎شدگی فازهای مختلف سیال در چاه‎های بدون نگاره برشی است. برای دست‎یابی به این هدف، تفسیرهای پتروفیزیکی و اطلاعات مخزنی در یک مدل فیزیک سنگی ادغام و سرانجام نشانگرهای حساس مربوط به شناخت سیال مخزن مشخص شده‎اند. همچنین، با محاسبه نشانگرهای به دست آمده در گستره مخزن، مرز گاز و نفت با دقت بسیار بالایی مشخص و نتایج آن با تفسیرهای پتروفیزیکی مقایسه شد. نتایج حاصل گویای درستی بالای مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزیابی تغییرات دامنه بر پایه دورافت در ناحیه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

Castagna, J. P., 1985- Petrophysical Imaging using AVO: The Leading Edge, 12 (3), 172-179.
Downton, J., 2005- Linearized AVO inversion with supercritical angle: CSEG National Convention Expanded Abstracts, 32-35.
Dufour, J., Squires, J., Goodway, W. N., Edmunds, A. and Shook, I., 2002- Integrated geological and geophysical interpretation case study, and Lame's rock parameter extraction using AVO analysis on the Blackfoot 3C-3D seismic data, southern Alberta, Canada: Geophysics, 67, 27-37.
Ostrander, W. J., 1984- Plane- wave reflection coefficients for gas sands at non- normal angles of incident: Geophysics, 49, 1637-1648.
Shuey, R. T., 1985- A simplification of the Zoeppritz equations: Geophysics, 50, 609-614.
Simm, R., 2000- The anatomy of AVO crossplots, in Kassouri, A. and Djaffer, H., 2003, Lithology and gas detection by AVO crossplot polarization and intercept inversion, EAGE 65th Conference and Exhibition, Stavanger, Norway, 2-5 June.
Smith, G. C. and Gidlow, P. M., 1987- Weighted stacking for rock property estimation and detection of gas: Geophys. Prosp., 35, 993-1014.