نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

نفوذ توده­های آذرین کوارتزمونزودیوریتی به سن الیگوسن به درون لیتیک‎کریستال‎توف­ها و تراکی‌بازالت­های ائوسن در منطقه جیزوان (پهنه طارم- هشتجین) سبب رخداد پهنه دگرسانی آرژیلیک گسترده­ای شده است. مطالعات کانی­شناختی نشان می­دهند که این پهنه دگرسانی دارای کانی­های کائولینیت، کوارتز، اسمکتیت، پیروفیلیت، مسکوویت- ایلیت، آلونیت، روتیل، کلسیت، فلدسپار، کلریت، هماتیت و گوتیت است. کانه­های درونزاد درون رگه­ها و رگچه­های سیلیسی-کربناته پهنه دگرسانی ­آرژیلیک شامل کالکوپیریت، گالن و پیریت هستند که توسط گوتیت، مالاکیت و آزوریت با منشأ برونزاد همراهی می­شوند. محاسبات تغییرات جرم عناصر با فرض Al به عنوان عنصر شاخص کم­تحرک نشان می­دهند که عناصری مانند Ti، P، Th، Nb، Ta، Y و Zr  در طی آرژیلیکی شدن لیتیک‎کریستال‎توف­ها دچار شستشو شده­اند. این رفتار غیرعادی در ارتباط با pH پایین سیال‌های دگرسان کننده، نسبت بالای آب به سنگ، فراوانی یون‎های کمپلکس کننده و سامانه زهکشی مناسب است. الگوی توزیع REEهای بهنجار شده با کندریت نشان‎دهنده تفریق و غنی­شدگی LREEs نسبت به HREEs و رخداد بی­هنجاری­های منفی Eu و Ce در طی آرژیلیکی­ شدن لیتیک‎کریستال‎توف­ها هستند. بررسی­های زمین­شیمیایی آشکار می­کنند که رخداد بی­هنجاری منفی Ce (49/0-92/0) در ارتباط با تخریب زیرکن توسط سیال‎های اکسیدان- اسیدی است. بی­هنجاری منفی Eu (23/0- 73/0) وکاهش جرم عناصری مانند Si، Fe، K، Rb، Cs، Sr و Ba در طی گسترش پهنه دگرسانی آرژیلیک، تخریب کانی­های پلاژیوکلاز و هورنبلاند توسط سیال‎های گرمابی به شدت اسیدی و فوگاسیته بالای اکسیژن محیط را نشان می­دهد. ضرایب همبستگی میان عناصر نشان از نقش کنترل کننده اکسیدهای منگنز در توزیع و تمرکز  REEs، Pb، Zn و Cu دارند. شواهد کانی­شناختی و زمین­شیمیایی مانند حضور پیروفیلیت، آلونیت و روتیل، غنی­شدگی LREEs نسبت به HREEs، مقادیر La+Ce+Y پایین، بی­هنجاری منفی Ce و همبستگی­های مثبت قوی میان (LREEs/HREEs)N-LOI و -P (La/Lu)Nپیشنهاد می­کنند که گسترش و تکامل پهنه دگرسانی آرژیلیک در منطقه جیزوان به فرایندهای درونزاد وابسته است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
ترکمانی، ا.،  1377- بررسی پترولوژیکی سنگ­های نفوذی شمال ابهر- خرمدره، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 269 ص.
حاج­علیلو، ب.، 1378- متالوژنی ترشیری در البرز باختری- آذربایجان (میانه- هشترود) با نگرشی خاص بر منطقه هشتجین، رساله دکترای زمین­شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 275 ص.
عابدینی، ع.، معصومی، ر.، کلاگری، ع. ا.، 1390- سیماهای ژئوشیمیایی ذخیره کائولن کجل، شمال غرب هشتجین، استان اردبیل. مجله زمین­شناسی اقتصادی، جلد 3، شماره 2، صص. 165 تا 181.
قربانی، م.، 1381- دیباچه­ای بر زمین­شناسی اقتصادی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 650 ص.
نبوی، م. ح.، 1355- دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 109ص.
ندری، م.، رشیدنژاد عمران، ن.، آقازاده، م.، 1392- ژئوشیمی، منشأ و محیط ژئودینامیکی توده نفوذی ذاکر- سرخه دیزج، دامنه جنوبی زیر پهنه طارم، خاور زنجان. نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، جلد 13، شماره 4، صص. 951 تا 972.
هادی­زاده، ح.، کلاگری، ع. ا.، عابدینی، ع.،1385الف- اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعات کانی‌های سنگین در رسوبات رودخانه‌ای در برگه توپوگرافی1:50000 برندق، شمال شرق زنجان، ایران. فصلنامه علوم زمین، جلد 16، شماره 62، صص.  102 تا 115.
هادی­زاده، ح.، کلاگری، ع.ا.، عابدینی، ع.، 1385ب- کانی شناسی، نوع و توان فلززایی زون‎های دگرسان در چهارگوش برندق (شمال شرق زنجان). مجله بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، جلد 14، شماره 1، صص. 27 تا 42.
 
 
References
Abdioğlu, E., Arslan, M., Kadir, S. and Temozel, I., 2015- Alteration mineralogy, lithochemistry and stable isotope geochemistry of the Murgul (Artvin, NE Turkey) volcanic hosted massive sulfide deposit: Implications for the alteration age and ore forming fluids. Ore Geology Reviews 66: 219-242.
Abedini, A. and Calagari, A. A., 2015- Geochemical characteristics of the Abgharm kaolin deposit, NW Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlugen 278 (3): 125-139.
Abedini, A. and Calagari, A. A., 2016- Geochemical characteristics of the Arabsah kaolin deposit, Takab geothermal field, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 9 (548): 1-16.
Abedini, A., Calagari, A. A. and Nasseri, H., 2016- Mineralization and REE geochemistry of the hydrothermal quartz and calcite of the Helmesi vein-type copper deposit, NW Iran. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 281 (2): 123-134.
Aramesh Asl, R., Afzal, P. and Yasrebi, A. B., 2015- Application of multifractal modeling for the identification of alteration zones and major faults based on ETM+ multispectral data. Arabian Journal of Geosciences 8 (5): 2997-3006.
Arslan, M., Kadir, S., Abdioglu, E. and Kolayli, H., 2006- Origin and formation of kaolin minerals in saprolite of Tertiary alkaline volcanic rocks, Eastern Pontides, NE Turkey. Clay Minerals 41: 597-617.
Dill, H. G., Bosse, H. R. and Kassbohm, J., 2000- Mineralogical and chemical studies of volcanic-related argillaceous industrial minerals of the Central America Cordillera (Werstern Salvador). Economic Geology 95: 517-538.
Dill, H. G., Bosse, H. R., Henning, K. H., Fricke, A. and Ahrendt, H., 1997- Mineralogical and chemical variations in hypogene and supergene kaolin deposits in a mobile fold belt of the Central Andes of northwestern Peru. Mineralium Deposita 32: 149-163.
Erkoyun, H. and Kadir, S., 2011- Mineralogy, micromorphology, geochemistry and genesis of a hydrothermal kaolinite deposit and altered Miocene host volcanites in the Hallaclar area, Uşak, western Turkey. Clay Minerals 46: 42-448.
Elderfield, H. and Sholkovitz, E. R., 1987- Rare earth elements in the pore waters of reducing nearshore sediments. Earth and Planetary Science Letters 82: 280-288.
Esmaeli, M., Lotf, M. and Nezafati, N., 2015- Fluid inclusion and stable isotope study of the Khalyfehlou copper deposit, Southeast Zanjan,
Iran. Arabian Journal of Geosciences 8 (11): 9625-9633.
Fulignati, P., Gioncada A. and Sbrana A., 1999- Rare earth element (REE) behaviour in the alteration facies of the active magmatic-hydrothermal system of Vulcano (Aeolian Islands, Italy). Journal of Volcanology and Geothermal Research 88: 325-342.
Grant, J. A., 2005 - Isocon analysis: A brief review of the method and applications. Physics and Chemistry of the Earth 30: 997-1004.
Grecco, L. E., Marfil, S. A. and Maiza, P. J., 2012- Mineralogy and geochemistry of hydrothermal kaolins from the Adelita mine, Patagonia (Argentina); relation to other mineralization in the area. Clay Minerals 47: 131-146.
Gresens, R. L., 1967- Composition-volume relationships of metasomatism. Chemical Geology 2: 47-55.
Jiang, N., Sun, S., Chu, X., Mizuta, T. and Ishiyama, D., 2003- Mobilization and enrichment of high-field strength elements during late- and post-magmatic processes in the Shuiquangou syenitic complex, Northern China. Chemical  Geology 200: 117-128.
Kadir, S., Erman, H. and Erkoyun, H., 2011- Mineralogical and geochemical characteristics and genesis of hydrothermal kaolinite deposits within Neogene volcanites, Kütahya (western Anatolia), Turkey. Clays and Clay Minerals 59 (3): 250-276.
Karakaya, M. C., Karakaya, N., Küpeli, S. and Yavuz, F., 2012- Mineralogy and geochemical behavior of trace elements of hydrothermal alteration types in the volcanogenic massive sulfide deposits, NE Turkey. Ore Geology Reviews 48: 197-224.
Knight, J. E., 1977- A thermochemical study of alunite, enargite, luzonite and tennantite deposits. Economic Geology 72: 1321-1336.
Koeppenkastrop, D. and De Carlo, E. H., 1992- Sorption of rare earth elements from seawater onto synthetic mineral particles: An experimental approach. Chemical Geology 95: 251-263.
Koppi, A. J., Edis, R., Foeld, D. J., Geering, H. R,, Klessa, D. A. and Cockayne, D. J. H., 1996- REEs trends and Ce-U-Mn associations in weathered rock from Koongarra, northern territory, Australia. Geochimica et Cosmochimica Acta 60: 1695-1707.
MacLean, W. H. and Kranidiotis, P., 1987- Immobile elements as monitors of mass transport in hydrothermal alteration: Phelps Dodge massive sulfde deposit, Matagami. Economic Geology 82: 951-962.
MacLean, W. H., 1990- Mass change calculations in altered rock series. Mineralium Deposita 25: 44-49.
Marques, J. J., Schulze, D. G., Curi, N. and Mertzman, S. A., 2004- Trace element geochemistry in Brazilian Cerrado soils. Geoderma 121 (1-2): 31-43.
Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M., Goldfarb, R., Azizi, H., Ganerod, M. and Marsh, E. E., 2016- Mineral assemblages, fluid evolution, and genesis of polymetallic epithermal veins, Glojeh district, NW Iran. Ore Geology Reviews 78: 41-57.
Ndjigui, P. D., Bilong, P., Bitom, D. and Dia, A., 2008- Mobilization and redistribution of major and trace elements in two weathering profiles developed on serpentinites in the Lomié ultramafic complex, Southeast Cameroon. Journal of African Earth Sciences 50: 305-328.
Nesbitt, H. W. and Markovics, G., 1997- Weathering of granodioritic crust, long-term storage of elements in weathering profiles, and petrogenesis of siliciclastic sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta 61:1653-1670.
Nesbitt, H. W., 1979- Mobility and fractionation of rare earth elements during weathering of a granodiorite. Nature 279: 206-210.

Siddiqui, M. A. and Ahmed, Z., 2008- Geochemistry of the kaolin deposits of Swat (Pakistan). Chemie der Erde 68 (2): 207-219.  

Sverjensky, D. A., 1984- Europium redox equilibria in aqueous solutions.Earth and Planetary Science Letters 67: 70-78.
Taylor, Y. and McLennan, S. M., 1985- The continental crust: Its composition and evolution. 1st ed. Oxford, UK: Blackwell.
Winchester, J. A. and Floyd, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20: 245-252.
Wood, S. A., 1990- The aqueous geochemistry of the rare earth elements and yttrium: 2. Theoritical prediction of speciation in hydrothermal solutions to 350 °C at saturation water vapour pressure. Chemical Geology 88: 99-125.