نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 محقق، مؤسسه فناوری کالیفرنیا، کالیفرنیا، ایالت متحده آمریکا

3 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دگرگونه‌های زاینده‌رود در نقشه زمین‌شناسی یکصد هزارم نجف‌آباد به پرکامبرین و در نقشه چادگان به ژوراسیک نسبت داده شده‌اند. این تفسیرهای بسیار متفاوت سبب شده که این دو نقشه از ناسازگارترین نقشه‌های زمین‌شناسی همسایه باشند. طبق نقشه نجف‌آباد دگرگونه‌های زاینده‎‌رود به‌طور ناهمشیب با سنگ‌آهک‌های پرمین پوشیده شده‌اند و در نتیجه سن نسبی آنها پیش از پرمین است. از سوی دیگر این دگرگونه‌ها با توده‌‌های گرانیتوییدی قطع شده‌اند که سن تبلور آنها به روش U-Pb روی زیرکن نئوپروتروزوییک پایانی است؛ بنابراین سن پروتولیت دگرگونه‌ها پرکامبرین است. در برابر آن، در نقشه چادگان سن پروتولیت دگرگونه‌ها و توده‌های گرانیتوییدی قطع‌کننده آنها ژوراسیک منظور شده است. در این مقاله دلایل قایل شدن سن ژوراسیک برای پروتولیت دگرگونه‌ها و ارتوگنیس‌های میلونیتی در نقشه چادگان در قالب خطا در مشاهده میدانی تحلیل شده است. همچنین بحث شده است که سن‌های ژوراسیک به ‌دست آمده به روش 040Ar/39Ar نشان‌دهنده زمان دگرگونی است و تأییدی بر سن خطاآمیز ژوراسیک برای پروتولیت آنها شمرده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

جمالی آشتیانی، 1395- سنگ­های دگرگونی درجه بالا در منطقه شمال شهرکرد، زون سنندج- سیرجان: سن، ساختار، منشأ، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
جمالی آشتیانی، ر.، حسن‌زاده، ج.، رهگشای، م.، اشمیت، ا.، شریفی، آ. و سوبل، ا.، 1395- سنگ‌های دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت- گنیس‌های ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی نهایی گندوانا، فصلنامه علوم زمین، شماره 101، صص. 183 تا 196.
حسینی، ب. و احمدی، ا.، 1395- ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم-  سرب سنگ‌های گرانیتوییدی شمال سامان، فصلنامه علوم زمین، شماره 100، صص. 109 تا 120.
داوودیان دهکردی، ا.، گنسر، ه.، نوی بائر، ف. و شبانیان، ن.، 1390- یافته‌های نوین از زمان فرورانش نئوتتیس بر مبنای سن‌‌نگاری مطلق 40Ar/39Ar نمونه‌های اکلوژیت شمال شهرکرد، پانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران.
زاهدی، م. و رحمتی ایلخچی، م.، 1384- نقشه زمین‌شناسی شهرکرد، مقیاس 250000: 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
زاهدی، م.، 1354- نقشه زمین‌شناسی نجف‎آباد، مقیاس 100000: 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
زاهدی، م.، 1355- شرح نقشه زمین‌شناسی اصفهان، مقیاس 250000: 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شیخ الاسلامی، م.ر. و زمانی پدرام، م.، 1384- نقشه زمین‌شناسی محلات، مقیاس 100000: 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قاسمی، ع.، حاجی حسینی، ا. و حسینی، م.، 1385- نقشه زمین‌شناسی چادگان، مقیاس 100000: 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. and Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation. International Journal Earth Science 94: 401-419.
Arfania, R. and Shahriari, S., 2009- Role of southeastern Sanandaj–Sirjan Zone in the tectonic evolution of Zagros Orogenic Belt, Iran. Island arc 18: 555-576.
Compton, R. R., 1985- Geology in the field. John Wiley and Sons, Inc.
Davoudian, A., Genser, J., Neubauer, F. and Shabanian, N., 2016- 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj-Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen. Gondwana Research 37: 216-240.
Eftekharnezhad, J., 2004- Explanatory text of geological map of the Mahabad quadrangle B-4, scale 1: 250,000, Geological Survey of Iran.
Ellis, D. J. and Green, D. H., 1979- An experimental study of the effect of Ca upon garnet-clinopyroxene Fe-Mg exchange equilibria. Contributions to Mineralogy and Petrology 71: 13-22.
Etemad-Saeed, N., Hosseini-Barzi, M., Adabi, M. H., Miller, N. R., Sadeghi, A., Houshmandzadeh, A. and Stockli, D. F., 2016- Evidence for ca. 560 Ma Ediacaran glaciation in the Kahar Formation, Central Alborz Mountains, northern Iran. Gondwana Research 31: 169-183.
Fazlnia, A., Schenk, V., Straaten, F. and Mirmohammadi, M., 2009- Petrology, geochemistry and geochronology of trondhjemites from Qori complex, Neyriz, Iran. Lithos 112: 413-433.
Fergusson, C. L., Nutman, A. P., Mohajjel, M. and Bennett, V. C., 2016- The Sanandaj- Sirjan Zone in the Neo- Tethyan suture, western Iran: Zircon U-Pb evidence of late Paleozoic rifting of northern Gondwana and mid- Jurassic orogenesis. Gondwana Research 40: 43-57.
Hassanzadeh, J. and Wernicke, B. P., 2016- The Neotethyan Sanandaj- Sirjan zone of Iran as an archetype for passive margin- arc transitions. Tectonics, 10.1002/2015TC003926.
Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Horton, B. K., Axen, G. J., Stockli, L. D., Grove, M., Schmit, A. K. and Walker, J. D., 2008- U- Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic- Early Cambrian granitoids in Iran: implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement. Tectonophysics 451(1- 4): 71- 96.
Horton, B. K., Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Axen, G. J., Gillis, R. J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M. D., Zamanzadeh, S. M. and Grove, M., 2008- Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Ian: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics. Tectonophysics 451: 97-122.
Hosseini, B., Ghorbani, M., Pourmoafi, S. M. and Ahmadi, A. R., 2012- Identification of two different phases of metamorphosed granitoid in Kuh-Sefid Tootak anticline based on U-Pb Age dating. Geoscience Quarterly Journal 21: 57-66, Geological Survey of Iran, Tehran.
Izadyar, J., Mousavizadeh, M. and Eram, M., 2013- Metamorphic evolution of high- pressure Quartz Schists in the Chadegan metamorphic complex, Sanandaj- Sirjan zone, Iran. JGeope 3(2): 1-20.
Jamshidi-Badr, M., Masoudi, F., Collins, A. S. and Cox, G., 2010- Dating of Precambrian metasedimentary rocks and timing of their metamorphism in the Soursat metamorphic comples (NW Iran): using LA-LCP MS, U-Pb dating of zircon and monazite. Journal of Science, Islamic Republic of Iran 21(4): 311-319.
Krogh, E. J., 1988- The garnet- clinopyroxene Fe-Mg geothermometer- a reinterpretation of existing experimental data. Contribution to Mineralogy and Petrology 99: 44-48.
Krogh, E. J., 2000- The garnet- clinopyroxene Fe-Mg geothermometer: An updated calibration. Journal of Metamorphic Geology 18: 211-219.
McDougal, I. and Harrison, T. M., 1999- Geochronology and thermochronology by the 40Ar/39Ar method. Oxford University press.
Nutman, A. P., Mohajjel, M., Bennett, V. C. and Fergusson, C. L., 2014- Gondwanan Eoarchean–Neoproterozoic ancient crustal material in Iran and Turkey: zircon U–Pb–Hf isotopic evidence. Canadian Journal of Earth Sciences 51: 272–285.
Pattison, D. R. M. and Newton, R. C., 1989- Reversed experimental calibration of the garnet–clinopyroxene Fe–Mg exchange thermometer. Contributions to Mineralogy and Petrology 101: 87–103.
Pourteau, A., Sudo, M., Candan, O., Lanari, P., Vidal, O. and Oberhansli, R., 2013- Neotethys closure history of Anatolia: insights from 40Ar-39Ar geochronology and P-T estimation in high-pressure metasedimentary rocks. Journal of Metamorphic Geology 31:585-608.
Powell, R., 1985- Regression diagnostics and robust regression in geothermometer/geobarometer calibration: the garnet– clinopyroxene geothermometer revisited. Journal of Metamorphic Geology 2: 33–42
Rachidnejad-Omran N., Emami, M. H. Sabzehei, M. Rastad, E. Bellon, H. and Piqué, A., 2002- Lithostratigraphie et histoire paléozoïque à paléocène des complexes métamorphiques de la région de Muteh, zone de Sanandaj-Sirjan (Iran méridional). Comptes rendus Geoscience 334: 1185–1191.
Ravna, E. G. and Terry, M. P., 2004- Geothermobarometry of UHP and HP eclogites and schists- an evaluation of equilibria among garnet- clinopyroxene- kyanite- phengite- coesite/quartz. Journal of Metamorphic Geology 22: 579-592.
Sepahi, A., Shahbazi, H., Siebel, W. and Ranin, A., 2014- Geochronology of plutonic rocks from the Sanandaj-Sirjan zone, Iran and new zircon and titanite U-Th-Pb ages for granitoids from the Marivan pluton. Geochronometria 41: 207–215.
Sheikholeslami, M. R., Pique, A., Mobayen, P., Sabzehei, M., Bellon, H. and Hashem Emami, M., 2008- Tectono-metamorphic evolution of the Neyriz metamorphic complex, Quri-Kor-e-Sefid area (Sanandaj–Sirjan Zone, SW Iran). Journal of Asian Earth Sciences 31: 504–521.