نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

حوضه رسوبی کپه‌داغ، پس از بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس، در جنوب صفحه توران تشکیل شد.سازند کشف‎رود در برش ناویا (باختر بجنورد) با ستبرای 749 متر از سنگ‎های  سیلیسی آواری (کنگلومرا، ماسه‌سنگ و شیل) تشکیل شده است. به­منظور تفسیر برخاستگاه سازند کشف‎رود در برش مورد مطالعه، شیل­های این سازند تجزیه ژئوشیمیایی شدند. این شیل­ها غنی از کوارتز و کانی رسی (ایلیت و کلریت) هستند و نسبت به پوسته قاره­ای بالایی (UCC)، تخلیه در میزان Na2O، CaO، MgO، Cu، Nb، و  Srو غنی‎شدگی در Ni، U، Y، V و Co را نشان می­دهند. با رسم نمودارهای Al2O3 در برابر TiO2، TiO2 در برابر Zr و نمودارهای سه­تایی (SiO2/20), (K2O+Na2O), (MgO+TiO2+FeO) و Al2O3, (CaO + Na2O + K2O), (FeO + MgO) یک سنگ منشا آذرین حد واسط برای شیل­های این سازند پیشنهاد می­شود. CIA و PIA محاسبه شده بیانگر هوازدگی شیمیایی شدید و آب‎و‎هوای گرم و نیمه‎مرطوب در ناحیه منشأ است. نمودارهای تابعی با استفاده از اکسید­های عناصر اصلی و SiO2 در برابر K2O/Na2O و همچنین نمودار سه‌تایی ((Na2O+ K2O), (TiO2+ MgO+ Fe2O3  (SiO2/20),شیل­های این سازند بیشتر در جایگاه قاره­ای غیر فعال قرار می­گیرند. بازسازی جغرافیای دیرینه برای این سازند در طی ژوراسیک میانی نشان می­دهد ­که رسوب­گذاری این سازند در یک حوضه درون قاره­ای بزرگ که در حال فرونشینی بوده کنترل شده است و منشأ این رسوبات از سوی جنوب خاور حوضه کپه‎داغ بوده است.

کلیدواژه‌ها

آقا­نباتی، س. ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات­معدنی کشور، شماره1، 586 ص.
پورتقوی، ا. ن.، پورکرمانی، م.، قرابیگلی، غ. ر. و شرکتی، ش.، 1390- الگوی چین­خوردگی در بخش باختری کمربند چین­خورده کپه­داغ (شمال خاور ایران)، علوم زمین، شماره 91، صص. 153 تا 160.
رئوفیان، ا.، 1393- بررسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی تا بالائی در حوضه­ی ساختاری- رسوبی بینالود بر مبنای مطالعات چینه­شناسی، فسیل­شناسی (زیای­آمونیتی) و محیط­رسوبی، پایان‌نامه دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، 419 ص.
سرباز، ن.، محبوبی، ا.، موسوی حرمی، ر. و خانه باد، م.، 1394- برخاستگاه ماسه‎سنگ­های سازند کشف‏رود (ژوراسیک میانی­) در برش ناویا (غرب بجنورد)، سی و چهارمین گرد­همایی و دومین کنگره بین‎المللیتخصصی علوم زمین.
سهیلی، م. و سهندی، م.، 1375- نقشه زمین­شناسی سنخواست به مقیاس 1:100000،­ سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Afshar-Harb, A., 1979- The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh Region, northern Iran. Unpublished Ph.D. thesis. Imperial College of Science and Technology, University of London, London, England 316p.
Aghaei, A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Heubeck, C. and Nadjafi, A., 2012- Facies analysis and sequence  stratigraphy of an Upper Jurassic carbonate ramp in the Eastern Alborz range and Binalud Mountains, NE Iran, Facies 59: 863- 889.
Alvarez, N. M. and Roser, B. P., 2007- Geochemistry of black shales from the Lower Cretaceous Paja Formation, Eastern  Cordillera, Colombia: Source weathering, provenance, and tectonic setting, Journal of South American Earth Sciences  23 :271–289.
Araujo, C. E. G., Pineo, T. R. G., Caby, R., Costa, F. G.,  J. C., Vasconcelos, A. M. and Rodrigues, J. B., 2010- Provenance of  the Novo Oriente Group, Southwestern Ceara Central Boiron, Borborema province (NE Brazil): A dismembered segment of a magma-poor passive margin or a restricted rift-related basin? Gondawana Research 18: 497-513.
Armas, P., Moreno, C., Sánchez, M. L. and González, F., 2014- Sedimentary palaeoenvironment, petrography, provenance and diagenetic inference of the Anacleto Formation in the Neuquén Basin,Late Cretaceous, Argentina, Journal of South American Earth Sciences 53: 59-76.
Bhatia, M. R., 1983- Plate tectonics and geochemical composition of sandstones, Geology 91: 611–626.
Cox, R., Lower, D. R. and Cullers, R. L., 1995- The influence of sediment recycling and Basement composition of Evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States. Geochimica et Cosochimica Acta 59: 2919–2940.
Cullers, R. L., 2000- The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian-Permian age, Colorado, U.S.A implications for provenance and metamorphic studies. Lithos 51: 305-327.
DaPeng, L., YueLong, C., Zhong, W., Yu, L. and Jian, Z., 2012- Paleozoic sedimentary record of the Xing-Meng    Orogenic Belt, Inner Mongolia: implications for the provenances and tectonic evolution of the Central Asian Orogenic     Belt, Chinese Science Bulletin 57 (7): 776-785.
Das, B. K., AL-Mikhlafi, A. S. and Kaur, P., 2006- Geochemistry of Mansar Lake sediments, Jammu, India: Implication for    source-area weathering, provenance, and tectonic setting. Journal of Asian Earth Science 26: 649-668.
Deru, G., Xuexang, L., Pengehun, C. and Bin, X., 2007- Guanghao,H. Bachinski, Zhuanli and F. Gonggu,“Mesoprotero-zoic–Neoproterozoic Transition: Geochemistry, Prov_enance and Tectonic Setting of Clastic Sedimentary Rocks on the   SE Margin of the Yangtze Block, South China. Journal of  Asian Earth Science 29, 637–650 .
Dickinson, W. R., Beard, L. S., Brakenridge, G. R., Erjavece, J. L., Ferguson, R. C., Inman, K. F., Kenepp, R. A., Lindberg, F. A. and Ryberg, P. T., 1983- Provenance of North American phaerozoic sandstone  in relation to tectonic setting. Geological Society of America Bulletin 94, 222-235.
Fedo, C. M., Young, G. M., Nest, H. W. and Hanchar, J. M., 1997- Potassicand sodic metasomatism in the Southern Province of the Canadian Shield: evidence from the Paleoproterozoic Serpent Formation, Huronian Supergroup Canada. Precambrian Research 84: 17–36.
Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M. R. 2009a- Lithostratigraphy of the Upper Triassic–Middle Jurassic Shemshak Group of Northern Iran. In: Brunet, M. F., Wilmsen, M.and Granath, J. W. (eds) South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society of London, Special Publications 312: 129–160.
Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M. R. 2009b- The Mid-Cimmerian tectonic event (Bajocian)  in the Alborz Mountains, Northern Iran: evidence of the break-up unconformity of the South Caspian Basin. – In: B runet, M.-F., Wilmsen, M. and Granath, J.W. (Eds.): South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society of  London Special Publications 312: 189-203.
Golonka. J., 2004- Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics 39: 251-252.
Hayashi, K., Fujisawa, H., Holland, H. D. and Ohmoto, H., 1997- Geochemistry of 1.9 sedimentary rocks from northeastern Labrador, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta 61: 4115–4137.
Hessler, A. M. and Lower, D. M., 2006- Wethering and sediment generation in the Archean: An integrated study of the evolution of siliciclastic sedimentary rocks of the 3.2 Ga Moodies Group, Barberton Greenstone Belt, south Africa. Precambrian Research 151: 185-210.
Jafarzadeh, M., Moussavi-Harami, R., Amini, A., Mahboubi, A. and Farzaneh, F., 2014- Geochemical constrants on the provenance of Oligocene- Miocene siliciclast deposits (Zivah Formation) of NW Iran: implications for the tectonic evolution of the Caucasus. Arabian Journal of Geosciences 7: 4245- 2463.
Kalsbeek, F. and Frei, R., 2010- Geochemistry of Precambrian sedimentary rocks used to solve stratigraphical problems: an example from the Neoproterozoic Volta basin, Ghana. Precambrian Research 176: 66–75.
Khanehbad, M., Moussavi_Harami, R., Mahboubi, A. and Nadjafi, A., 2012- Geochemistry of Carboniferous Shales of the Sardar Formation, East Central Iran: Implication for Provenance, Paleoclimate and Paleo_oxygenation Conditions at a Passive Continental Margin. Geochemistry International 50:777-790.
Kroonenberg, S.  B., 1994- Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fluvial sands from different tectonic and climatic environments. Proceedings of the 29th International Geological Congress, Part A 69-81.
Lee, Y. L., 2002- Provenance Derived from the Geochemistry of Late Paleozoic–Early Mesozoic Mudrocks of the Pyeongan Supergroup, Korea. Sediment. Geolical 149: 219–235.
Madani, M. 1977- A study of the sedimentology, stratigraphy and regional geology of the Jurassic rocks of eastern Kopet Dagh (NE Iran). Unpublished Ph.D. thesis, Royal School of Mines, Imperial College, London, 246p.
Mahavaraju, J. 2015- Geochemistry of  Late  Cretaceous sedimentary rocks of the Cauvery Basin, South India: ­­Constraints on paleo weathring, provenance, ­and end­ Cretaceous environments. Chemostratigraphy 8: 185-214.
Mishra, M. and Sen, S., 2010- Geological signatures of Mesoproterozoic siliciclastic rocks of the Kaimur Group of the Vindhyan Supergroup, Central India. Chin. Journal Geochemical 20: 21–32.
Mondal, M. E. A., Wani, H. and Mondal, B., 2012- Geochemical signature of provenance, tectonics and chemical weathering in the Quaternary flood plain sediments of the Hindon River, Gangetic plain, India. Tectonophysics 566: 87-­  94.
Moosavirad, A. M., Janardhana, M. R., Sethumadhav, M. S., Moghadam, M. R. and Shankara, M., 2011- Geochemistry of lower Jurassic shales of the Shemshak Formation, Kerman Province, Central Iran: Provenance, source weathering and tectonic setting. Chemie der Erde- Geochemistry 71: 279–288.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1982- Early Proterozoic climates and plate motionsbinferred from major element chemistry  of lutites, Nature 299: 715–717.
Nesbitt, H. W., 2003- Petrogenesis of siliciclastic sediments and sedimentaryrocks. In: Lenz, D.R.­ (ed.), Geochemistry of  Sediments and Sedimentary Rocks, Geotext 4. Geological Association of Canada. Newfoundland: 39-51.
Nowrouzi, N., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Mahmudy Gharaie, M. H. and Ghaemi, F., 2013- Petrography and  geochemistry of Silurian Niur sandstones, Derenjal Mountains, East Central Iran: implications for tectonic setting, provenance and weathering. Arabian Journal of Geosciences 7: 2793-2813.
Paikaray, S., Banerjee, S. and Mukherji, S., 2008- Geochemistry of shales from the Paleoproterozoic to Neoproterozoic Vindhyan Supergroup: Implications on provenance, tectonics and paleoweathering.  Journal of Asian Earth Sciences 32: 34–48.
Parent, H., Raoufian, A., Seyed-Emami, K., Ashouri, A. R. and Majidifard, M. R., 2014- The Bajocian- Kimmeridgian  Ammonite Fauna of the Dalichai Formation in the  SE Binalud Mountains, Iran. Informes del Insitituto de Fisiografíay Geología1: 1-60.
Poursoltani, M. R., Moussavi-Harami, R. and Gibling, M. R., 2007- Jurassic deep-water fans in the Neo-Tethys Ocean: The Kashafrud Formation of  the Kopet-Dagh Basin, Iran. Sedimentary Geology 198 : 53–74.
Ramazani, O. R., Shahriari, S., Hafezi, Moghaddas, N., Omidi, P. and Eftrkharnejhad, J., 2008- A model for active tectonics  in Kopet Dagh(North-East Iran). World Applied Sciences Journal 3: 312-316.
Rashid, S. A., 2002- Chakrata Formation, Lesser Himalaya: implications for crustal evolution and weathering history in the Himalaya. Journal of Asian Earth Sciences 21: 283-293.
Robert, A. M. M., Letouzey, J., Kavoosi, M. A., Sherkati, S., Müller, C., Verg_es, J. and Aghababae, A., 2014- Structural evolution of the Kopet Dagh fold-and-thrust belt (NE Iran) and interactions with the South Caspian Sea Basin and Amu Darya Basin. Marine and Petroleum Geology 57: 68-87.
Roser, B. P. and Korsch, R. J., 1988- Provenance signatures of sandstone–mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chemical Geology 67: 119–139.
Salehi, M. A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Wilmsen, M. and Heubeck, Ch., 2014- Tectonic and palaeogeographic implications of compositionalvariations within the siliciclastic Ab-Haji Formation (Lower Jurassic,east central Iran). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungenb 271: 21-48.
Sardar Abadi, M., Da Silva, A. Ch., Amini, A, Aliabadi, A. A., Boulvain, F.and Sardar Abadi, M. H., 2014- Tectonically controlled sedimentation: impact on sediment supply and basin evolution of the Kashafrud Formation (Middle Jurassic, Kopeh‑Dagh Basin, northeast Iran). International Journal of Earth Sciences103: 2233–2254.
Schieber, J., 1992- ­A combined petrographical-geochemical provenance study of the Newland formation, Mid- Proterozoic of Montana. Geological Magazine 129: 223–237.
Taheri, J., Fursich, F. T. and Wilmsen, M., 2009- Stratigraphy, depositional environments and geodynamic significance of the Upper Bajocian-Bathonian Kashafrud Formation, NE Iran. Geological Society, London. Special Publication 312: 205-218.
Taylor, S. R. and McLennan, S. M., 1985- The Continental Crust: its Composition and Evolution. Blackwell, Oxford 312.
Thierry, J., 2000- Middle Callovian (157–155 Ma). In: Dercourt J, Gaetani M, Vrielynck B, Barrier Biju- Duval B,  Brunet MF, Cadet JP, Crasquin S, Sandulescu M (eds) Atlas Peri-Tethys, Palaeogeographical Maps. CCGM/CGMW, Paris: 1–97.
Wang, L., Liu, Cg., Gao, X.and Zhang, H., 2014- Provenance and paleogeography of the Late Cretaceous Mengyejing          Formation, Simao Basin, southeastern Tibetan Plateau:Whole-rock geochemistry, U–Pb geochronology, and Hf isotopic  constraints. Sedimentary Geology 304: 44-58.
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Seyed-Emami, K., Majidifard, M. R.  and Taheri, J., 2009- The Cimmerian Orogeny in northern  Iran: tectono-stratigraphic evidence from the foreland. Terra Nova 21: 211-218.
Wronkiewicz, D. J.  and Condie, C., 1987- Geochemistry of Archean Shales from the Witwatersrand Supergroup, South  Africa: Source-­Area Weathering and Provenance. Geochim et cosmochimica Acta 51: 2401–2416.
Yong, I. L., 2009- Geochemistry of shales of the Upper Cretaceous Hayang Group, SE Korea: Implications for provenance and source weathering at an active continental margin. Sedimentary Geology 215:1–12.
Zaid, S. M. and Gahtani, F. A., 2015- Provenance, diagenesis, tectonic setting, and geochemistry of Hawkesbury Sandstone     (Middle Triassic), southern Sydney Basin, Australia. Journal of Earth Sciences 24:72-98.
Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A. and Bavi, H., 2013- Comparison of tidalites in silicicastic, carbonate, and mixed siicicastic-carbonate System: examples from Cambrian and Devonian deposits of  East-Central Iran. ISRN Geology: 1-21.