نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم ‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم‌ زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

گل‎فشان یک پدیده طبیعی و دیدنی است که معمولاً به‌صورت یک عارضه گنبدی‎شکل و در برخی مواقع به‌صورت حوضچه‌ای یافت می‎شود. گل‎فشان‎ها مخلوطی از آب، گل و گاز هستند. این لندفرم‎ها در بیشتر نقاط دنیا به‌ویژه در کمربند آلپ و هیمالیا و در ایران بیشتر در جلگه‌های ساحلی دریای خزر و دریای عمان دیده می‎شوند. گل‎فشان‌ها به عنوان شاخص میدان‎های گازی و نفتی شناخته شده‎اند و از آنها برای پیش‌بینی وجود میدان‌های نفتی و گازی در اعماق زمین استفاده می‌شود. گل‎فشان ناپگ به عنوان بزرگ‎ترین و پویاترین گل‎فشان ایران در سواحل شمالی دریای عمان، قرار دارد و بر جاذبه‎های طبیعی سواحل جنوبی کشورمان افزوده است. این گل‎فشان تپه‎ای مخروطی به ارتفاع 39 متر از سطح زمین و چندین دهانه فعال و غیر فعال در حال فعالیت دارد. خروج و فوران گل با دبی متفاوت معمولاً میان 3 تا 5 دقیقه به‎صورت متناوب تکرار شده و از بخش باختری مخروط که دیواره آن فرو ریخته است؛ به سوی زمین‎های پیرامون جریان می‌یابد. در این پژوهش از گل‎فشان مورد مطالعه یک نمونه رسوب برداشت و پس از آماده‌سازی و تهیه پودر، نمونه توسط دستگاه ICP-OES تجزیه شیمیایی شد. همچنین اندازه ذرات رسوب نیز تعیین و داده‌ها در نرم‎افزار SPSS پردازش شد. بررسی رسوبات بیرون آمده از گل‎فشان نشان می‏دهد که ذرات تشکیل‎دهنده آن در ابعاد رس و سیلت هستند. عنصر آلومینیم دارای میانگین 89/8 درصد و آهن دارای میانگین 4/4 درصد است. فراوانی این دو عنصر به دلیل غنی بودن رسوبات گل‎فشان از رس‎هاست. روند تکاملی گل‎فشان ناپگ در سه مرحله مختلف انفجاری (Explosive) خروج سریع با دبی زیاد (Effusive) و خروج آرام و تدریجی مواد با گرانروی بالا (Extrusive) مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی،ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول.
صمدیان، م.، 1376-  بررسی‌های نئوتکتونیک در گستره‌های ساختاری مکران و زاگرس بیرونی، سازمان زمین‌شناسی کشور.
فصل‎ بهار، ج.، 1389- بررسی زمین‎شناسی گل‎فشان‎های حاشیه جنوب خاوری دریای خزر، فصلنامه علوم زمین.
نژادافضلی، ک. و  لک، ر.، 1389- بررسی گل‎فشان‎های سواحل شمالی دریای عمان، سازمان زمین‎شناسی کشور، مدیریت زمین‎شناسی دریایی.
نگارش، ح.، 1385- طرح تحقیقاتی مطالعه گل‎فشان‎های استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
      
References
Arshadi, S. and Forster, H., 1983- Geological structure and ophiolites of Iranian Makran. Geodynamics project in Iran, R.G.S.I. rep.no. 51, p. 479-488.
Dolati, A., 2010- Stratigraphy, structural geology and low-temperature termochronology across the Makran accretionary wedge in Iran, Diss ETH, No. 19151, 215pp.
Farhoudi, G. and Karig, D. E., 1977- Makran of Iran and Pakistan as an active arc system. Geology 5, 664–668.
Guliyev, I. and Feizullayev, A., 2001- All About Mud Volcanoes, Geology Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences
Kidd, R. G. W.  and McCall, G. J. H.,  1985- Plate tectonics and the evolution of Makran. InMcCall, G. J. H. (ed) East Iran Project, Area No. I. Geological Survey of Iran, Report, 1, 564- 618.
Mokhtari, M., Abdollahie Fard, I and Hessami, Kh., 2008- Structural elements of the Makran region, Oman sea and their potential relevance to tsunamigenesis. Nat Hzards, 47. 185-199
Negaresh, H. and Khosravi, M., 2008- The Geomorphic and Morphometrics of Napag Mud Volcano In the South Eastern Area of Iran, Journal of Humanities, Vol. 30, No.2, 51-68.
Snead, R. E., 1970- Physical Geography of the Makran Coastal plain of Iran, University of New Mexico, Albuquerque. p509.