نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی و معدن، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، گروه مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ناحیه البرز باختری بخشی از رشته‎کوه‏های البرز است که با ستبرایی بیش از 35 تا 40 کیلومتر در امتداد باختری کمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد. این ناحیه طی حرکات کوهزایی آلپی به شکل کنونی در آمده و شکل‎گیری آن ناشی از برخورد بلوک‌های ایران و عربی است. یک ردیف آتشفشانی ستبر با ستبرای تقریبی 3800 متر در البرز باختری با سن ائوسن رخنمون دارد و به نام سازند کرج معروف است که توسط توده‌های نفوذی جوان ترشیری قطع شده است. شباهت‌های بسیار زیادی از نظر زمین‎شناسی، سنگ‌شناختی، چینه‌شناسی، ریخت‌شناختی، ژئوشیمیایی و زمین‎ساختی میان ردیف چینه‎ای نواحی مشابه در سنگ‎های گدازه‎ای میوسن ترکیه با ناحیه مورد مطالعه (ائوسن) در ایران وجود دارد و تنها تفاوت در زمان فعالیت آتشفشانی است.

کلیدواژه‌ها

احمدیان،‌ ج.، 1370-  بررسی ‌ژئوشیمیایی ‌زون‌های ‌آلتراسیون‌ هیدروترمال با نگرشی ‌بر کانی‌‌سازی‌های ‌انجام‌شده‌ در منطقه‌ ذاکر، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه ‌تبریز.
پیروان،‌ ح.، 1371-  بررسی ‌پتروگرافی‌ و پترولوژی و ژئوشیمی ‌سنگ‌های ‌آذرین ‌درونی ‌شمال ‌ابهر و ارتباط پلوتونیسم‌ منطقه ‌با کانی‌سازی‎های ‌انجام‌شده‌، پایان‌نامه‌ کارشناسی ‌ارشد،             دانشگاه ‌تربیت‌ معلم تهران.
پیروان، ح.، 1381- بررسی ژئوشیمیایی زون‌های آلتراسیون هیدروترمال سنگ‌های ماگمایی منطقه طارم و اثرات زیست محیطی آن، رسالـه دکتری زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
پیروان، ح. و امینی، ص.، 1384-  بررسی ژنز و ارایه مدل ژنتیکی زون‎های آلتراسیون هیدروترمال گستره طارم قزوین- زنجان، بیست و چهارمین همایش سازمان زمین‏شناسی.
مؤید، م.، 1370-  بررسی پتروگرافی و پتروشیمی سنگ‎های نوار ولکانوپلوتونیک منطقه طارم در ارتباط با ژنز مس، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
نبوی، م. ه.، 1355-  دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران،  سازمان زمین‌شناسی ایران، 110 ص.
 
References
Akay, E. & Erdoğan, B., 2004- “Evolution of Neogene calc-alkaline to alkaline volcanism in the Aliağa-Foça region (Western Anatolia, Turkey)”, Journal of Asian Earth Sciences 24: 367-387.
Alavi, M., Eftekhar-Nezhad, J., Haghipour, A., Hajian, J., Hirayama, K., Hushmand-Zadeh, A., Nabavi, M. H., Samimi, M., Stöcklin, J., Valeh, N. & Zahedi, M., 1969- “Explanatory text of the Zanjan Quadrangle Map, 1:250000”, Geological Survey of Iran, Geological quadrangle D4: 1-61.
Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M. & Qorashi, M., 2003- “Accommodation of Late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran”, Journal of Structural Geology 25: 659-675.
Amidi, S. M., 1975- “Contribution a L’etude Stratigraphique, Petrographique et Petrochimique des Roches Magmattique de la Region Natanz-Nain-Surk (Iran Central)”, These, Grenoble, France.
Bazargani-Guilani, K., Parchekani, M. & Nekouvaght Tak, M. A., 2008- “Mineralization in the Taroum mountains, View to Barik-Ab Pb-Zn (Cu) deposit, Western Central Alborz, Iran”, WSEAS conferences in Cambridge 1: 55-63.
Bazargani-Guilani, K. & Rabbani, M. S., 2004- “Mineralogy, chemistry and genesis of bentonite of the Eocene sediments at Aftar region, west Semnan”, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 12: 169-189.
Berberian, M., 1981- “Active Faulting and tectonics of Iran. In: Delany, F. M., (Ed.), Zagros, Hindu Kush and Himalaya Geodynamic Series”, American Geophysical Union, Washington, 33-69.
Bonin, B., 1990- “From Orogenic to Anorogenic Setting: Evolution of Granitoid Suites after a Major Orogenesis”, Geological Journal 25: 261-270.
Boztuğ, D., 1998- Post-Collisional Central Anatolian Plutonism, Turkey” Journal of Turkish Earth Sciences 7: 145-165.
Brunet, M. F., Korotaev, M. V., Ershov, A. V. & Nikishin, A. M., 2003- "The South Caspian Basin: a review of its evolution from subsidence modeling"و Journal of Sedimentary Geology 156 : 119-148.
Cox, K. G., Bell, J. D. & Pankhurst, R. J., 1979- “The Interpretation Igneous rocks, London”, George Allen & Unwin.
Davoudzadeh, M. & Schmidt, K., 1984- “A review of the Mesozoic paleogeography and paleotectonic evolution of Iran”, Neues Jahrbuch Fuer Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 168: 182-207.
Ershov, A. V., Brunet, M. F., Nikishin, A. M., Bolotov, A. N., Nazarevich, B. P. & Korotaev, M. V., 2003- “Northern Caucasus Basin: thermal history and synthesis of subsidence models”, Journal of Sedimentary Geology 156: 95-118.
G. S. I. (Geological Survey of Iran), 1975- Tectonics map of Iran 1:2500000.
Guest, B., Guest, A. & Axen, G., 2007- “Late Tertiary tectonic evolution of northern Iran: A case for simple crustal folding”, Journal of Global and Planetary Change 58: 435-453.
Hirayama, K., Samimi, M., Zahedi, M. & Hushmand-Zadeh, A., 1966- “Geology of the Taroum District, Western Part (Zanjan area north-west Iran)”, Geological Survey of Iran, Report 8, 31p.
Irvine, T. N. & Baragar, W. R. A., 1971- “A Guide to the chemical classification of the common Volcanic Rocks”, Canadian Journal of Earth Science 8: 523-548.
Kaya, T., 199- “Ceratotherium Neumayri (Rhinocheritidae, Mammalia) in the Upper Miocene of Western Anatolia”, Aegean Earth Science 1: 45-58.
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. & Zanettin, B., 1986- “A chemical classification of Volcanic Rocks based on the total Alkali-Silica diagram”, Journal of Petrology 27: 745-750.
Lescuyer, J. L. & Riou, R., 1976- Geologie de la re’gion de Mianeh (Azerbaijan), contribution al’etude du volcanisme tertiaire de l’Iran.
N. I. O. C. (National Iranian Oil Company), 1977- Geological map of Iran, 1:1000000.
Peacock, M. A., 1930- “Classification of igneous rock series, Journal of Geology 39: 54-67.
Sengör, A. M. C., 1984- “The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia”, Geological Society of America Special Paper 195: 181-241.
Sun, S. S. & McDonough, W. F., 1989- “Chemical and isotopic systematic of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A. D., Norry, M. J., Eds., magmatism in ocean basins”, Geological Society of London Special Publication 42: 313-345.
Vernant, P., 2004- “Contemporary crustal deformation and plate kinematic in Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman”, Geophysical Journal international 157: 381-398.
Winchester, J. A. & Floyd, P. A., 1977- “Geochemical discrimination of different series and their differentiation products using immobile elements”, Journal of Chemical Geology 20: 325-343.
Yilmaz, Y., 1989- "An approach to the origin of young volcanic rocks of western Turkey. In: Şengör, A. M. C. (Ed.), Tectonic Evolution of the Tethyan Region”, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht: 159-189.
Yilmaz, Y., 1997- “Geology of Western Anatolia. Active tectonic of northwestern Anatolia”, The Marmara Poly-Project, a Multidisciplinary Approach by Space-Geodesy, Geology, Hydrogeology, Geothermics and Seismology: 31-35.
Zanchi, A., Berra, F., Mattei, M., Ghassemi, M. R. & Sabouri, J., 2006- “Inversion tectonics in Central Iran”, Journal of Structural Geology 28: 2023-2037.