نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال؛ پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر؛ پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

کانسار منگنز بزنین در 25 کیلومتری  جنوب- جنوب­باختر اردستان و در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. واحدهای اصلی منطقه مورد مطالعه را توالی­های آتشفشانی، آذرآواری و توده­های نفوذی به سن ائوسن میانی تا الیگوسن پایینی تشکیل می­دهند. گنبد ریولیتی پورفیری از این مجموعه، به سن ائوسن بالایی- الیگوسن پایینی، میزبان کانه­زایی اقتصادی منگنز است. کانه‌زایی منگنز در کانسار بزنین به‌صورت رگه­هایی با امتداد چیره شمال­ خاور- جنوب ­باختر، با طول منقطع 5/1 کیلومتر و عرض متوسط 5/1 متر در دو کارگاه استخراجی یک و دو رخ داده است. ذخیره قابل بهره­برداری این کانسار 60 هزار تن با عیار میانگین 18/50 درصد MnO برآورد شده است. کانی‌های اصلی منگنز  براونیت، بیکسبایت، هاسمانیت، اسپسارتین، رودوکروزیت، منگانیت، پیرولوزیت، پسیلوملان وکریپتوملان هستند که به‌همراه کانیهای آرسنیک و مس با بافتهای توده­ای، ریزبلور (میکروکریستالین)، بلوری، کلوفرم و کلوییدال، حبابی‌شکل، سوزنی، تیغه­ای، رگچه­ای، برشی، استوک­ورک و بازماندی دیده می‌شوند. برپایه ویژگی‌های ژئوشیمیایی کانسنگ در این کانسار و مقایسه آنها با کانسارها و انواع شناخته ‍‌شده منگنز، این کانسار همخوانی خوبی با کانسارهای گرمابی منگنز نشان می­دهد. بر پایه ویژگیهای زایشی مانند شکل کانه­زایی، سنگ میزبان، ساخت و بافت کانسنگ، بررسی­های کانیشناسی و کنترل‌کننده­های زایشی نیز این کانسار قابل مقایسه با کانسارهای منگنز  نوع اپیترمال است. در مورد منبع احتمالی منگنز، می­توان کانه­زایی همزاد(سین ژنتیک) کم عیار در واحد کهن‌تر از گنبد ریولیتی را واحد تأمینکننده فلزات در نظر گرفت. به‌گونه‌ای‌که با نفوذ گنبد ریولیتی در این واحد، منگنز به صورت رگه­های  ناهمزاد (اپی­ژنتیک) پرعیار در گنبد بالا تغلیظ شده است.

کلیدواژه‌ها

حاجی­محمدولی، ف.، 1381- گزارش پایان اکتشاف کانسار منگنز اردستان، شرکت کانسار گستر جی، 120 صفحه.
 رادفر، ج.، 1378- نقشه زمین­شناسی برگه 1:100000 اردستان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 سجادی‌آل‌هاشم، س. ف.، 1384- بررسی کانی‌شناختی و عوامل کنترل‌کننده زایش کانسار منگنز بزنین، واقع در جنوب باختر اردستان (استان اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 190 صفحه
 سجادی‌آل‌هاشم، س. ف.، لطفی، م. و امامی، م. ه.، 1384- ژئوشیمی معدن منگنز بزنین (جنوب اردستان) رهیافتی به تعیین ژنز، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کریم­زاده ثمرین، ع.، 1381- داده­های ژئوشیمیایی، ارزیابی، نمایش، تفسیر، ترجمه کتاب Using geochemical data: evalujhon…1992 نوشته: Rollinson, H. R.، انتشارات دانشگاه تبریز، 557 صفحه.
 
 
 
References
Bonatti, E., Fisher, D. E., Joensuu, O., Rydell, H. S. & Beyth, M., 1972- Iran- Manganese – Barium deposit from northern Afar Rift (Ethiopia): Economic Geology, V. 67, P. 717-730.
British Columbia Geological Survey, 1998 - Model of deposits. WWW.B.C.ORG
Cox, D. P. & Singer, D. A., 1986- Mineral Deposit models.
Crerar, D. A.,  Namson, J., Sochyi, M., Lortta, W. & Feigenson, M., 1982- Manganiferous cherts of the Franciscan assemblage: I. General geology, ancient and modern analogies and implication for hydrothermal convection at oceanic spreading centers: Econ. Geol., v. 77, p. 519-540.
Crerar, D. A., Cormick, R. K. & Barnes, H. L., 1980- Geochemistry of manganese. An overview, in: varetsov, I. M. and Grasselly, G., EDS., Geology and Geochemistry of manganese. Stuttgart, Schweizrbart, Sche Verlag, v.1, p. 293-334.
Fisher, R. V., 1961- Proposed classification of volcanoclastic sediments and rocks. Geo. Soc. Am Bull, v. 72, p. 1409-1414.
Mosier, D. & Jpage, N., 1988- Descriptive and Grade Tonnage Models of Volcanogenic Manganese Deposits in Oceanic Environments-a Modification, U.S. Geological Survey Bulletein, p.1811
Nicholson, K., 1992a- Contrasting mineralogical – geochemical signatures of manganese oxides: Guides to metallogenesis, Eco. Geol., 87: 1253-1264.
Nicholson, K., 1992b- Genetic types of manganese oxides deposits of Scotland: indicators of pol oceane –spreading rate and Devonin Geochemical mobility boundary, Econ., Geol., V.87 P.1301-1309.
Roy, S., 1988- Manganese metallogenesis: A reaview: Ore Geo. Rev., v.4, p.155-170.
Roy, S., 1992- Environments and processes of manganese deposition: Econ. Geol., v. 87, p. 1218-1236
Shah, M. T. & Moon, C. J., 2004- Sedimentary origin of Mn-Fe ore at UM Bogma, SW Sinai, Pakistan: Journal of Asian Earth Sciences., v. 23, p. 1-15.
Toth, J. R., 1980- Deposition of Submarine Crusts rich in manganese and iron, Geol. Soc. Am. Bull. Pt., I., 91: 44-45
Villiers, JE. de., 1983- The manganese deposits of Griqualand west, south Africa: some mineralogical aspects: Econ. Geol., v. 78, p. 1108-1118.