نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناس ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال شرق کشور، مشهد، ایران

چکیده

سامانه رگه‌ای مطرآباد در ٣٠ کیلومتری جنوب باختری بجستان و در بخش شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. سنگ‌های میزبان رگه‌ها شامل سنگ‌های آتشفشانی میانه تا اسیدی است. کانی‌سازی به‌صورت رگه‌ها، رگچه‌های نامنظم و برش‌های گرمابی نمود دارد. بر پایه ویژگی‌های صحرایی و بافتی چهار نوع رگه کوارتز (A  B, C, و D) تشخیص داده شد. دگرسانی گرمابی در پیرامون رگه‌ها گسترش یافته است و در نزدیکی رگه‌ها شدت بیشتری دارد. دگرسانی گرمابی از مجموعه‌های سیلیسی، سریسیتی، پروپیلیتی و رسی تشکیل یافته‌ است. رسم شاخص دگرسانی ایشیکاوا (AI) در برابر شاخص کلریت- کربنات- پیریت (CCPI)، موسوم به نمودار جعبه‌ای دگرسانی، روندهای اصلی دگرسانی را نشان می‌دهند. مجموعه دگرسانی گرمابی کوارتز، آدولاریا، کلریت، ایلیت، کلسیت و پیریت که سامانه رگه‌ای مطرآباد را فراگرفته از  صعود آب‌های کلریدی با pH نزدیک به خنثی تا کمی قلیایی تشکیل شده است. ویژگی‌های کانی‌شناسی، دگرسانی و زمین‌شیمیایی منطقه مورد مطالعه و مقایسه آن با کانسارهای اپی‌ترمال نشانگر سامانه اپی‌ترمال از نوع سولفیدی شدن پایین است.

کلیدواژه‌ها

ارجمندزاده، ر.، کریم‌پور، م.، مظاهری، ا.، فرانسیسکوسانتوز، ژ.، مدینا، ج. و همام، م.، 1389- فرورانش دوسویه نامتقارن، نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران، نخستین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، 377  تا 382.
آقانباتی، س. ع.، ١٣٨٣- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور، ٦٠٦ ص.
امامی، م. ه.، 1379- ماگماتیسم در ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره ٧١، 622 ص.
خسروی، م.، 1385- مطالعات پترولوژیکی، آلتراسیون، کانی‌سازی هاله ژئوشیمیایی در منطقه رحیمی (شمال غرب فردوس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ٢٦٥ ص.
عزمی، ح. و صفری، م.، 1383- گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 100000/1 طاهرآباد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور،     211 ص.
عزمی، ح. و صفری، م.، 1385- گزارش نقشه 25000/1 زمین‌شناسی- معدنی مطرآباد (جنوب غربی بجستان)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور، 41 ص.
عزمی، ح. و هادی‌زاده، م.،  1388-  نقشه زمین‌شناسی معدنی منطقه نیان (مقیاس 5000/1) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور.
کریم‌پور، م.، سعادت، س. و آشوری، آ. ی.، 1384-  نقشه زمین‌شناسی 100000/1 طاهرآباد، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
 
 
References
Albinson, T., Norman, D. I., Cole, D. & Chomiak, B., 2001- Controls on formation of low-sulfidation epithermal deposits in Mexico: Constraints from fluide inclusion and stable isotope data, Society of Economic Geology 1-32:8.
Berberian, M., 1977- Against the Rigidity of the Lut Block, a seismotectonic discussion , Geoloy Survey of Iran, Report No. 40.
Browne, P. R. L. & Ellis, A. J., 1970- The Ohaki-Broadlands hydrothermal area, New Zealand: Mineralogy and related geochemistry, American Journal of Science 97-215:269.
Camprubi, A., Esteve, C., Rosa, M. P. & Reynaldo, R., 2001- The La Guitarra Ag-Au low sulfidation epithermal deposit, Temascaltepec district, Mexico: Vein structure, mineralogy, and sulfide-sulfosalte chemistry, Socity of Economic Geologists 133-158: 8.
Cooke, D.  R. & Simmons, S. F., 2000- Characteristics and genesis of epithermal gold deposits, Reviws in Economic Geology 245-278:13.
Cooke, D. R., Mcphail, D. C. & Bloom, M. S., 1996- Epithermal gold mineralization, Acupan, Baguio district, Philippines: Geology mineralization, alteration, and termochemical environment of ore deposition, Economic Geology 243-272: 91.
Edgar, H. B. & Rollin, E. F., 1960- Selective staining of k-feldespar and plagioclase on rock slabs and thin sections, the American Mineralogist 1020-1025: 45.
Gemmell, J. B. & Large, R. R., 1992- Stringer system and alteration zones underlying the Hellyer volcanic-hosted massive sulfide deposit, Tasmanian, Australian, Economic Ggeology 620-649:87.
Gemmell, J. B., 2007- Hydrothermal alteration associated whit the Gosonwng epithermal Au-Ag deposit, Halmahera, Indonesia; Mineralogy, geochemistry, and exploration implications, Economic Geology 893-922:102.
Hedenquist, J. F., Arribas, A. & Reynolds, T. J., 1998- Evolution of an intrusion-centered hydrothermal system; Far Southeast-Lepanto porphyry and epithermal Cu-Au deposits, Philippines, Economic Geology 373-404:93.
Hedenquist, J. W. & Stewart, M. K., 1985- Natural CO2-rich steam0heated waters at Broadlands, New Zealand: Their chemistry, distribution and corrosive nature, Geothermal Resources Council Annual Meeting, Transactions, 245-250:9.
Hedenquist, J. W., Arribas, A. & Gonzales-Urien, E., 2000- Exploration for epithermal gold deoposits, SEG Reviews 245-277:13.
Henley, R. W. & Ellis, A. J., 1983- Geothermal systems ancient and modern: A geochemical review, Earth Science Reviews, 1-50: 19.
Hutchison, M. N. & Scott, S. D., 1981- Sphalerite Geobarometry in the Cu- Fe- Zn- S system, Economic Geology 143- 153:76.
Ishikawa, Y., Sawaguchi, T., Iwaya, S. & Horiuchi, M., 1976- Delineation of prospecting targets for Kuroko deposits based on modes of volcanism of underlying dacite and alteration halos, Mining Geology 105–117:26 .
Large, R. R., Gemmell, J. B., Paulick, H. & Huston, D., 2001- The alteration box plot: a simple approach to understanding the relationship between alteration mineralogy and lithogeochemistry associated with VHMS deposite, Economic Geology 957-972:96.
Mauk, J. L. & Simpson, M., 2007- Geochemistry and stable isotope composition of altered rocks at the Golden Cross epithermal Au-Ag deposit, New Zealand, Economic Geology 841-871:102.
Silberman, M. L. & Berger, B. R., 1985- Relationship of trace-element patterns to alteration and morphology in epithermal precious-metal deposits, Reviews in Economic Geology 203-232:296.
Simmons, S. F. & Browne, P. R. L., 1990- Mineralogic, alteration and fluid inclusion studies of epithermal gold-bearing veins at the Mt. Muro prospect, Central Kalimantan (Borneo), Indonesia, Journal of Geochemical Exploration 63–104:35.
Simmons, S. F. & Browne, P. R. L., 2000- Hydrothermal minerals and precious metals in the Broadland- Ohaaki Geothermal system; implication for understanding low-sulfidation epithermal environments, Economic Geology 971-1000: 95.
Simmons, S. F., White, N. C. & John, D. A., 2005- Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits. in: Hedenquist J. W., Thompson J. F. H., Goldfarb, R. J. & Richards, J. P.(eds.), Economic Geology 100th Anniversary, Society of Economic Geologist, pp 485-522.
Simpson, M., Mauk, J. L. & Simmons, S. F., 2001- Hydrothermal alteration and hydrologic evolution of the Golden Cross epithermal Au-Ag deposit, New- zealand; Economic Geology 773-796.
Warren, I., Simmons, S. F. & Mauk, J. L., 2007- Whole- rock geochemical techniques for evaluating hydrothermal alteration, mass changes, and compositional with epithermal Au-Ag mineralization, Economic Geology 923-948:102.
White, N. C. & Hedenquist, J. W., 1995- Epithermal gold deposits: styles, characteristics and exploration, Society of Economic Geologists, Newsletter 9-13: 23.