نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز مطالعات کاربردی سازمان‌زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

2 استاد، دانشکده زمین‌شناسی‏، پردیس علوم،‏ دانشگاه تهران‏‏، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان‌زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور بازنگری سازند دلیچای در البرز مرکزی، برش طالو در 24 کیلومتری شمال خاوری دامغان، مورد مطالعه پالینولوژیکی قرار گرفت. ترکیب‌سنگی اصلی سازند در این برش، مارن خاکستری متمایل به سبز و آهک مارنی خاکستری است و ستبرای آن 168 متر اندازه‌گیری شد. از 35 نمونه انتخاب شده از کل برش، 21 نمونه دارای پالینومورف و 14 نمونه آن  بدون هر گونه فسیل بود. از بین نمونه‌های دارای فسیل به دلیل این که گروه داینوفلاژله‌ها فراوان‌تر بودند مطالعه برش بر مبنای این گروه انجام پذیرفت‌. بیشتر داینوفلاژله‌های شناسایی‌شده در 110 متری پایین حضور داشتند. مطالعه نمونه‌های یاد‌شده منجر به شناسایی 30 جنس و 49 گونه داینوفلاژله شد. با توجه به حضور گونه‌هایی همچون Cribroepridinium crispum, Ctenidodiniumcombazii/ornatem وDichadogonyulax sellwoodii سن باژوسین پسین- اواسط کالوین زیرین برای بخش دارای فسیل در نظر گرفته شد و با توجه به وجود پراکنده داینوفلاژله‌های شاخص کالووین در نمونه‌های بخش‌های رأسی، سن کل سازند در برش مورد مطالعه تا کالووین پسین پیشنهاد شد. بر مبنای این مطالعه دو پالینوزون جهانی شاملCribropridinium crispum Total Range Palynozone ( Riding & Thomas,1992) (Ccr) ,  Dichadogonyulax sellwoodii Interval Zone ( Riding & Thomas,1992) (Dse)
و یک پالینوزون محلی(  (Ctenidodinium combazii/Ctenidodinium ornatum Acme-zoneمشخص و تفکیک شد.
 
 
 
 
.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ‌ع.، 1377- چینه‌شناسی ژوراسیک ایران‌، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دو جلد، 746 صفحه.
بهفر‏، ن.، 1388- سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در شمال خاوری دامغان با توجه خاص به فونای آمونیتی (البرز خاوری)، پایان نامه کارشناسی‌ارشد‏ پژوهشکده علوم‌زمین، 190 صفحه.
خاکی‏، و.، 1380- پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک بالایی منطقه کوه سفید کوه‌های سلطانیه در جنوب شرق زنجان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد‏ دانشگاه تهران، 144 صفحه.
دهقان‏، ح.، 1380- پالینولوژی، پالینوفاسیس و محیط رسوبی گذشته واحد شیلی، قسمت فوقانی سازند چمن‌بید در مقطع تیپ، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد‏ دانشگاه تهران،160 صفحه.
سلحشور، ‌خ.، ‌1382- پالینواستراتیگرافی، ‌پالینوفاسیس و محیط دیرینه رسوبات ژوراسیک میانی - بالایی برش روستای قربان در جنوب شرق مشهد، 88 صفحه.
شاهسونی، م.، 1382- پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند چمن بید در برش جاجرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد‏ دانشگاه تهران، ‌109  صفحه.
فریزی، م.،1380- پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی و بالایی در برش فریزی (پهنه بینالود) شمال باختری مشهد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 185 صفحه.
References
Assereto, R., Barnard, P. D. W. & Fantini – Sestini, N., 1968- Jurassic stratigraphy of the Central E'lburz (Iran): Riv. Ital. Paleont. Start ., V.74, No. 1, pp. 3-21 ,12 Figs., 12 tbls
Barnard, P. D. W., 1968- Mikropalaeologische Untersuchungen zur Stratigrphie des nordwestdutschen Lias und Dogger .Abh. Senkenberg. Naturf. Ges. Abh.439.
Dellenbach,  J., 1964- Contribution a l' etude geologique de la region situee a l' est de de Tehran: Strabourg , 120 p., 12 pls., 43 figs., 4 aps.
Erni, A., 1931- Decouverte du Bathonien fossilifere dans I Elborz. Eclogae geol.Helv., 24, 64-65.
Ghasemi-Nejad, E., Sabbaghiyan, H. & Mosaddegh, H., 2012-  Palaeobiogeographic implications of Late Bajocian–Late Callovian (Middle Jurassic) dinoflagellate cysts from the Central Alborz Mountains, northern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 43 (2012) 1–10
Lorenz, C., 1964-  Die Geologie des oberen Karadj- Tales (Zentral- Elbourz). Iran: ThesisUniv. Zurich.113p., 36 Figs., 2 pls, (1 map)
Riding , J. B. & Thomas, J. E., 1992- Dinoflagellate cysts of the Jurassic System Edited by A.J. Powell.7. 57pp.
Riding, J. B., Fedorova, V. A. & IIyina, V. I., 1999-  Jurassic and Lowermost Cretaceous Dinoflagellate cyst biostratigraphy of the Russian platform and Northern Siberia, Russia. 179pp.
Riviere, A., 1933- Contribution  a L'etude du Jurassique dans I'Elbourz Central . G.R.Acd Sei., Paris, Vol. 195,PP.550-542.
Steiger, R., 1966- Die Geologie der west –Firuzkuh area (Zentral E'lbourz / Iran). Mitteilung geologisches Institut, ETH-Zurich,154p.
Stocklin, J., Eftekhar- Nezhad, J. & Hushmand- Zadeh, A., 1965- Geology of Shotori Range (Tabas area, East Iran ). Geol .Survey  Iran, Rep. No. 3, 69p., 33 figs., 2pls.(1 map).
Wheeler, J. W. & Sarjeant, W. A. S., 1990- Jurassic and Certaceous palynomorph from the Central Alborz Mountains , Iran, Their significance in biostratigraphy and palaeogeography . Modern Geology, 14:26 ,7-374