نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور ابهر، ابهر، ایران

چکیده

روابط صحرایی و  سنگ‌نگاری نشان می­دهد که سنگ­های رسی و کربناتی دگرگون‌شده منطقه همدان در باختر ایران، تحت تأثیر یک دگرگونی چند مرحله­ای قرار گرفته­اند.  نفوذ باتولیت الوند (با سن ژوراسیک) در سنگ­های میزبان رسی و کربناتی باعث شکل­گیری سنگ­های دگرگونی مجاورتی متفاوتی در محدوده  چشین شده است که عبارتند از هورنفلس­های سیلیمانیت‌دار، مرمرها و سنگ­های دگرگونی کالک- سیلیکاتی. مجموعه کانی­های دگرگونی در سنگ­های‌رسی دگرگون‌شده و کالک- سیلیکات‌ها  با هم متفاوت است به گونه ای  که، کانی­های اوج دگرگونی در این سنگ­ها به ترتیب عبارتند از: گارنت، استارولیت، آلومینوسیلیکات‌ها (کیانیت/ سیلیمانیت)، بیوتیت، کلریت، مسکوویت و کوارتز.  مجموعه کانیایی کالک-سیلیکات‌ها عبارتند از: گارنت، دیوپسید، ولاستونیت، اپیدوت و آمفیبول که معمولاً به‌صورت همزمان با یک فازدگرگونی مجاورتی رشد کرده­اند.با استفاده از تعادل ترمودینامیکی کانی­ها و واکنش­های تعادلی چندگانه، فشار و دمای اوج دگرگونی مجاورتی و همچنین اکتیویته سیال‌ها در سنگ‌های کالک- سیلیکاتی به ترتیب600  تا 630  درجه سانتی‌گراد،  2 تا  4 کیلوبار و کسر مولی CO2 حدود 17/0  برآورد شده است. این محاسبات با دیگر نتایج بدست آمده از سنگ­های متاپلیتی همخوانی خوبی دارد. دما و فشار دگرگونی مجاورتی بالا در این بخش از پوسته همدان بیانگر شرایط دگرگونی در رخساره پیروکسن- هورنفلس  است.

کلیدواژه‌ها

بهاری‌فر،ع.،1383- پترولوژیسنگ­هایدگرگونیمنطقههمدان،پایان‌نامهدکتری،دانشگاهتربیتمعلمتهران.
سپاهی‌گرو،ع.،1378- پترولوژیمجموعهپلوتونیکالوندبانگرشیویژهبرگرانیتوییدها،پایان‌نامهدکتری،دانشگاه تربیتمعلمتهران.
صادقیان،م.،1373-  بررسیپترولوژیسنگ­هایآذرینودگرگونیمنطقهچشمهقصابانهمدان،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
 
References
Agard, P., Goffe, B., Touret, J. L. R. & Vidal, O., 2000- Retrograde mineral and fluid evolation in high-pressure metapelites. Contributions to Mineralogy and Petrology 140, 296-316.
Ague, J. J., 2002- Gradients in fluid composition across metacarbonate layers of the Wepawug Schist, Connecticut, USA. Contributions to Mineralogy and Petrology 143, 38-56.
Ague, J. J., 2003- Fluid infiltration and transport of major, minor and trace elements during regional metamorphism of carbonate rocks, Wepawug Schist, Connecticut, USA. American Journal of Science 303, 753-816.
Alavi, M., 2004 - Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its pro foreland evolution. American Journal of Science 304, 1-20.
Cartwright, I. & Oliver, N. H. S., 1992- Direction of fluid flow during contact metamorphism around the Burstall Granite. Australia. Journal of the Geology Society of London 149, 693-696.
Ferry, J. M. & Spear, F. S., 1987- Experimental calibration of the partitioning of Fe and Mg between biotite and garnet. Contributions to Mineralogy and Petrology 66, 113-117.
Ganguly, J. & Saxena, S., 1984- Mixing properties of aluminosilicate garnets: constraints from natural and experimental data and applications to geothermobarometry. American Mineralogist 69, 88-97.
Helffrich, G. & Wood, B., 1989- Subregular model for multicomponent solutions. American Mineralogist 74, 1016-1022.
Holland, T. J. B. & Powell, R., 1998- An internally consistent thermodynamic data set for phases of petrological interest. Journal of Metamorphic Geology 16, 309-343.
Karimzadeh Somarin, A., 2004- Garnet composition as an indicator of Cu mineralization: evidence from skarn deposits of NW Iran. Journal of Geochemical exploration. 81, 47-57.
Masters, R. L. & Ague, J. J., 2005- Regional-scale fluid flow and element mobility in Barrow s metamorphic zones, Stonehaven, Scotland. Contributions to Mineralogy and Petrology, 150, 1-18.
Moazzen, M., Oberhänsli, R., Hajialioghli, R., Möller, A., Bousquet, R., Droop, G. T. R. & Jahangiri, A., 2009- Peak and post-peak P -T conditions and fluid composition for scapolite clinopyroxene- garnet cac-slicate rocks from the Takab area, NW Iran. European Journal of Mineralogy 21, 149-162.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. & Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran. Journal of Asian Earth Science, 21, 397–412.
Sepahi, A. A., Whitney, D. L. & Baharifar, A. A., 2004- Petrogenesis of And-Ky-Sil veins and host rocks, Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, Hamadan, Iran. Journal of Metamorphic Geology 22(2) 119-134.
Spear, F. S., 1993- Metamorphic phase equilibria and pressure temperature–time paths. Monograph, Mineral. Soc. Amer., Washington, DC, 799 p.
Vernon, R. H. & Clarke, G. L., 2008- Principles of Metamorphic Petrology. Cambridge. Cambridge University Press.
Vernon, R. H., 2004- A Practical Guide to Rock Microstructure. Cambridge. Cambridge University Press.