نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

برای تدوین برنامه راهبردی یک بخش، باید محدوده محیط داخلی، افق زمانی و همچنین چشم‌انداز و سیاست‌های کلان در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن برنامه‌های راهبردی را تدوین نمود. تدوین راهبردها مستلزم درک واقع‌بینانه از محیط پیرامونی است، محیطی که صحنه رقابت و تعامل جدی عوامل بسیاری است که می‌توانند در سرنوشت و حیات یک سازمان نقش اساسی داشته باشند. محیط خارج پیوسته فرصت‌هایی را در دسترس شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهد و نیز تهدیدهایی را در مسیر حرکت آنها ایجاد می‌کند. بدیهی است سازمانی موفق خواهد بود که بتواند در تعامل با محیط، به موقع و به بهترین شکل از فرصت‌ها بهره‌برداری کند، تهدیدات را به فرصت مبدل سازد و یا خود را از مسیر تهدید برهاند. در این مقاله، فرصت‌ها و تهدیدهای بخش بر مبنای نظرخواهی از مجموعه شاغل در بخش معدن ارائه می‌شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود بخش، نقاط قوت و مزیت‌های موجود و نیز موانع، محدودیت‌ها و به طور کلی نقاط ضعف داخلی برای دست‌یابی به اهداف راهبردی تعیین می‌شود. در چارچوب سیاست‌های کلی بخش برای دست‌یابی به اهداف راهبردی، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، مورد تجزیه و تحلیل (SWOT Analysis) قرار گرفت و در  پایان راهبردهای مناسب برای دست‌یابی به این اهداف پیشنهاد ‌شد.

کلیدواژه‌ها

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه.ش. و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ابلاغیه مقام معظم رهبری.
نوتاش، م.، 1383- تدوین استراتژی توسعه صنعت آلومینیوم کشور، همایش ملی صنعت آلومینیوم، دانشگاه علم و صنعت، ص.  15- 1.