نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، دانشکده مینرال و پتروگرافی، دانشگاه ملی ارمنستان، ایروان، ارمنستان؛ وزارت صنعت و معدن و تجارت، تهران، ایران

چکیده

نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM) روی نمونه های خارج شده از درون اتوکلاو که در شرایط گرمابی (دمای 200 درجه سانتی‌گراد و به مدت 120 ساعت) قرار داشته‌اند نشان‌دهنده تغییر ساختار نمونه‌ها و ایجاد سامانه تبلورهای جدید  و سنتز کانی‌های زئولیتی کانس‌رینایت، آنالسیم و مرلینوییت است. در این پژوهش که محور مطالعاتی آن پهنه زئولیتی دماوند با سن ائوسن در سازند کرج و با شرایط منشأ رسوبی تشخیص داده شد، نمونه‌برداری از کانسار زئولیتی به طور گزینشی، و تجزیه‌‌هایXRFو XRD (نمونه‌های خرد شده) و تهیه مقاطع نازک و آماده‌سازی نمونه‌ها، شستشو با محلول‌های KOH، NaOH و آمونیاک و استفاده از دستگاه‌های هم‌زن مغناطیسی، اتوکلاو، کوره (آون) و خشک کن و ایجاد شرایط گرمابی انجام شد. در پایان مقداری از بلورهای سنتزشده بدون خرد شدن توسط میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی‌های متغیر برای تصویرسازی از بلورها و نوع بلورها و نوع فرم بلور و تجزیه نقطه‌ای با آشکارسازی ED Xray برای تجزیه عنصری مشاهده شد که نتایج مطالعات تغییر فاز انجام‌شده از زئولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های زئولیتی جدید را تأیید می‌کند که با توجه به استفاده از تغییر ساختار زئولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های جدید و مدت 70 ساله سنتز زئولیت‌های مصنوعی در آزمایشگاه، می‌تواند به عنوان توجیه فنی و اقتصادی برای یک پژوهش بین‌المللی، دارای اهمیت باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Barbier, F., Due, G. & Petti Ramel, M., 2000- adsorporation .colliod surface physicochem eng acp 166,153-159.
Barer, R. M., 1982- Hydrothermal chemistry of zeolite.
Boles, J. R., 1972- Composition,optical properties dimensions,and thermal stability of some henlandites group zeolites ,am hineral.
Break, D. W., 1974- zeolite molecular sieves.
Brigatti, M. F., Lugli, C. & Poppi, L., 2000- kinetics of heavy metal and recovery in sepiollite.1999.total 242,179-188.
Burnes, C. A., Class, P. T. & Harding,  I. H., 1999- colliod surface physicochem eng acp 155,63-68.
Faur-brasquet, C., Reddade, Z., Kadirevelu, R. & Le Cloirec, p., 2002- modeling the adsorption of metal ions (cu2+,ni2+,pb2+) onto ACCs .196(1-4),335,365.
Holler, H., 1970- utersuchumegen,ueber diebidug,von,analicymaws,naturalilen silikaten,contrib. .miner petrol.
Ministry of metals and mines,1993- Final repont on zeolite discovery plan and its practical studies in industrial.
Pollard, S. J. T., Fowler, G. D. & Sollar Perry, R., 1992- low cost .sci Total Envior 116,31.
Yavuz, O. & Altunkaynak, Y., 2008- Removal of copper, nickel and kobalt.