نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

زیای فسیلی مهره‌داران میوسن پسین مراغه با انواع پستانداران در گل سنگ‌های توالی آذرآواری حاصل از فعالیت سهند در دامنه جنوبی این کوه آتشفشانی گزارش شده است. در این مطالعه، فسیل Gazella capricornis که نمونة به نسبت کاملی از جمجمه و فک بالایی به همراه دندان‌ها است، بررسی می‌شود. از آنجا که از این گونه تاکنون در حد شاخ‌های منفرد یا مزدوج با قطعات شکسته از جمجمه به دست آمده، این نمونه می‌تواند به عنوان تکمیل‌کنندة مشخصات نمونه‌های تیپ، پیشنهاد شود. گونة یاد‌شده نه تنها در مراغه بلکه در ساموس و پیکرمی یونان، آکاشداغی ترکیه، بلغارستان دیگر نقاط در خاور اروپا و باختر آسیا نیز یافت شده که از این نظر می­توان گفت بین این مناطق از نظر فسیلی، جغرافیای دیرینه، سن نسبی رسوبات آذر‌آواری و دیرینه‌بوم‌شناسی در میوسن پسین- پلیوسن پیشین تشابه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

کوکبی­نژاد، ا. ح.، 1387- «مطالعه فیلوژنی اسب‌ها در شمال‌غرب ایران با نگاهی بر چینه­شناسی سازند مراغه»، پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،275صفحه.
پورابریشمی، ز.، 1384- «گزارش ومطالعه فسیل‌های مهره داران در منطقه فسیلی مراغه» ، طرح پژوهشی دانشگاه تبریز و سازمان حفاظت محیط­زیست ایران.260 صفحه.
کوکبی‌نژاد، ا. ح.، پورابریشمی، ز. و خسرو تهرانی، خ.، 1388- .مطالعه و بررسی جمجمه وفک بالایی هیپاریون پریمیژنیوم ازشمالغرب ایران. مجله علوم‌زمین.شماره72. تابستان 1388.ص135- 138.
کوکبی‌نژاد، ا. ح. و خاکی، و.، 1389- .مطالعه رسوبات استخوان‌دار مراغه، چهارمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران، دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز،  صفحه333.
 
 
References
Akgun, F., Kanju, T., Forsten, A. &Atalay, Z., 2000- Biostratigraphic data (Mammalia and   Palynology ) from the Upper Miocene In ces u Formation at Duzyayla (Hafic-Sivas, Central Anatolia) ,Turkish J. Earth Sci., 9:57-67.
Augustı´, J.,  Anto´n, M., 2002-  Mammoths, Sabertooths, and Hominids : 65 million years of mammalian Evolution in Europe. Colombia University press. New York.313PP.
Bernor, L. R., 1985- Systematic and Evolutionary relationships of the Hipparionine Horsees from Maragheh, Iran (Late Miocene, Turolian age). College of Medicine, Department of Anatomy, Laboratoary of Paleontology, Howard University, Washington D.C. 20059, 15(4): 173-269.
Bernor, L. R., Fahlbusch, V. & Mittmann, H., 1996- The evolution of western Eurasian Neogene mammal faunas.Colombia University press. New York.479PP.
Deng, T., 2006- Paleoecological comparison between late Miocene localities of Chaina and Greece based on Hipparion faunas. Geodiversitas. 28(3):499-516.
Gray, J. E.,1821- ON the natural arrangement of vertebrate mammals.London Medical Repository 15(1):296-310.
Kostopoulos. D., 2005- The Bovidae (Mammalia, Artiodactyla) from the late Miocene of Akkasdagi ,Turkey, Geodiversitas:27(4).747-791.
Kostopoulos. D., 2009- The Late Miocene Mammal Fauna of the Mytilinii Basin, Samos Island, Greece: New Collection (14. Bovidae), Beitr. Palaont., 31:345-389.
Nada, A. C., 2008- Comments on the Pinjor Mammalian Fauna of the Siwalik Group in relation to   the post-Siwalik faunas of Peninsular India and Indo-Gangetic Plain .Quaternary international(INQUA):192.6-13.
Owen, R., 1848- Description of teeth and portions of jaws of two extinct anthracotheroid quadrupeds (Hyopotamus vectianus and H.bovinus) discovered by the Marchioness of Hastings in the Eocene deposits on the N. W. coast of the Isle of Wight.Quarterly Journal of Geological Society of London,4:104-141.
Rogl, F., 1999- Mediterranan and Parathethys. Facts and Hypotheses of an Oligocene to Miocene paleogeography., Geologica Carpathica,50(4):339-349.
Scopoli, G. A., 1777- Introduction ad historiam naturalem sistens genera lapidium,plantarum et animalium hactenus detecta,caracteribus essentialibus donta ,in tribus divisa,subinde ad leges naturae.prague.506pp.
Sen, S., Seyitoglu, G., Karadenizli, L., Kazanci, N.,Varol, B. & Araz, H., 1998- Mammalian biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraghy in the the Cankiri- Corum  Basin,central Anatolia, Turkey., Eclogae geol. 91:307-320.
Simpson, G. G, 1945-The principles of classification and aclassification of mammals.Bulletin of the American Museum of Natural History, 85:1-350.
Vaughan, T. A., Ryan, J. & Czaplewski, N., 2000- Mammalogy 4th edition. Harcourt college publishers. 550p.
Wagner, A., 1848- Urweltliche Saugethier-Uberreste aus Griechenland.-Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 5:333-378, Munchen.