نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز،گروه زمین‎شناسی، شیراز، ایران

چکیده

 مطالعه روزن‌داران پلانکتون سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) منجر به یافتن زیست‌زون‌هایی از سانتونین پیشین تا کامپانین میانی شد. دراین بررسی چهــار زیست‌زون تعیین شــد که زیست‌زون 1 (Dicarinella asymetrica zone) و 2 (Rosita fornicata zone) به سانتونین پیشین و پسین و زیست‌زون 3 (Globotruncanita stuartiformis zone) و 4 (Globotruncana ventricosa zone) بهترتیب متعلق به کامپانین پیشین و میانی هستند. به دلیل کاهش ژرفای آب، زیست زون Globotruncanita calcarata متعلق به بخش‌های پسین کامپانین و زیست‌زون‌های پلاژیک متعلق به ماستریشتین در این منطقه مشاهده نمی‌شوند. سازند گورپی در این برش220 متر ستبرا دارد، از شیل و سنگ‌آهک رسی تشکیل شده، سازند زیرین آن سازند سروک است و بر روی آن در ابتدا ماسه‌سنگ و سپس سنگ‌آهک‌های رودیست‌دار سازند تاربور قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

Aghanabati, A., 2004- Geology of Iran. Geological Survey of Iran, 586 p.
Bolli, H. M.,1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera,Boletin informative association Venezolana de geologia,9:3-32.
Caron, M., 1985- Cretaceous planktic Foraminifera. In: Bolli H.M., Saunders J.B., Prech-Nielsen. K. (eds.). Plankton stratigraphy. Cambridge university press, Cambridge. PP 17-86.
Darvishzadeh, A., 2009- Geology of Iran. Amirkabir publication company, 434 p.
Esmaeilbeig, M. R. & Khosrowtehrani, Kh., 2009- Microbiostratigraphy of Gurpi Formation in Mook area (Sout of Shiraz), Journal of Applied Geology, 5(2): 101-110.
Jalali, M. R., 1971- Stratigraphy of Zagros basin, National Iranian Oil Company, Exploration and Production Division. Report nos. 1249 and 1072, unpublished.
James, G. A. & Wynd, J. C., 1965- Stratigraphy nomerclature of Iranian oil consortium Area, American association petroleum geologist bulletin, 49(12): 2182-2245.
Kalanatari, A., 1976- Microbiostratigraphy of the Sarvestan areas, southwestern Iran. National Iranian oil company, Geological laboratories, publication No. 5. 128 p.
Kalantari, A., 1986- Microfacies of carbonate rock of Iran, National Iranian oil company, Geological laboratories, publication No. 11. 520 p.
Kalantari, A., 1992- Lithostratigraphy and Microfacies of Zagros orogenic area, S.W. Iran. National Iranian oil company, exploration and production, Geologicalaboratories, publication No. 12. 421 p.
Longoria, J. F. & Vonfeldt, E., 1991- Taxonomy, phylogenetics and biochronology of single keeld globotruncanids (Genus Globotruncanita Reiss). Micropaleontology, 37(3): 1-16.
Machaniec, E. & Zapalowicz Bilan B., 2005 - Foraminiferal biostratigraphy and palaeobathimetry of Senonian marls (Upper Cretaceous) in the vicinity of Krako'w (Januszowice-Korzkiew area, Borarka Quarry), studia geologica polonica, 124:285-295.
Motiei, H., 1993- Stratigraphy of Zagros in trieatise of geology of Iran, geological Survey of Iran, 536 p.
Pessagno, E. A., 1967- Upper Cretaceous planktonic foraminifera from the western Gulf Coastal Plain,Paleontographica Americana, 5:245-445.
Postuma, J. A., 1971- Manual of planktonic foraminifera, Elsevier publication, London-Newyork, 420 p.
Premolisilva, I. & Sliter, W. V., 1994- Cretaceous planktonic foraminferal biostratigraphy and evolutionary trends, palaeontographia Italica, 82: 1-89.
Robaszynski, F., Caron, M. & Gonzalez Donoso, J. M., 1984- Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids. Revue de micropaleontology, 26 (3-4): 145-305.
Sigal, J., 1977- Essia du zonation du Cratce Mediterraneenne a laide des foraminifers planctniquess, Geologie Mediterraneenne,11:99-108.
Sliter, W. V., 1989- Biostratigraphic zonation for cretaceous planktonic foraminfers examined in thin section. Journal of Foraminferal research, 19(1): 1-19.
Vaziri Moghaddam, H., 2002- Biostratigraphic study of Ilam and Gurpi Formations based on planktonic Foraminifera in SE of Shiraz, Iran. Journal of sciences, Islamic republic of Iran, 13(4): 339-356.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1, S.W. Iran National Iranian oil company, Exploration and Production Division, report No. 226 Unpublished.