نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تاقدیس کوه سفید توتک با راستای شمال باختری- جنوب خاوری در زون سنندج- سیرجان جنوبی واقع شده و در بردارنده یک توالی از سنگ‌های پالئوزوییک است که در حد رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت زیرین دگرگون شده‎اند. در مرکز این تاقدیس، سنگ‎های گرانیتوییدی جای گرفته‎اند که بر اساس رخساره و فابریک به دو گروه سنگ‎های ارتوگنایس چشمی و سنگ‎های متاگرانیتوییدی تقسیم می‎شوند. در مطالعات گذشته، این دو گروه از سنگ‎های گرانیتوییدی، وابسته به یک فاز از ماگماتیسم در مزوزوییک در نظر گرفته شده‎اند که متحمل مقادیر متفاوتی از دگرشکلی شده‎اند. در این مطالعه، به تعیین سن این دو گروه از سنگ‎های گرانیتوییدی بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب در کانی‎های زیرکن پرداخته شده است. بر این اساس سنگ‎های ارتوگنایسی دارای سن 24 ± 514 میلیون سال و متعلق به کامبرین هستند، در صورتی‎که سنگ‎های متاگرانیتوییدی با سن 9 ± 173 میلیون سال متعلق به ژوراسیک میانی هستند. بر اساس شواهد زمین‎شناسی و ساختاری، ماگماتیسم کامبرین وابسته به زمین‎ساخت کششی در پرکامبرین بالایی- پالئوزوییک زیرین و ماگماتیسم ژوراسیک میانی در ارتباط با زمین‎ساخت همگرای مایل راستب‌ر در مزوزوییک است.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
احمدی، ا. ر.، 1383- پتروگرافی، پتروژنز و ژئوشیمی سنگهای دگرگونی کمپلکس توتک، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
افتخارنژاد، ج.، 1359- تفکیک بخشهای مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضههای رسوبی، نشریه انجمن نفت، شماره 82، ص 28-19.
اویسی، ب.، 1382- نقشه زمین‌شناسی چهارگوش سوریان مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
باباخانی، ع. ر. و علوی تهرانی، ن.،1371-  نقشه زمین‌شناسی چهارگوش سبزواران مقیاس 250000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
سبزهئی، م.، 1373-  نقشه زمینشناسی چهارگوش حاجی آباد مقیاس 250000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
سبزهئی، م.، 1375-  درآمدی بر ویژگیهای عمومی زمین‌شناسی مجموعه دگرگونی زون سنندج- سیرجان جنوبی، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران.
سهیلی، م.، جعفریان، م. ب. و عبدالهی، م. ر.، 1371- نقشه زمین‌شناسی چهارگوش الیگودرز مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نوری خانکهدانی، ک.، 1384-  بررسی ارتباط ژنتیکی و ساختمانی گنیس بن دونو با کمپلکس دگرگونی توتک شرق بوانات، رساله دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
هوشمندزاده، ع. و سهیلی، م.، 1369-  شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش اقلید مقیاس 250000/1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. & Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences 94, 401-419.
Ahmadi Khalaji, A., Esmaeily, D., Valizadeh, M. V. & Rahimpour-Bonab, H., 2007- Petrology and  geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran. Journal of Asian Earth Sciences 29, 859-877.
Alric, G. & Virlogeux, D., 1977- Petrographie et geochimie des roches metamorphiques et magmatiques de la region de Dehbid, Bavanat, chaine de Sanandaj-Sirjan, Iran. These 3 eme cycle, Universite Scientifique et Medicale De Grenoble, France 316 P.
Berberian, F., Berberian, M., 1981- Tectono-plutonic episodes in Iran. In: Delany, F.M. (Ed.), Zagros–Hindu Kush–Himalaya Geodynamic Evolution. Geodynamics Series. American Geophysical Union, Washington, D.C., pp. 5–32.
Berberian, M. & King, G. C. P., 1981- Towards a paleogeogaraphy and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Science 18 (2), 210–265.
Berberian, M., 1977- Three phases of metamorphism in Haji-Abad quadrangle (southern extremity of the Sanandaj-Sirjan structural Zone): a palaeotectonic discussion. In: Berberian, M. (Ed.). Geological Survey of Iran, Report 40, Tehran, Iran, pp. 239–263.
Hanchar, J. M. & Miller, C. F., 1993- Zircon zonation patterns as revealed cathodoluminescence and backscattered electron images: implications for interpretation of complex crustal histories. Chem. Geol. 110, 1-13.
Hooper, R. J., Baron,  I., Hatcher , R. D.Jr.& Agah, S., 1994- The development of the southern Tethyan margin in Iran after the break up of Gondwana: implications of the Zagros hydrocarbon province. Geosciences 4, 72–85.
Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. & Jolivet, L., 2008- Arc-magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains, Iran: A new report of adakites and geodynamic consequences. Lithos 106. 380-398. 
Passchier, C. W. & Trouw, R. A., 1996- Microtectonics. Springer, Berlin. Powell, C.McA., 1979. A morphological classification of rock cleavage. Tectonophysics 58, 21–34.
Rashid Nejad-Omran, N., Hachem Emami, M., Sabzehei, M., Rastad, E., Bellon, H. & Pique, A., 2002- Lithostratigraphie et histoire paleozoique a paleocene des complexes metamorphiques de la region de Muteh, zone de Sanandaj-Sirjan (Iran meridonal). 334 C.R. Geoscience, 1185–1191.
Sabzehei, M., 1974- Les melanges ophiolotiques de la region d’Esfandagheh (Iran meridional ), etude petrographique et structrale, these Doct. Etat, Univ, Grenoble, 306 p.
Sheikholeslami, M. R., Bellon, H., Hachem Emami, M. & Sabzehei, M., Pique, A., 2003- Nouvelles données structurales et datations 40K–40Ar sur les roches métamorphiques de la région de Neyriz (zone de Sanandaj–Sirjan, Iran méridional). Leur intérêt dans le cadre du domaine néo-téthysien du Moyen-Orient, C.R. Geoscience 335, 981– 991.
Sheikholeslami, M. R., Pique, A., Mobayen, M., Sabzehei, M., Bellon, H. & Hashem Emami, M., 2008- Tectono-metamorphic evolution of the Neyriz metamorphic complex, Quri-Kor-e-Sefid area (Sanandaj-Sirjan Zone, SW Iran), Journal of Asian Earth Sciences 31, P: 504–521.
Tiepolo, M., 2003- In situ Pb geochronology of Zircon with laser ablation- inductively coupled plasma- sector field mass spectrometry, Chemical geology 199. 159-177.