نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, ایران

2 پژوهشکده علوم زمین, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ شمال، تهران، ایران

چکیده

بیرون‌زدگی بخش شمالی راندگی شمال اشتهارد، برای شناخت فرگشت ساختاری و تحولات زمین‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفت. این منطقه دارای چین‌خوردگی در مقیاس‌های مختلف از ناحیه‌ای تا رخنمون است که در رده چین‌خوردگی مرتبط با گسلش قرار می‌گیرند. بررسی و تحلیل درزه‌های محدودة مورد مطالعه در نهشته‌های سازند سرخ بالایی نشان‌دهندة دو دسته درزه‌ عمدة کششی j1) وj2 ) است. این درزه‌ها در واحدهای ‌‌ماسه‎سنگی نهشته‌های بیان شده به چشم می‌خورند و بیشتر دارای پرشدگی ژیپس هستند. به نظر می‌رسد دسته درزة
j2 از نظر سن نسبی جوان‌تر از j1 باشد. می‌توان این دسته درزه‌ها را مرتبط با چین‌خوردگی در نظر گرفت. جهت میدان تنش محلی که از مطالعة درزه‌ها به دست آمده است مقداری برابر با 75/=337 1σ، 13/=189 2σ و 03/=077 3σ را نشان می‌دهد که با جهت تنش دیرینه‌ به‌دست آمده در جنوب البرز مرکزی، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

بربریان، م.، قرشی، م.، ارژنگ روش، ب. و مهاجراشجعی، ا.، 1371- پژوهش و بررسی نوزمین‌ساخت، لرزه‌زمین‌ساخت و خطر زمین‎لرزه- گسلش در گستره‌ قزوین بزرگ و پیرامون، گزارش شماره 61 : سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 197 ص. ‌حسین‌مردی، ز.، 1388- بررسی زمین‌شناسی ساختمانی و نوزمین‌ساخت چین‌خوردگی مرتبط باگسله‌ شمال اشتهارد، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، پژوهشکده‌ علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. سایت سازمان نقشه‌برداری کشور به نشانی www.ncc.org.ir صائب‎‏فر، و.، 1370- تحلیل ساختاری ناحیه جنوب غرب کرج با تأکید بر نقش احتمالی گسل شمال تهران در دگرریختی ناحیه، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. عباسی، م. و شبانیان بروجنی، ا.، 1384- تعیین وضعیت تنش به روش برگشتی از صفحه‌های گسلی لبه جنوبی البرز مرکزی، فصلنامه علوم زمین، ج. 14، ش. 55، ص. 2-17. عمیدی، س .، 1363- نقشه زمین‌شناسی 1:250000 ساوه، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور. مهدی‎زاده، س.، 1374- نقشه زمین‌شناسی 1:100000 کرج، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور. یوسفی، م.، 1379- نقشه زمین‌شناسی 1:100000 اشتهارد، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور. References Akasheh, B. & Berckhemer, H., 1984- Focal mechanisms of earthquakes in Iran with special emphasis on small shocks in Tehran region. Neues Jahrb. Paleontol. Abh. 168, p.244– 255. Alavi, M., 1996- Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran: J. Geodyn. v.21, p.1- 33. Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Sharabi, M. & Qoraishi, M., 2003- Accomodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran: J. Struct. Geol. v.25, p.659– 672. Ashtari, M., Hatzfeld, D. & Kamalianb, N., 2005- Microseismicity in the region of Tehran: Tectonophysics, v.395, p.193-208. Ballato, P., Nowaczyk, N. R., Landgraf, A., Strecker, M. R., Friedrich, A. & Tabatabaei, S. H., 2008- Tetonic control on sedimentary facies pattern and sediment accumulation rates in the Miocene foreland basin of the southern Alborz mountains, N Iran. Berberian, M., 1976- An explanatory note on the first seismotectonic map of Iran; A seismo-tectonic review of the Contry. In Contribution to the seismotectonics of Iran (Part II). Geological Survey of Iran, 518 p. Berberian, M., Qorashi, M., Arzhang-ravesh, B., & Mohajer-Ashjai, A., 1985- Recent tectonics, seismotectonics and earthquake fault hazard investigations in the greater Tehran region: contribution to the seismotectonics of Iran: Part V, Geological Survey of Iran, report 56, 316 p.. Dellenbach, J., 1964- Contribution a l’etude geologique de la region situee a l’est de Teheran (Iran): Fac. Sci, Univ. Strassbourg (France), 117P. Masson, F., Ch´ery, J., Hatzfeld, D., Martinod, J., Vernant, P., Tavakoli, F. & Ghafory-Ashtiani, M., 2005- Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data, Geophys. J. Int., v.160, p.217–226. Stöcklin, J., 1968- Strutural history and tectonics of Iran:American Association of petroleum geologists bulletin, v.52, no.7, p.1229-1258. Tchalenko, J. S., 1975- Seismotectonics frame work of the North Tehran fault: Tectonophysics 29, p. 411-420. Tchalenko, J. S., Berberian, M., Iranmanesh, H., Bailly, M. & Arsovsky, M., 1974- Tectonic framework of the Tehran region: Geological survey of Iran, report 23, p.7-46. Twiss, R. J. & Moores, E. M., 1992- Structural geology: W.H.Freeman and company, New York, 532p. Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Che´ry, J . Bayer, R. Djamour, Y., Massona, F., Nankalib, H. , Ritz, J. F., Sedighi, M. & Tavakoli, F., 2004b- Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using : Earth and Planetary Science Letters, v.223, p.177– 185.