نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران، ایران

4 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران، ایران

چکیده

گسل شمال تهران با درازایی نزدیک به  110 کیلومتر در شمال تهران از  بخش جنوبی البرز مرکزی، با راستای خاوری- باختری (N25˚E) و شیب (30˚NE) در ادامه باختری گسل  مشاء قرار دارد. شاخه چیتگر مانند گسل­های میلاد و وردآورد در قالب سامانه گسلی افزایشی (Propagation Fault) به سوی جنوب پیشرونده است. مطالعات پیشین ریخت‌­زمین­ساختی در راستای گسل شمال تهران، نشان‌دهنده برش رسوبات کواترنری و سازوکار فشاری با مؤلفه چپ‌گرد است. تعیین پارامترهای لرزه­ای و رفتار لرزه­ای حاصل از جنبش این سامانه گسل، نیازمند انجام پژوهش­های پارینه لرزه­شناسی است. در این نوشتار با بهره­گیری از روش تطابق چینه­ای، برآورد آهنگ رسوبگذاری  mm/yr16/0 ، لوگ­برداری با نسبت   و روش عکس‌برداری اورتو، 3 تا 6  رخداد لرزه­ای کهن با بزرگای4/7-4/6 با دوره بازگشتی معادل 3650 سال  برروی پهنه گسل شمال تهران (ترانشه چیتگر) مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 606 ص.
بربریان، م.، قرشی، م.، ارژنگ روش،ب.، مهاجر اشجعی، ا.، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو‌زمین‌ساخت، لرزه زمین­ساخت و خطر زمین­لرزه گسلش در گستره تهران و پیرامون (پژوهش و بررسی لرزه‌زمین‌ساخت ایران زمین)، سازمان زمین‌شناسی کشور.
کاوه، آ.، 1388- بررسی­های پارینه لرزه­شناسی بر روی پهنه گسله شمال تهران (پاره گسله چیتگر)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 
References
Abbassi, M.-A. Farbod,Y., 2009- ''Faulting and folding in quaternary deposite of Tehrant's piedmont (Iran).'' Asian journal earth science 34,522-531.
Alavi, M., 1996- ''Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran.'' J.Geodynamic. V.21,1-33.
Allen, M., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M. & Ghorashi, M., 2003- ''Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran.'' Journal of Structural Geology. V.25,659-672.
Axen, G.-J., Lam, P.-J., Grove, M., Stockli, D.-F. and Hassanzadeh, J., 2001- "Exhumation of the west-central Alborz Mountains, Iran, Caspian subcidence, and collision- related tectonics." Geology, V.29, No.6.
Berberian, M. and Yeats, R.-S., 1999- "Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau." Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 120-139.
Berberian, M. and Yeats, R.-S., 2001- "Contribution of archeological data to studies of earthquake history in the Iranian Plateau." J. Struct. Geol., 23, 563-584.
Berberian, M., Ghorashi, M., Argangravesh, B., Mohajer Ashjaie, A., 1985- Seismotectonic   and Earthquake fault hazard investigations in the Tehran region (In Persian). Tehran, GSI.
Djamour, Y., 2004- ''Contribution de la Geodesie (GPS et nivellment) a l etude de la deformation tectonique et de l a lea seismique sur la region de Teheran (montagne de l Alborz, Iran).'' Science de la Terre et de l Eau. Montpellier, Luniversite Motpellier II: 180.
Dresch, J.,1961- ''Le Piemontde teheran, In observations de geographie physique en Iran septentrional.'' Centre Docum. Cart. Geogr., Mem. et Docum: 85-101.
Fattahi, M., 2009- ''Dating past earthquake and related sediments by thermoluminescence methods.'' A review, Quaternary International Journal (199): 104-146.
Knill, J. L., Jones, K. S., 1968- "Ground water condition in Greater Tehran." Quart . J. Eng. Geol.1: 181-194.
McCalpin, J. P., 2009- Paleoseismology, New York, Academic Press.
Nazari, H., 2006- ''Analyse de la tectonique recente et active dans I'Alborz  Central et la region de Tehran: Approche morphotectonique et paleoseismologique.'' Science de la terre et de I' eat. Montpellier.
Nazari, H. & Ritz, J.-F., 2008- "Neotectonic in Central Alborz." Geosciences, Special Issue, Vol.17. No.1: 74-93. GSI, Tehran, Iran.
Nazari, H., Ritz, J.-F. & Oghbaee, S., 2006- "New insight to paleogeography  and Structural evolution of the Alborz in Tethyside." Geosciences 60,GSI.
Nazari, H., Ritz, J.-F., Talebian, M., Moosavi, A., 2005- ''Seismotectonic map of  the Central Alborz.'' Scale 1:250000, Tehran, GSI.
Nazari, H., Ritz, J.-F., Shafei, A., Ghassemi, A., Michelot, J.-L., Massault, M., Ghorashi, M., 2009b – ''Morphological and Paleoseismological analysis along the Taleghan fault (Central Alborz).'' Geophys. J. Int., 178, 1028-1041,
Riben, E. H., 1955- The geology of the Tehran plain, Am.J.Sci.
Ritz, J. F., Djamour, Y., Vernant, P., Hatam, Y., Bayer, R., Hinderer, J., Luck, B., Le Moigne, N., Sedighi, M. & Boy, J.P., 2008- ''The present- day deformation in Alborz (Iran) depicted by GPS and gravity observations.'' Paris; SGF conference.
Ritz, J.-F., Nazari, H. , Balescu, S., Lamothe, M. , Salamati, R., Ghassemi, A., Shafei, A., Ghorashi, M. , Saidi, A. , 2012- "Paleoearthquakes of the past 30000 years along the North Tehran Fault, Iran. " Journal of Geophysical Research, Vol 117, doi: 10.1029/2012JB009147, pp. 1-15.
Shahidi, A.-R., 2008- "Tectonic evolution in North of Iran (Alborz and kopet-Dagh) since Mesozoic." Pierre and Marie Curie (Paris6). Paris, France.
Solaymani, S., 2009- ''Evaluation de l'alea seismique pour les villes de Teheran, Tabriz et Zandjan dans le NW de l'Iran Approche morphotectonique et paleoseismologique.'' Science de la terre et de l'eau. Montpellier, Montpellier II: 150.
Stocklin, J., 1974- ''Northern Iran: Alborz Mountain, Mesozoic-Cenozoic Orogenic Belt, data for Orogenic Studies.'' Geol.Soc.London.
Tatar, M., 2001- ''Etude Seismotectonique de deux Zones de collision continental: Le Zagrose Central et I'Alborz (Iran).'' Thesis Phd, Joseph Fourier. Geol. Surv. Iran.
Tchalenko, J. S., Berberian, M., Iranmanesh, H., Bailly, M. & Arsovsky, M., 1974- ''Tectonic framework of the Tehran region in: Materials for the study of seismotectonics of Iran.'' North central Iran, pp.7-46, GSI, Tehran.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J. F., Sedighi, M. and Tavakoli, F., 2004b-''Deciphering oblique shortening of central alborz in Iran using geodetic data.'' Earth & Planetary Science Letters, 233,177-185.
Wells, D. L., Coppersmith, K. J., 1994- "Emprical realationships among magnitude, rupture length, rupture area, and surface displacement." Bull, Seismo. Soc.Am, (84) : 974-1002.