نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش زمین‌شناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران؛ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

زمین‌لرزه‌ای در سی‌ام تیر ماه 1389 با بزرگای 5.8 (مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) جنوب زاگرس میانی را در گسترة گسل پیشانی کوهستان (MFF) لرزاند. این زمین‌لرزه و پس‌لرزه‌های آن یک نفر کشته داشته و صدها کیلومتر مربع پیرامون رومرکز زمین‌لرزه در گسترة یاد شده را لرزاند. این گستره در پیشینه خود چندین زمین‌لرزه بزرگ دارد که رویداد آنها را می‌توان به گسل پیشانی کوهستان وابسته دانست. با هم آمیخت و پردازش نگاره پرتوهای پیکری (برداشت شده با شبکه‌های لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی‌زلزله و شبکه محلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور که در استان فارس راه اندازی شده بود)، ویژگی‌های چشمه‌ای این زمین‌لرزه بهینه شده است. ساز وکار زمین‌لرزه با به کارگیری قطبش‌های نخستین پرتو فشاری رسیده به ایستگاه‌ها، صفحه‌ای با شیب 45 درجه رو به شمال، با راستای E˚N110 همخوان با گسل MFF به دست آمده که از پایداری کمی برخوردار بود و بزرگای آن در مقیاس ML، 5.4 و ژرفای 10 کیلومتری برای آن پیشنهاد شده است. زمین‌لرزه کودیان مانند دیگر زمین‌لرزه‌های وابسته به گسل MFF در زاگرس وابسته به نمو تاقدیس‌ها در همسایگی آن بوده که همراه با فرایند گسلش در هسته و پیرامون آنهاست. گواه این نمو، فرایش و شیب‌دار شدن آبرفت‌های جوان پیرامون آنهاست. بر پایه نقشه هم‌شدت فراهم آمده از بررسی‌های میدانی، خم‌های هم شدت این زمین‌لرزه در راستای MFF کشیدگی داشته و بیشینه شدت آن در مقیاس‌های MM، JMA، و VII برآورد شد. به‌رغم جا به جایی‌های ردیابی شده در بررسی تصاویر رادار، در بررسی‌های میدانی گسلش سطحی مشاهده نشده است.
 

کلیدواژه‌ها

  جمور، ی.، موسوی، ز.، نانکلی، ح.، صدیقی، م. و توکلی، ف.، 1386-  برآورد اولیه میدان سرعت و استرین GPS از شبکه دائمی ایرانIPGN)  برای اهداف ژئودینامیک، اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله، 15 اسفند 1386 مرکز بررسی‌ها پیش نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
نعمتی، م.، 1389-  گزارش نخستین شبکه لرزه‌نگاری محلی روی تاقدیس هالیخان و جنوب گسل کره بس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. & Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation, Int. J. Earth Sci., 94, 401–419.
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution, Am.J.Sci., 304, 1–20.
Ashtari, M., Hatzfeld, D. and Kamalian, N., 2005- Microseismicity in the region of Tehran, Tectonophysics, 395, 193–208.
Bachmanov, D.M., Trifonov, V.G., Hessami, K.T., Kozhurin, A.I., Ivanova, T.P., Rogozhin, E.A., Hademi, M.C. & Jamali, F.H., 2004 - Active faults in the Zagros and central Iran, Tectonophysics, 380, 221–241.
Berberian M., 1995- Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonic, Tectonophysics 241 193-224.
Falcon, N., 1969- Problems of the relationship between surface structure and deep displacements illustrated by the Zagros Range, in Time and Place in Orogeny, Geological Society (London) Special Publication, 3, 9 – 22.
Hatzfeld, D., Authemayou, C., van der Beek, P., Bellier, O. Lavé, J., Oveisi, B., Tatar, M., Tavakoli, F., Walpersdorf , A. and Yamini-Fard, F., 2010 - The kinematics of the Zagros Mountains (Iran), Geological Society, London, Special Publications; v. 330; p. 19-42.
Havskov, J., Ottemöller, L., 2005- SEISAN: the earthquake analysis software, version 8.1.
Jackson J. and McKenzie D., 1988- The relationship between plate motions and seismic moment tensors and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 83, 45–73.
Masson, F., Che´ry, J., Htzfeld, D., Martinoid, J., Vernant, P., Tavakoli,F. and Ghafory Ashtiani, M., 2005- Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data. GJI, 160, 217–226.
Mcquarrie, N.,. 2004- Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology, 26, 519–535.
Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., 2011-  Microseismicity and seismotectonics of the Firouzkuh and Astaneh faults (east Alborz, Iran), Tectonophysics, 506 (2011) 11-21, doi: 1016/j.tecto.2011.04.007.
Ni, J. and Barazangi, M., 1986- Seismotectonics of Zagros continental collision zone and a comparison with the Himalayas. J. Geophys. Res., 91(B8): 8205-8218.
Oveisi, B., Lave´, J. and Van De Beek, P. , 2007- Rates and processes of active folding evidenced by Pleistocene terraces at the central Zagros front (Iran).In: Thrust Belt and Foreland Basin. Frontiers in Earth Sciences. Springer-Verlag, New York, 265–285.
Oveisi, B., Lave´, J., Van Der Beek, P., Carcaillet, J., Benedetti, L., Braucher, R. and Aubourg, C., 2009- Thick- and thin-skinned deformation rates in the Zagros Simple Folded Zone (Iran) indicated by displacement of geomorphic surfaces. Geophysical Journal International, 176, 627–654.
Sepehr, M., Cosgrove, J. and Moieni, M., 2006- The impact of cover rock rheology on the style of folding in the Zagros fold-thrust belt. Tectonophysics 427 (2006) 265–281.
Talbot, 1998- Extrusionof Hormoz salt in Iran, Geol. Soc. Spec. Publ. London, 143, 315-334.
Talebian, M. and Jackson, J., 2004- A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran. Geophysical Journal International, 156, 506–526.
Tatar, M., Jackson, J., Hatzfeld, D. and Bergman, E., 2007- The 2004 May 28 Baladeh earthquake (Mw 6.2) in the Alborz, Iran: over thrusting the South Caspian Basin margin, partitioning of oblique convergence and the seismic hazard of Tehran, Geophys J. Int., 170, 249–261.
Tatar, M., Hatzfeld, D. and Ghafoury-Ashtiani, M. 2004- Tectonics of the Central Zagros (Iran) deduced from microearthquake seismicity. Geophysical Journal International, 156, 255–266.
Walpersdorf, A., Hatzfeld, D. , Nankali, H., Tavakoli, F., Nilforoushan, F., Tatar, M., Vernant, P. , Chéry, J. and  Masson, F., 2006- Difference in the GPS deformation pattern of North and Central Zagros (Iran), Geophys. J. Int., 167, 1077–1088, doi:10.1111/j.1365- 246X.2006.03147.
Wessel, P. and Smith, W. H. F., 1998- New, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS, Trans. Am. geophys. Un., 79(47), 579.
Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D., Tatar, M. and Mokhtari, M., 2006- Microearthquake seismicity at the intersection between the Kazerun Fault and the Main Recent Fault (Zagrs, Iran), Geophys. J. Int., doi:10.1111/j.1365- 246X.2006.02891.x.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Chéry, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J.-F., Sedighi, M. and Tavakoli, F., 2004- Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data, Earth and Planetary Science Letter, 223, 177–185.