نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بر پایه پردازش داده‌های 51 نمونه رسوب آبراهه­ای، 115 نمونه ‌سنگی و 22 نمونه کانی‌سنگین، به‌همراه شواهد صحرایی مربوط به کانی‌سازی و دگرسانی، الگوی کانه‌زایی مس- طلا در منطقه اکتشافی رحیمی مورد تحلیل قرار گرفت. دوازده نقشه هاله­های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه برای عناصر Au-Ag-As-Ba-Cu-Co-Hg-Mo-Pb-Sb-W-Zn همراه با نقشه‌های مربوط به کانی‌های اکسیدهای آهن در نمونه‌های کانی سنگین با شواهد صحرایی جدید از زمین‌شناسی و کانه‌زایی منطقه، تحلیل شد و در نتیجه، دو منطقه کانه‌زایی جدا از هم با الگوهای کانی‌سازی IOCG و مس پورفیری برای مطالعات نیمه‌تفصیلی معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
الماسی، ع.، 1385- بررسی قابلیت کانی‌سازی منطقه طاهرآباد شهرستان فردوس با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
پورخسرو، م.، 1385- پترولوژی، آلتراسیون، کانی‌سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه کجه شمال‌غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
خراسانی، م.، 1379- پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم.
خسروی، م.، 1386- پترولوژی، آلتراسیون، کانی‌سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه رحیمی شمال‌غرب فردوس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عزمی، ح.، 1384- اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 1:100000 طاهرآباد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کریم‌پور، م.ح. و سعادت، س.، 1385- مطالعه و بررسی پتانسیل‌های معدنی و تعیین اولویت‌های اکتشافی با استفاده از داده­های ماهواره­ای، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در محدوده ورقه طاهرآباد، مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران.
کریم­پور، م.ح.، عاشوری، ع. ر. و سعادت، س.، 1387- نقشه زمین­شناسی 1:100000 طاهرآباد، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کریم­پور، م.ح.، ملک­زاده شفارودی، ا.، مظاهری، س.ا. و حیدریان، م.ر.، 1386- ماگماتیزم و انواع کانی­سازی مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص. 604-598.
مهندسین زرناب اکتشاف، 1383- انجام خدمات مشاوره عملیات اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی فردوس، سازمان صنایع و معادن استان خراسان.
مهندسین مشاور کان ایران، 1381- اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی چاه­پالون فردوس، سازمان صنایع و معادن استان خراسان، 123 ص.
مهندسین مشاور کان ایران، 1384- اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی چاه­پالون فردوس- شرح حفریات، سازمان صنایع و معادن استان خراسان.
ناجی، س.م.، 1382- بررسی پتانسیل‌های معدنی منطقه چاه پولون واقع در غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم.
 
 
 
 
 
References
Cox, D.P. & Singer, D.A., 2007- Descriptive and grade-tonnage models and database for iron oxide Cu-Au deposits, U.S. Geological Survey. Open-File Report 2007-1155.
Sillitoe, R.H., 2000- Gold-rich porphyry deposits; descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery. Reviews in Economic Geology, 13: 315-345.
Tarkian, M., Lotfi, M. & Baumann, A., 1983- Tectonic, magmatism and the formation of mineral deposits in the Central Lut (east Iran), Final report: Geodynamic Project (Geotraverse) in Iran, Geol. Surv. Iran, Rep. No. 51, p. 357-384