نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

3 استاد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران. ایران.

چکیده

توده نفوذی نفلین‌سیینیت کلیبر در جنوب و باختر شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این توده نفوذی منطقه‌بندی شده، حاصل تزریق دو فاز مجزای تحت اشباع و اشباع از سیلیس در زمان الیگوسن- میوسن است. سنگ‌های تحت اشباع شامل آلکالی‌پیروکسنیت، ملاآلکالی‌گابرو- نفلین‌گابرودیوریت، نفلین‌سیینیت و دایک‌های نفلین‌سودالیت‌سیینیت است. سنگ‌های اشباع از سیلیس شامل استوک کوارتزمونزونیتی نفوذ کرده به مرکز توده نفلین‌سیینیتی و دایک‌های کوارتزسیینیت و میکروسیینیتی مرتبط با آن است. فاز تحت اشباع ماهیت آلکالن پتاسیک دارد و نفلین‌سیینیت‌ها از نوع مالیگنیت‌های میاسکیتی هستند. در مقابل، سنگ‌های اشباع به سری ماگمایی کلسیمی- قلیایی(کالک آلکالن)  با پتاسیم بالا تا شوشونیتی تعلق دارند. بررسی‌های صحرایی، سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی نشان داده که انواع سنگ‌های تحت اشباع هم‌ماگما هستند و فرایندهای تفریق بلورین، تجمع بلورین و شناوری کانی‌های کم‌چگال در تحول ماگماهای آنها نقش اساسی داشته‌اند. غنی‌شدگی شدید عناصر کمیاب به‌ویژه LREE و LILEها در برابر تهی‌شدگی متغیر HREE و HFSEها نشان‌دهنده منشأ گرفتن ماگمای بازانیتی مادر از گوشته سنگ‌کره‌ای متاسوماتیسم شده توسط فرورانش دیرین است. ماگمای اشباع از سیلیس کلیبر احتمالا" بر اثر ذوب بخشی پوسته زیرین به‌وجود آمده و شباهت‌های ژئوشیمیایی آن با انواع تحت اشباع، به علت آمیختگی و آلایش ماگمایی بوده است. تزریق پی‌در‌پی ماگماهای قلیایی و کلسیمی- قلیایی پس از ائوسن در آذربایجان می‌تواند در یک محیط پس از برخورد روی داده باشد.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی،ع.،١٣٨٣-زمین‌شناسیایران، سازمانزمین‌شناسیواکتشافاتمعدنیکشور،٦٠٦صفحه.
باباخانی، ع. و امینی‌آذر، ر.، 1373- گزارش عملیات اکتشافی بر روی توده نفلین‌سیینیت کلیبر به عنوان ماده اولیه تولید آلومینا، شیشه، سرامیک وسنگ‌های تزیینی و نما،   سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت توسعه علوم‌زمین، 75 صفحه.
باباخانی،ع.، ١٣٦٠-پتروگرافیوژئوشیمینفلین‌سیینیت‌هایشمالآذربایجان، پایان‌نامهکارشناسیارشد،دانشگاهتهران،١٣٥صفحه.
باباخانی، ع.، لسکوییه، ح. و ریو، ر.، 1369- شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش اهر به مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
تاج‌بخش، غ.، امامی، م. ه.، معین‌وزیری، ح. و رشیدنژاد عمران، ن.، 1387- پتروگرافی، ژئوشیمی و مکانیسم جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر، فصلنامه علوم زمین، 73،  صفحه 132-123.
تاج‌بخش، غ.، 1389- پترولوژی و ژئوشیمی توده نفلین‌سیینیتی کلیبر و توده گابرو- پیروکسنیتی منطقه هشتسر- آذربایجان شرقی، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس،         277 صفحه.
حاجی‌علی‌اوغلی، ر.، 1380-  بررسی دگرگونی مجاورتی سنگ‌های رسی آهکی در هاله دگرگونی نفلین‌سیینیت کلیبر (شمال غرب ایران) و کاربرد نتایج در تفسیر تکامل پوسته منطقه مورد مطالعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 145 صفحه.
عبادی، ل.، 1386- پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های آذرین فلدسپاتوییددار غرب بزقوش (عباس‌آباد- باشکند) جنوب غرب سراب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز،   108 صفحه.
قاسمی‌برقی، ا.، 1384- پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیک‌های ائوسن شمال باختری مشکین شهر، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی، 336 صفحه.
مؤید،م.،1380-بررسی‌هایپترولوژیکینوارولکانوپلوتونیکترشیرالبرزغربی - آذربایجانبانگرشیویژهبر منطقههشتجین.رسالهدکتریزمین‌شناسیگرایشپترولوژی،دانشگاهشهیدبهشتی، 328 صفحه.
معین‌وزیری،ح.،١٣٨2- چندنقطهعطفدرتاریخچهتکتونوماگماییایران،فصلنامهعلوم‌زمین،شماره٤٩و٥٠،صفحه 40-32.
معین‌وزیری،ح. واحمدی،ع.، 1371- پتروگرافیوپترولوژیسنگ‌هایآذرین، انتشاراتدانشگاهتربیتمعلم،٥47صفحه.
نام‌پاک، س.، پورمعافی، م.، قربانی، م. ومؤید، م.، 1387- تعیین ژنز ولکانیک‌های ائوسن شمال کلیبر (استان آذربایجان شرقی)، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش زمین‌شناسی‌ایران.
 
 
References
Alberti, A., Comin-Chiaramonti, P., Battistini, G. D. I. & Nicoletti, M., 1976-  Geochronolgy of the eastern Azerbaijan volcanic plateau (Norstwest Iran), Italiana dimieralogia e petrologia, 32, 579-589.
Aldanmaz, E., Pearce, J. A., Thirlwall, M. F.&  Mitchell, J. G., 2000-  Petrogenetic evolution late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 102, 67-95.
Aydin, F., Karsli, O. & Chen, B., 2008- Petrogenesis of the Neogene alkaline volcanics with implications for post-collisional lithospheric thinning of the Eastern Pontides, NE Turkey, Lithos 104 (2008) 249-266
Bailey, J. C., 2006- Geochemistry of boron in the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland. Lithos, 91, 319-330.
Baker, B. H. & McBirney, A. R., 1985- Liquid fractionation. Part III: Geochemistry of zoned magmas and the compositional effects of liquid fractionation, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 24, 5-81.
Barbieri, M., Beccaluva, L., Brotzu, P., Conte, A., Garbarino, C., Gomes, C. B., Loss, E. L., Macciotta, G., Morbidelli, L., Scheibe, L. F., Tamura, R. M. & Traversa, G., 1987- Petrological and geochemical studies of alkaline rocks from continental Brazil. 1. The phonolite suite from Piratini, R.S. eochimica Brasiliensis 1, 109-138.
Barker, D. S., 1996- Carbonatite volcanism. In: Mitchell, R.H. Eds., Undersaturated Alkaline Rocks: Mineralogy, Petrogenesis and Economic Potential. Mineral. Ass. Canada, Short Course, 24, 45-61.
Brotzu, P., Melluso, L., Bennio, L., Gomes, C. B., Lustrino, M., Morbidelli, L., Morra, V., Ruberti, E., Tassinari, C. &  D’Antonio, M., 2007- Petrogenesis of the Early Cenozoic potassic alkaline complex of Morro de Sa ˜o Joa ˜o, southeastern Brazil , Journal of South American Earth Sciences 24 (2007) 93-115
Conceicao, R. V. & Green, D. H., 2004- Derivation of potassic (shoshonitic) magmas by decompression melting of phlogopite‏pargasite lherzolite. Lithos 72, 209-229.
Conticelli, S., Guarnieri, L., Farinelli, A., Mattei, M., Avanzinelli, R., Bianchini, G., Boari, E., Tommasini, S., Tiepolo, M., Prelević, D. & Venturelli, G., 2009- Trace elements and Sr-Nd-Pb isotopes of K-rich, shoshonitic, and calc-alkaline magmatism of the Western Mediterranean Region: Genesis of ultrapotassic to calc-alkaline magmatic associations in a post-collisional geodynamic setting Lithos 107, 68-92.
Cox, K. G., Bell, J. D. & Pankhurst, R. J., 1979- The interpretation of igneuos rocks, Allen and unwin, London, 450P .
Deer, W. A., Howie, R. A. & Zussman, J., 1992- An Introduction to the rock forming minerals. 2nd edition, Longman Scientific and Technical, 696 p.
Dilek, Y., Imamverdiyev, N. & Altunkaynak, S., 2009- Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the peri-Arabian region: collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint: International Geology Review, p. 1-43.
Eby, G. N., Woolley, A. R., Din, V. &  Platt, G., 1998- Geochemistry and Petrogenesis of Nepheline Syenites: Kasungu-Chipala, Ilomba and Ulindi Nepheline Syenite Intrusions, North Nyasa Alkaline Province, Malawi, Journal of Petrology, 39, 1405-1424.
Eyal, M., Litvinovsky, B., Jahn, B. M., Zanvilevich, A. &  Katzir, Y., 2009- Origin and evolution of post-collisional magmatism: Coeval neoproterozoic calc-alkaline and alkaline suites of the Sinai Peninsula. chemical Geology 269 (2009) 153-179.
Fall, A., Bodnar, R. J., Szabó, Cs.  & Pál-Molnár, E., 2007- Fluid evolution in the nepheline syenites of the Ditrau Alkaline Massif, Transylvania, Romania: Lithos, v. 95, p. 331–345.
Fitton, J. G. &  Upton, B. G. J., 1987- (eds.), Alkaline Igneous Rocks.Geological Society Spec. Publ. No 3, Blackwell, 568 p.
Foland, K. A., Landoll, J. D., Henderson, C. M. B., Jiangfeng, C., 1993- Formation of cogenetic quartz and nepheline syenites.       Geochimica et Cosmochimica Acta 57, 697-704.
Foley, S. F., 1992b- Vein plus wall-rock melting mechanism in the lithosphere and the origin of potassic alkaline magmas. Lithos 28, 435-453.
Foley, S. F., Venturelli, G., Green, D. H. & Toscani, L., 1987- The ultrapotassic rocks: characteristics, classification and constrains for petrogenetic models. Earth Sci. Rev. 24, 81-134.
Frost, B. R. &  Frost, C. D., 2008- A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969.
Gao, Y., Wei, R., Ma, P., Hou, Z. & Yang, Z., 2009- Post-collisional ultrapotassic volcanism in the Tangra Yumco-Xuruco graben, south Tibet: Constraints from geochemistry and Sr-Nd-Pb isotope. Lithos, 110, 129-139.  
Hafkenscheid, E., Wortel, M. J. R., Spakman, W., 2006- Subduction history of the Tethyan derived seismic tomography and tectonic reconstruction. Tectonics 111, 1-26.
Irvine, T. N. & Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Canadian journal of earth science, V. 8, P. 523-276.
Jung, S., Hoffe, E. R. &  Hoernes, S., 2007- Neo-Proterozoic rift-related syenites  Northern Damara Belt,Namibia): Geochemical and Nd-Sr-Pb-O isotope  onstraints for mantle sources and petrogenesis Lithos 96 415-435.
Kogarko, L. N., Kononova, V. A., Orlova, M. P. & Woolley, A. R., 1995- The Alkaline Rocks and Carbonatites of the World. Part II: Former USSR. Chapman and Hall, London.
Maggi, A. &  Priestley, K., 2005- Surface waveform tomography of the Turkish-Iranian plateau. Geophysical Journal International 160, 1068-1080.
Mann, U., Marks, M. & Markl, G., 2005- Influence of oxygen fugacity on mineral compositions in peralkaline melts: The Katzenbuckel volcano, Southwest Germany. Lithos, 91, 262-285.
Marks, M., Halama, R., Wenzel, T. & Markl, G., 2004- Trace element variations in clinopyroxene and amphibole from alkaline to peralkaline syenites and granites: implications for mineral-melt trace-element partitioning Chemical Geology 211 (2004) 185-215
Menzies, M. A. & Hawkesworth, C. J., Eds., 1987- Mantle Metasomatism. Geology Series, Academic Press, London, 472 p.
Middlemost, E. A. K., 1989- Iron oxidation ratios, norms and the classification of volcanic rocks. Chemical Geology, 77: 19-26.
Mitchell, R. H. & Pllat, R. G., 1979- Nepheline-bearing rocks from the Poohbah Lake, alkaline complex, Ontario; Malignites and malignites; Contributions to mineralogy and petrology, 69, 255-264.
Mitchell, R. H., 1996- Classification of undersaturated and related alkaline rocks. In: R.H. Mitchell, ed., Undersaturated alkaline rocks: mineralogy, petrogenesis, and economic potential, Mineralogical Association of Canada Short Course, 24:1-22.
Muller, D. & Groves, D. I., 1997- Potassic igneous rocks and associated gold copper mineralization. Second edition, Springer Verlag, 242 p.
Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. &  Jolivet, L., 2008- Arc magmatism and subduction history beneath Zagros: New report of adakites and geodynamic consequences, Lithos, in press.
Pearce, J. A., 1996- Sources and setting of granitic rocks. Episodes, V. 19, N. 4, P. 120-125.
Platevoet, B., Bonin, B., Pupin, J. P.  &  Gondolo,  A., 1988- Les associations acide-basique du magmatisme alcalin anorogenique de CORSE. Bull. Soc. Geol. Fr.., 8 IV: 43-55.
Platt, R. G. 1996- Nepheline syenite complexes - an overview. In Undersaturated alkaline rocks: Mineralogy, petrogenesis and economic potential. Edited by R.H. Mitchell. Mineralogical Association of Canada Short Course Vol. 24, pp. 63-99.
Sorensen, H., 1978- The position ofthe augite syenite and pulaskite in the llimaussaq intrusion, South Greenland Bulletin of the Geological Society of Denmark, 27, special issue, 15-23
Sun, S. S. & McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implication for mantle composition and processes. In: Saunder, A.D.,Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the Ocean Basins,vol. 42. Geological Society Special Publication, pp. 313-345.
Turner, S., Arnaud, N., Liu, J., Rogers, N., Hawkesworth, C., Harris, N., Kelley, S., Van Calsteren, P. & Deng, W., 1996- Post-collision, shoshonitic volcanism on the Tibetan plateau: implications for convective thinning of the lithosphere and the source of ocean island basalt. J. Petrol. 37, 45-71.
Upadhyay, D., Raith, M. M., Mezger, K. & Hammerschmidt, K., 2006- Mesoproterozoic rift-related alkaline magmatism at Elchuru, Prakasam Alkaline Province, SE India. Lithos, 89 447-477.
Vuorinen, J. H. T. &  Halenius, U., 2005- Nb-Zr-and LREE-rich titanite from the Alno alkaline complex:Crystal chemistry and its importance as a petrogenetic indicatorLithos 83, 128-142.
Weyer, S., Munker, C. &  Mezger, K., 2003- Nb/Ta, Zr/Hf and REE in the depleted mantle: Implications for the differentiation history of the crust-mantle system. Earth Planet. Sci. Lett. 205, 309-324.
Ying, J., Zhang, H., Sun, M., Tang, Y., Zhou, X. & Liu, X., 2007- Petrology and geochemistry of Zijinshan alkaline intrusive complex in Shanxi Province, western North China Craton: Implication for magma mixing of different sources in an extensional regime Lithos 98, 45-66.
Zhao, Z., Mo, X., Dilek, Y., Niu, Y., DePaolo, D. J., Robinson, P. T., Zhu, D., Sun, C., Dong, G., Zhou, S., Luo, Z. &  Hou, Z., 2009-Geochemical and Sr-Nd-Pb-O isotopic compositions of the postcollisional ultra-potassic magmatism in SW Tibet: Petrogenesis and implications for intra-continental subduction of India beneath southern Tibet. Lithos, 113, 190-212.