نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور مطالعه سازند ایتامیر در شمال باختر حوضه کپه‌داغ، یک برش چینه‌شناسی در باختر شهر مراوه تپه انتخاب شده است. این سازند با ستبرای 1070متر از دو بخش ماسه‌سنگی در بخش زیرین و شیلی و مارنی در بخش بالایی تشکیل شده است. مرز زیرین و بالایی سازند ایتامیر به ترتیب با سازندهای سنگانه و آبدراز هم‌شیب است. در مطالعات زیست‌چینه‌نگاری افزون‌بر شناسایی 58 گونه متعلق به 34 جنس از روزن‌بران، 3 زیست‌زون زیر شناسایی و معرفی شده است Rotalipora appenninica zone, Rotalipora brotzeni zone, Whiteinella aumalensis –Dicarinella canaliculata zone   این زیست‌زون‌ها با زیست‌زون‌های جهانی قابل انطباق هستند. بر اساس مجموعه زیای موجود در این سازند سن بخش شیل‌های بالایی سازند ایتامیر آلبین پسین سنومانین پسین پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

آریایی، ع .ا ، و موسوی‌نیا، ع.، 1386- تطابق لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آیتامیر با رخسارۀ گولت فولکستون. مجموعه مقالات اولین کنگرۀ زمین‌شناسی کاربردی در ایران، ص. 1142-1136.
افشار حرب، ع.، 1373- زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی کپه‌داغ انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 275 ص.
فروغی، ف.، صادقی، ع.، شمیرانی، ا. و وحیدی نیا، م.، 1383- بازنگری سازند آبدراز در مقطع تیپ بر مبنای فرامینی‌فرهای پلانکتونی مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، ص. 739- 728.
 
 
References
Afshar-Harb, A., 1979- The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh region, northern Iran. Unpublished Ph.D. thesis, ImperialCollege of Science and Technology, London, 316 pp.
Afshar-Harb, A. and Bolurchi, M., 1987- Geological quadrangle map of Bojnord, 1/250000 scales, Geological Survey of Iran.
Afshar-Harb, A., Soheili, M. and Valeh, N., 1984- Geological quadrangle map of Kurkhod, 1/250000 scales, Geological Survey of Iran.
Bolli, H. M., 1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. Boletin Informativo Asociacion Venezolana de Geologia, Mineria y Petroleo, 9, 9-32.
Bronnimann, P., 1952- Globigerinidae from the upper Cretaceous (Cenomanian- Maestrichtian) of Trinidad, B.W.I. Bull. Am. Paleontol., 34, 5-71.
Caron, M., 1985- Cretaceous Planktic foraminifera. In: (H. M. Bolli, J. Saunders and K. Perch-Nielsen) Plankton Stratigraphy, Volume 1, 17-86, Cambridge University Press.
Grosheny, D., Beaudoin, B., Morel L. and Desmares. D., 2006- High-resolution biotratigraphy and chemostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary event in the Vocontian Basin, southeast France. Cretaceous Research 27, 629-640.
Hardenbol, J., Thierry, J., Farly, M. B., Jacquin, T., de Graciansky, P. C., Vail, P. R., 1998- Cretaceous Sequences Stratigraphy. In: P.C., de Graciansky, J., Hardenbol, T., Jacquin, P.R. Vail (Eds), Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basin, SEPM Special Publication 60, 3-13.
Holbourn, A. and Kaminski, M., 1997- Lower Cretaceous deep -water foraminifera of Indian Ocean. Grzybowski Foundation, Special Publication, No. 4, 172 p.
Immel, H., Seyed-Emami, K. and Afshar-Harb, A., 1997- Kreide-Ammoniten aus dem iranischen teil des Koppeh-Dagh (NE-Iran). Zitteliana, 21, 159-190.
Kalantari, A., 1969- Foraminifera from the middle Jurassic-Cretaceous successions of Kopet Dagh region (NE-Iran), 298 pp. Exploration and Production, N. I. O. C., Geological Laboratory publication 3, Tehran (Ph.D. thesis, London University).
Keller, G. and Pardo, A., 2004- Age and paleoenvironment of the Cenomanian–Turonian global stratotype section and point at Pueblo, Colorado. Marine Micropaleontology, 51, 95–128.
Leckie, R. M., 1985- Foraminifera of the Cenomanian-Turonian boundary interval Greenhorn Formation, Rock Cabyon Atlantic, Peublo, Colorado. In: (Pratt, L.M., Kauffman, E.G., and Zelt, F., eds.), Fine-Grained Deposits and Biofacies of the Cretaceous Western Interior Seaway Evidence of Cyclic Sedimentary Processes: Soc. Econ. Min. & Paleontol. Field Trip Guidebook No. 4, 139-149.
Lehmann, R., 1966- Les foraminiferes pelagiques du Cretace du Bassin cotier de Tarfaya. 1.Planomalinidae et Globotruncanidae du Sondage de Puer Cansado (Albien superieur, Cenomanien inferieur). Notes Mem. Serv. Geol. Maroc., no. 175, Paleontologie, 153-67.
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1988- Foraminifera general and their classification. Van. Nostrand Reinhold Company, New York. 700 p., 847 pls.
Longoria, J. F., 1984- Cretaceous biochronology from the Gulf of Mexico region based on Planktonic microfossils. Micropaleontology, 30, 3, 225-243
Nishi, H., Takashima, R., Hatsugai, T., Saito, T., Moriya, K., Ennyu, A. and Sakaif, T., 2003- Planktonic foraminiferal zonation in the Cretaceous Yezo Group, Central Hokkaido, Japan. Journal of Asian Earth Sciences, 21, 867–886.
Postoma, J., 1971- Manual of planktonic foraminifera. Elsevier Publishinhg, Amesterdam, 420 pp.
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 3 course: Cretaceous, Universities of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 pp.
Seyed-Emami, K., 1980- Ammoniten aus dem mittleren Cenoman von Nordost-Iran (Koppeh-Dagh). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatsheftte 1984, 159-172.
Seyed-Emami, K., 1980- Parahoplitidae (Ammonoidea) aus dem Nordost und Zentraliran. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläeontologie Monatsheftte 1980, 719-737.
Seyed-Emami, K. and Aryai, A. A., 1981- Ammoniten aus dem unteren Cenoman von Nordostiran (Koppeh Dagh). Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 21, 23-39.
Sigal, J., 1977- Essai de Zonation du Crétacé méditerraneen a l’aide des foraminifers planctoniques. Geologie Mediterraneenne, 4, 99-108.
Wonders, A. A., 1980- Middle and Late Cretaceous Planktonic foraminifera of the Western  Mediterranean area. Utrecht Micropaleontology Bulletin, 24, 1-158.