نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

انرژی زمین­گرمایی منبع پاک و طبیعی برای تولید الکتریسته و دیگر مصارف صنعتی است. آتشفشان سبلان در استان اردبیل و در شمال باختری ایران واقع شده است. در سال 1998 به­عنوان اولین اولویت اکتشاف انرژی زمین­گرمایی در ایران، برداشت داده­های مگنتوتلوریک و داده­های الکترومغناطیسی حوزه زمان در منطقه سبلان، در 212 سایت انجام شده است. برداشت داده‌های مگنتوتلوریک در بازه بسامدی 1- 8192 هرتز در مجاورت محل برداشت داده­های الکترومغناطیسی حوزه زمان انجام گرفته است. مشکل عمده­ای که به سبب توزیع بی‌هنجاری­های سطحی موجب شیفت مقادیر مقاومت ویژه (بدون تغییر فاز) می­‌شود با عنوان اثر استاتیک شیفت مطرح است که در این مطالعه از داده­های الکترومغناطیس حوزه زمان برای حذف این اثرات استفاده شده است. هر دو مد داده­های مگنتوتلوریک به وسیله انطباق با منحنی مربوط به تغییر مقاومت ویژه حوزه زمان (به ویژه در بسامدهای بالا) مورد تصحیح اثر استاتیک شیفت قرار گرفت. مدل‌سازی یک و دوبعدی بر روی داده­های تصحیح شده با استفاده از نرم‌افزار WinGlink انجام شده است. از آنجا که ابعاد واقعی مخازن زمین­گرمایی از نظر تغییرات مقاومت ویژه سه بعدی است، انجام مدل‌سازی یک‌بعدی به تنهایی تقریب صحیحی نیست. اما نتایج مدل‌سازی دو‌بعدی با تعیین و مطالعه دقیق استرایک در منطقه تا حد زیادی معتبر است. در این مقاله به منظور دستیابی به موقعیت منبع حرارتی و نحوه توزیع مقاومت ویژه در منطقه، تعداد سه نیمرخ متقاطع با 54 سایت در اطراف آتشفشان سبلان مورد بررسی و مدل­سازی دوبعدی قرار گرفت. با ترکیب مقاطع دو‌بعدی به دست آمده از مدل­سازی، امکان دستیابی بهتر به نحوه توزیع مقاومت ویژه در ژرفا و ارائه یک مدل فرضی دو و نیم (5/2) بعدی فراهم شده است. این مدل نشانگر وجود احتمالی مخزن اصلی حرارتی در سمت باختر و جنوب باختر منطقه وتا حد زیادی تأیید‌کننده نتایج دیگر پژوهش‌ها و اطلاعات زمین‌شناسی موجود در منطقه است.

کلیدواژه‌ها

References     
Amidi, M., 1978- 1:250,000 Geological quadrangle map of Iran-Ahar. Ministry of Mine and Metals. Geological Survey of Iran.
Berdichevsky, M. N. & Dmitriev, V. I., 1976- Distortion of magnetic and electric fields by near-surface lateral inhomogeneities. Acta Geodaet. Geophys. Montanist. Acad. Sci. Hung.11, 447-483.
deGroot-Hedlin, C., 1991- Removal of static shift in two dimensions by regularized inversion, Geophysics, 56, 2102 - 2106.
Emami, H., 1994- Meshkinshahr 1; 100, 000 Scale Geological Map. Geological Survey of Iran.
Fanaee Kheiabad, G. A., Oskooi, B., Porkhial, S. and Rahmani, M. R., 2010- Investigation of Sabalan geothermal field structure using Magnetotelluric data, Presented in 14th Geophysics Conference of Iran, Tehran, Iran.
Fotouhi, M., 1995- Geothermal Development in Sabalan, Iran.Proceedings, World Geothermal Congress, Italy.
Irfan, R., Kamah, Y., Gaffar, E. & Winarso, T., 2010- Magnetotelluric Static Shift Correction Using Time Domain Electromagnetics Case Study: Indonesian Geothermal Rough Fields, Proceedings World Geothermal Congress Bali, Indonesia, 25-29
Jiracek, G. R., Haak, V. & Olse, K. H., 1995- Practical Magnetotellurics in a continental rift environment, in Continental Rifts: Evolution, Structure and Tectonics, edited by K.H. Olsen, elsevire, New York, 103-129.
Jones, A. G., 1988- Static shift of magnetotelluric data and its removal in a sedimentary basin environment: Geophysics, 53, 967-978.
Khosrawi, K.,1996- Geochemistry of geothermal springs in the Sabalan area, Azarbydjan, Iran. The United Nations University Geothermal Training Program Reports (Iceland), 1996 Number 7.
KML, 1998- Sabalan geothermal project, Stage 1, Surface exploration, final exploration report. Kingston Morrison Limited Co. Report 2505-RPT-GE-003 for the Renewable Energy Organization of Iran (SUNA), Tehran, Iran, 83 pp
Meju, M. A., 1996- Joint inversion of TEM and distorted MT soundings: some effective practical considerations, Geophysics 61, 56– 65.
Meju, M. A., 2002- Geoelectromagnetic exploration for natural resources: models, case studies and challenges. Surveys in Geophysics, 23, 133-205.
Noorollahi, Y., Itoi, R., Fujii, H. & Tanaka,T., 2007- Geothermal resources exploration and wellsite selection with environmental consideration using GIS in Sabalan Geothermal area, Proceedings, Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California ,January 22-24, 2
Pellerin, L. & Hohmann, G. W., 1990- Transient electromagnetic inversion: a remedy for magnetotelluric static shifts, Geophysics, 55, 1242 -1250.
Rodi, W. L. and Mackie, R. L., 2001- Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2D magnetotelluric inversion, Geophysics, 66, 174–187, doi:10.1190/1.1444893.
Sternberg, B. K., Washburne, J. C. & Pellerin, L., 1988- Correction for the static shift in magnetotellurics using transient electromagnetic soundings. Geophysics 53, 1459-1468.
Vozoff, K., 1987- The magnetotelluric method, in Electromagnetic Methods in Applied Geophysics, Vol. 2: Application, Parts A and B, pp. 641–711, ed. Nabighian, M.N., SEG, Tulsa.
Zhdanov, M. S. & Keller, G. V., 1998- The Geoelectrical Method in Geophysical Exploration, Elsevier Amsterdam, pp. 873.