نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

نانوفسیل‌های آهکی به دلیل سن کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع ابزار مناسبی برای تقسیمات زیست‌چینه‌ای دقیق در حد زیر‌آشکوب هستند. برای بررسی و زون‌بندی دقیق سازند گورپی برشی از این سازند در شمال‌ باختری شیراز در منطقة‌ بوان مطالعه و بررسی شد. سنگ‌شناسی سازند گورپی در این برش شیل، مارن و سنگ‌آهک است. در طی این بررسی مجموعاً 23 جنس و 46 گونه‌ نانوفسیلی و 14 زیست‌زون شناسایی شد که شامل زون‌های CC14 تا CC26 و نیز زون NP1 (قاعده سازند پابده) هستند. بر طبق این بررسی برای این برش از سازند گورپی سنی معادل سانتونین پیشین تا دانین پیشنهاد شد. حضور نمونه‌های مربوط به عرض‌های جغرافیایی پایین تا متوسط موقعیت جغرافیایی برش بالا را در هنگام رسوب‌گذاری در عرض‌های جغرافیایی پایین با آب و هوای گرم نشان می‌دهد. همچنین با توجه به حضور گونه‌های شاخص و زون‌ساز در مرز K/T، پیوستگی رسوبات کرتاسه به پالئوسن در منطقه کاملاً محرز است.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول.
خسروتهرانی، خ.، 1384- زمین‌شناسی ایران، جلد اول و دوم، انتشارات کلیدر.
خسروتهرانی، خ.، 1367- کلیاتی درباره‌ چینه‌شناسی ایران و مقاطع تیپ تشکیلات، انتشارات دانشگاه تهران.
هادوی، ف.، خسروتهرانی،خ. و سنماری، س.، 1386- زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در شمال گچساران. فصلنامه علوم‌زمین.
 
 
References
Arkhangelsky, A. D., 1912- Upper Cretaceous deposits of east European Russia. Mater. Geol. Russ., 25, 1-631.
Aubry, M. P., 1989- Phylogenetically based calcareous nannofossil taxonomy. implications for the interpretation of geological events. In Crux, J.A. & Van Heck, S.E. (eds.), 1987- Nannofossils and their applications. Ellis Horwood Limited, chapter 2, Proceedings INA Conference, London, 21-40.
Bukry, D., 1974- Cretaceous and Paleogene coccolith stratigraphy, DSDP, Leg 26. Initial Rep. Deep Sea drill. Proj., 26, 669-73.
Čepek, P. & Hay, W. W., 1970- Zonation of the Upper Cretaceous using calcareous Nannoplankton. Paliiobotanik, B, 3 (3-4), 333-40.
Čepek, P. & Hay, W. W., 1969-  Calcareous nannoplankton and biostratigraphic subdivision of the Upper Cretaceous. Trans. Gulf Coast Assoc. geol. Soc., 19, 323-36.
Crux, J. A., 1981- New calcareous nannofossil taxa from the Cretaceous of South East England. Neues Jahrb. Geol. Palaeontol. Monatshefte, 10,633-40.
Crux, J. A., 1982- Upper Cretaceous (Cenomanian to Campanian) calcareous nannofossils. In. A. R. Lord (ed.), A Stratigraphical Index of Calcareous Nannofossils, pp. 81-135. British Micropal. Soc.
Gazdzicka, E., 1978- Calcareous nannoplankton from the uppermost Cretaceous and Paleogene deposits of the Lublin Upland. Acta geol. Pol., 28 (3), 335-75.
Ghasemi-Nejad, E. & Hobbi, M. H., 2002- Palynostratigraphy of the Gurpi Formation in Shah-Neshin (Nodan) section, West of Shiraz. 6th Symposium of the Geological Society of Iran, Proceedings, PP. 647 - 649, Aug. 27 - 29, Kerman – Iran.
Hadavi, F. & Senemari, S., 2010- Calcareous nannofossils from the Gurpi Formation (Lower Santonian-Maastrichtian), faulted Zagros range, western Shiraz, Iran. Stratigraphy and Geological Correlation, Vol. 18 (2): 166-178.
Hay, W. W. & Towe, K. M., 1963- Microrhabdulus belgicus, a new species of nannofossil. Micropaleontology, 9, 95-6.
Hay, W. W., 1977- Calcareous nannofossils. In. A. T. S. Ramsay (ed.), Oceanic Micropalaeontology, pp. 1055-1200. Academic Press, London.
Heck, S. van., 1979- Nannoplankton contents of the Type-Maastrichtian. INA Newsletter, I (I), N 5-N 6.
Heck, S. van., 1979-82- Bibliography and taxa of calcareous nannoplankton. INA Newsletter, I (I), AB I-B 27; 1(2), 13-42; 2 (1),5-34; 2 (2), 43-80; 3 (I), 4-41; 3 (2), 51-86; 4 (I), 7-50; 4 (2), 65-96.
Hobbi, M. H. & Ghasemi-Nejad, E., 2003- Palynological and Foraminiferal suggestions on the K/T boundary of the Gurpi Formatiion in Shahneshin Mountains, west of Shiraz. 21th Symposium of the Geological Survey of Iran, Abstracts, pp. 7-8, February 17-19, Tehran - Iran.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49 (12), pp-2182 – 2245.
Martini, E., 1971- Standard Tertiary and Quaternary Calcareous Nannoplankton Zonation. Proceeding of the // Planktonic Conference, Roma, 1970, A. Farinacci. ed., Ed. Tecnoscienza, p. 739-785, Rome.
Perch-Nielsen, K., 1979b- Calcareous nannofossil zonation at the Cretaceous/Tertiary boundary in Denmark. Proceedings Cretaceous- Tertiary Boundary Events symposium, Copenhagen, I, 120-6.
Perch-Nielsen, K., 1985- Mesozoic calcareous nannofossils. In Bolli, H. M., Saunders, J. B., & Perch-Nielsen, K. (eds.), Plankton stratigraphy. Cambridge University Press, Cambridge, p. 329-426.
Rade,L., 1979- Cretaceous biostratigraphic zonation based on calcareous nannoplankton in Middle East and offshore Australia. Exogram and Oil & Gas, 25 (4), 19-21.
Roth, P. H., 1978- Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the Northwestern Atlantic Ocean. Initial Rep. Deep Sea drill. Proj., 44, 731-759.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of Cretaceous calcareous nannoplankton. Geol. Mijnbouw., 56 (1),37-65.
Smith, C. C., 1975b- Upper Cretaceous calcareous nannoplankton zonation and stage boundaries. Trans. Gulf Coast Assoc. Geol. Soc., 25, 263-78.
Steinmetz, J., 1983, 1984- Bibliography and taxa of calcareous nannoplankton. INA Newsletter,S (1),4-13,5 (2), 29--47 and 6 (I), 6-37.
Thierstein, H. R, 1976- Mesozoic calcareous nannoplankton biostratigraphy of marine sediments. Marine Micropaleontol . I, 325-62.
Thierstein, H. R., 1980- Selective dissolution of Late Cretaceous and Earliest Tertiary calcareous nannofossils. experimental evidence. Cret, Res., 2, 165-76.
Thierstein, H. R., 1981- Late Cretaceous nannoplankton and the change at the Cretaceous-Tertiary boundary. In. J. E. Verbeek, J. W. 1977b. Calcareous nannoplankton biostratigraphy of Middle and Upper Cretaceous deposits in Tunisia. Southern Spain and France. Utrecht Micropaleontol. Bull . 16, 1-157.
Vaziri-Moghadam, H., 2002- Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi formations based on planktonic foraminifera in SE of Shiraz (Iran); Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, v. 13, no. 4, p.339-356.
Wind, F. H. & Wise, S. W. Jr., 1983- Correlation of Upper Campanian-Lower Maestrichtian calcareous nannofossil assemblages in drill and piston cores from the Falkland Plateau, Southwest Atlantic Ocean. Initial Rep. DeepSea drill. Proj., 71 (part 2), 551-64.
Wise, S. W. Jr. & Wind, F. H., 1977- Mesozoic and Cenozoic calcareous nannofossils recovered by DSDP Leg 36 drilling on the Falkland Plateau, SW Atlantic sector of the Southern Ocean. Initial Rep. Deep Sea drill, Proj. 36, 296-309.
Wise, S. W. Jr., 1983- Mesozoic and Cenozoic calcareous nannofossils recovered by Deep Sea Drilling Project Leg 71 in the Falkland Plateau Region, Southwest Atlantic Ocean. Initial Rep. Deep Sea drill. Proj., 71, 481-550.
Worsley, T. & Martini, E., 1970- Late Maastrichtian nannoplankton provinces. Nature. 225 (5239), 1242-3.
Young, J. R., Bergen, J. A., Bown, P. R., Burnett, J. A., Fiorentino, A., Jordan, R. W., Kleijne, A., Niel, B. E. van, Romein, A. J. T. & Salis, K. von., 1997- Guidelines for coccolith and Calcareous nannofossil terminology. Palaeontology. [Journal of the Palaeontological Association], 40/4, 875-912.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1 S.W.Iran. NIOC. Expl. Div. Tech Note No.226.